1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

0

Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został wyróżniony w Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. arch. GRZEGORZ WOJTKUN. prof. ZUT
Dziekan Wydziału Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Stale podnosimy jakość kształcenia młodzieży oraz poziom badań naukowych. Dążymy do ścisłego powiązania dydaktyki i praktyki architektonicznej w duchu holizmu, humanitaryzmu i poszanowania środowiska naturalnego. Wszystko to wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni, jej interdyscyplinarny charakter, misję społeczną oraz bezustannie zmieniające się oczekiwania na rynku pracy. Kształcenie młodzieży na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie odbywa się na dwóch kierunkach – architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz na dwóch poziomach studiów – inżynierskim i magisterskim. Odzwierciedla to w europejski system szkolnictwa wyższego. Studenci Wydziału Architektury mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, pracach badawczych pracowników Uczelni oraz własnych zainicjowanych wydarzeniach o charakterze studialnym i warsztatowym w kraju i za granicą. Wszystko to po ukończeniu nauki umożliwia podjęcie praktyki i zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie na Wydziale Architektury prowadzone są prace badawcze i naukowe w zakresie nowoczesnego kształtowania przestrzeni zbudowanej oraz poszanowania środowiska naturalnego. W tym celu rozwijane są cyfrowe metody analizy krajobrazu miejskiego, zagadnienia dotyczące dostępności przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej dla osób z niepełnosprawnościami, rozwoju mieszkalnictwa, architektury parametrycznej, wirtualnej rzeczywistości, ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego oraz historii architektury dawnej i współczesnej. Kompetencje, umiejętności i wiedza nabyte na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie sprawiają, że jego absolwenci należą do poszukiwanych na rynku pracy specjalistów i osób cieszących się społecznym zaufaniem.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023