1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

DR HAB. INŻ. ARCH. GRZEGORZ WOJTKUN, PROF. ZUT – Dziekan Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Podnoszenie poziomu kształcenia oraz jakości badań naukowych stanowi determinantę rozwoju Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Równie istotne okazuje się w tym wypadku powiązanie dydaktyki i praktyki architektonicznej. Wszystko to wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni, jej interdyscyplinarny charakter, misję społeczną oraz bezustannie zmieniające się oczekiwania na rynku pracy. Działalność dydaktyczna na Wydziale Architektury to przede wszystkim kształcenie młodzieży na dwóch kierunkach – Architektura oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia oraz na dwóch poziomach studiów – inżynierskim i magisterskim. Kształcenie to jest pogłębiane i rozwijane w kołach naukowych, interdyscyplinarnych przedsięwzięciach o charakterze warsztatowym oraz za pomocą krajowych i zagranicznych programów wymiany studentów. Obecnie na Wydziale Architektury prowadzone są badania naukowe w zakresie kształtowania przestrzeni zbudowanej oraz środowiska naturalnego. W tym celu rozwijane są cyfrowe metody analizy krajobrazu miejskiego, zagadnienia dotyczące dostępności przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej, nowoczesnych kierunków rozwoju mieszkalnictwa, architektury parametrycznej, wirtualnej rzeczywistości, ochrony zasobów naturalnych oraz historii architektury. Badania naukowe pozostają w ścisłym związku z najnowocześniejszymi metodami projektowania architektonicznego, które są realizowane w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Poczucie estetyki i piękna jest ugruntowywane na zajęciach z malarstwa, rysunku i rzeźby prowadzonych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

WYNIKI RANKINGU