1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

II MIEJSCE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

II MIEJSCE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. BARBARA GRONOSTAJSKA – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej od 1945 roku. Początkowo jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od 1949 roku jako samodzielny Wydział. Jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym. Kształcenie przyszłych absolwentów opiera się na programach nauczania łączących techniczne i humanistyczne aspekty edukacji architekta i planisty przestrzennego. W roku 2020/21 wprowadzono nowe programy kształcenia oparte na nowych ministerialnych standardach. Nowy program kładzie szczególny nacisk na nowoczesne, oparte na najlepszych zagranicznych wzorcach kształcenie poprzez wprowadzanie interdyscyplinarnych zajęć z naciskiem na projektowanie architektoniczne oraz metod kształcenia z wykorzystaniem m.in.: design thinking, research by design, modeling, BIM. Ważnym doświadczeniem ostatnich dwóch lat był okres pandemii i z nią związanych rozwiązań kształcenia zdalnego. Kształcenie to było systematycznie udoskonalane i Wydział planuje wprowadzenie na stałe pewnych rozwiązań, które sprawdziły się w ostatnich latach. Dużym eksperymentem było przeprowadzenie egzaminu z rysunku w formie zdalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogły aplikować osoby spoza granic kraju. Na Wydziale Architektury studiuje obecnie ponad 1408 studentów i 80 doktorantów (40 na Studiach Doktoranckich i 40 w Szkole Doktorskiej), których kształci 128 pracowników dydaktycznych. Misją Wydziału Architektury jest prowadzenie działań, które z jednej strony służą kształceniu i przygotowywaniu osób wyposażonych w wiedzę i umiejętności, pełnych kreatywności i zdolnych do funkcjonowania w zakresie przestrzennych i architektonicznych aspektów systemu cywilizacyjnego, a z drugiej polegają na obserwacji, analizie, interpretacji, przewidywaniu oraz kreowaniu zjawisk, procesów i obiektów tworzących kształt i organizację środowiska przestrzennego współczesnego społeczeństwa.

WYNIKI RANKINGU