1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

II MIEJSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ GARBACZ
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej

Kształcenie i badania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

Kilka słów o Wydziale

Wydział należy do czterech najstarszych Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Jego początki sięgają roku 1826. Wydarzenia historyczne sprawiły, że Wydział przechodził szereg zmian organizacyjnych, a dzisiejszą nazwę otrzymał w 1969 r. z połączenia Wydziału Inżynierii Budowlanej oraz Oddziału Drogowego Wydziału Komunikacji. Obecnie w ramach Wydziału działają dwa instytuty: Instytut Dróg i Mostów (w 2019 r. obchodził 50-lecie istnienia) oraz Instytut Inżynierii Budowlanej (utworzony w 2012 roku). Wydział Inżynierii Lądowej ma długą tradycję. Ta tradycja zobowiązuje do pielęgnowania jego historii, pamięci o wielu wybitnych profesorach, którzy kształcili pokolenia inżynierów, realizowali jednocześnie śmiałe i ponadczasowe obiekty budowlane. Jest to również wyzwanie dla pracowników Wydziału, absolwentów, a także studentów aby swoją pracą  i zaangażowaniem sprostać wymaganiom zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Jest to realizowane zarówno w działalności dydaktycznej jak i badawczej.

Działalność dydaktyczna

Wydział kształci w dyscyplinie budownictwo samodzielnych i twórczych specjalistów przygotowanych do projektowania, wznoszenia, eksploatacji, modernizacji i remontów obiektów budowlanych i inżynierskich, takich jak: budynki mieszkalne, użytkowe i przemysłowe, drogi i autostrady, drogi żelazne, lotniska, mosty, budowle podziemne. Absolwenci naszego Wydziału zdobywają również podstawy do podjęcia pracy badawczej i naukowej w wyższych uczelniach i instytutach naukowych. Na realizowanym przez Wydział kierunku budownictwo oferowane są następujące specjalności: Konstrukcje Budowlane Inżynierskie (KBI), Inżynieria Procesów Budowlanych (IPB), Teoria konstrukcji (TK), Mosty i Budowle Podziemne (MiBP), Inżynieria Komunikacyjna (IK), Budownictwo Zrównoważone (BZ), Drogi Szynowe (DS). Wydział prowadzi także zajęcia w języku angielskim na studiach I i II stopnia.

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW uruchomiły nowy kierunek studiów na II stopniu: Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego. Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności w zarządzaniu infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego, opracowywaniu podsystemów szynowego transportu miejskiego (tramwaju i metra), rozwiązywaniu złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych obiektów systemów transportu szynowego oraz w opracowywaniu systemów infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej.

W roku 2020 Wydział odnotował awans na pierwszą pozycję w rankingu „Perspektyw” kierunków inżynierskich (z 4 miejsca). W 2021 roku ustąpił pierwsze miejsce Politechnice Wrocławskiej. Na podkreślenie zasługuje uzyskanie akredytacji IPMA Student (International Project Management Association) dla specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

Jednym z istotnych kierunków działań edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy. Wydział Inżynierii Lądowej jest głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, mające 30-letnią tradycję, organizowane pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Edukacji. Beneficjentami Olimpiady są uczniowie szkół średnich, przede wszystkim technicznych, którym Olimpiada, jako przedsięwzięcie edukacyjne umożliwia połączenie pasji do zdobywania wiedzy z zakresu budownictwa z doskonaleniem umiejętności praktycznych w tym zakresie. Na Wydziale działa także uniwersytet trzeciego wieku oraz uniwersytet dziecięcy (z powodu pandemii działalność ta została zawieszona).

Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach dydaktycznych, m.in. w konkursie czasopisma Builder dla młodych inżynierów, Pikniku Naukowym oraz różnego rodzaju seminariach.

Należy też wspomnieć o inicjatywach popularyzacji wiedzy budowalnej wśród uczniów szkół średnich. Wydział ma podpisane porozumienia o współpracy z kilkoma technikami i szkołami zawodowymi ukierunkowanymi na kształcenie w obszarze budownictwa. W tym obszarze WIL realizuje projekt NCBR pt. „Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie”.

Jednym z wyzwań stojących przed wydziałami z kierunkiem budownictwo jest odpowiedź na dynamicznie zmieniające się budownictwo. Dotyczy to nie tylko wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań materiałowych, ale również daleko idącej cyfryzacji, w tym wdrażanie technologii BIM. Wydział podjął już starania w tym zakresie w ramach własnej oferty dydaktycznej. Jest też jednym z czterech Wydziałów, które uczestniczyły inicjatywie Komitetu BIM PZITB, współdziałającego ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, w pracach Komisji Międzyuczelnianej ds. podstaw programowych BIM. Na PW dużym uznaniem cieszy się inicjatywa Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej wdrożenia na PW Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarny BIM. WIL jest także wiodącym wydziałem w prowadzeniu cieszącego się dużym powodzeniem studium podyplomowym „Interdyscyplinarny BIM”. Więcej informacji o tych projektach można znaleźć w styczniowym numerze Builder Science, a główni prowadzący dr inż. Ireneusz Czmoch i dr Paweł Przybyłowicz zostali w 2021 roku nagrodzeni Laurem Buildera.

Obszary działalności badawczej Wydziału

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi wielokierunkowe i interdyscyplinarne prace badawcze – zgodnie z szerokim wachlarzem zainteresowań zawodowych kadry naukowo-dydaktycznej, z takich dziedzin, jak:

‒ mechanika materiałów i konstrukcji (modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów, rozwój metod obliczeniowych oraz analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji w celach poznawczych i aplikacyjnych),

‒ badania elementów i konstrukcji oraz tworzenie wraz z analizą nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich (konstrukcji stalowych, betonowych, konstrukcji zespolonych i z kompozytów polimerowych w odniesieniu do budynków, obiektów mostowych, budowli ziemnych i podziemnych oraz dróg kołowych i szynowych); w badaniach wykorzystywane są nowoczesne metody nieniszczące np.  impact-echo i metoda georadarowa,

‒ inżynieria materiałów budowlanych (badania i projektowanie, w tym modyfikowanie materiałów budowlanych, szczególnie w obszarze technologii betonu),

‒ geotechnika (mechanika gruntów, odwodnienia, zabezpieczenia wykopów, wzmacnianie podłoża gruntowego, współpraca konstrukcji podziemnych z podłożem – metody obliczeniowe i badawcze oraz nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne w zakresie geoinżynierii i budownictwa tunelowego),

‒ fizyka budowli i problematyka energooszczędności w budownictwie (izolacje przeciwwodne i termiczne, oświetlenie, energooszczędność – badania, analizy, metody projektowe i obliczeniowe, nowe rozwiązania technologiczne),

‒ inżynieria ruchu drogowego (modelowanie i prognozowanie ruchu, zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo ruchu drogowego – badania, analizy i nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne),

‒ organizacja i zarządzanie w budownictwie (organizacja i technologie różnego rodzaju robót, organizacja procesów produkcyjnych i zarządzanie nimi, zarządzanie przedsięwzięciami, procesami i przedsiębiorstwami budowlanymi – badania i analizy, rozwój i wdrażanie metod i rozwiązań).

 Prace badawcze są finansowane głównie ze środków publicznych na naukę w ramach projektów europejskich, projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także prac finansowanych z subwencji badawczej. Wiele tych projektów jest realizowana we współpracy z partnerami przemysłowymi i instytutami badawczymi. Do najważniejszych realizowanych projektów można zaliczyć: „Use of eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable Environment” (7PR), „In-Depth understanding of accident causation for Vulenerable road users” (Horyzont 2020), „Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich” (INNOTECH), „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej” (INNOTECH), „Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym” (LIDER), Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych (GEKON), „Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego” (PBS) i „Innowacyjne hybrydowe zbrojenie kompozytowe FRP do konstrukcji infrastrukturalnych o podwyższonej trwałości” (PBS). Wydział uczestniczył w realizacji 7 projektów RID w ramach wspólnej inicjatywy NCBR i GDDKiA pt. „Rozwój Innowacji Drogowych”. Obecnie realizowane są kluczowych etapów dwóch projektów badawczych pt. „Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego – InRaNoS” i „Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego – InRaViS” w ramach wspólnej inicjatywy PKP PLK S.A. oraz NCBiR dot. opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi, budynków i środowiska przed drganiami i hałasem wywołanych ruchem kolejowym. Liderem grantów jest Wydział Inżynierii Lądowej PW. W szerokim gronie konsorcjum znalazły się firmy Budimex i Tines oraz instytuty badawcze: Instytut Kolejnictwa i Instytut Ochrony Środowiska. W ramach II konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG II wspólnie z Politechniką Świętokrzyską i przedsiębiorstwem ZRD Dukt Sp. z o.o realizowany jest projekt „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”. Z kolei Budimex SA (lider) i WIL PW (partner naukowy) z powodzeniem realizują projekt badawczy pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości” (SeHePa – Self Healing Pavement) finansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

W roku 2019 zespół z WIL PW został nagrodzony w konkursie „inNOWacje – #kolej2023” w kategorii „Ekologia, Elektromobilność, Elektrooszczędność” organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz PKP PLK S.A. za projekt „Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla polskiej kolei zmniejszające poziom zanieczyszczenia powietrza”. To ukierunkowało dalsze poszukiwania badawcze czego efektem było uzyskanie finansowania dwóch projektów badawczych pt. „Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza” (POIR. Szybka ścieżka dla Mazowsza) oraz „Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza” (TechMatStrateg III). Oba projekty będą realizowane przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej, Instytut Geofizyki PAN oraz F.B.I. Tasbud SA. W badaniach będzie wykorzystana mobilna stacja pomiarowa sfinansowana z funduszy PW.

           Na początku roku 2019 w Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej uruchomiono unikatową w skali Europy przestrzenną maszynę wytrzymałościową. Dzięki indywidualnemu oprogramowaniu komputerowemu istnieje możliwość prowadzenia badań w zakresie prób statycznych, prób dynamicznych i zmęczenia materiałowego elementów węzłowych w złożonym stanie naprężenia. W ramach grantu aparaturowego MNiSW istotnie rozszerzono możliwości badawcze laboratorium Zakładu Technologii Budowy Dróg o modularny system do badań funkcjonalnych drogowych kompozytów mineralno-asfaltowych.

Wydział Inżynierii Lądowej uczestniczy w misjach konserwatorskich, które dotyczą unikatowych zabytków archeologicznych światowego dziedzictwa kulturowego. Realizujący je zespół wyspecjalizował się w działaniu na pograniczu archeologii i zadań inżynierskich, łącząc aspekty realizacyjne z tworzeniem naukowych podstaw nowoczesnej diagnostyki. Autorskie formuły tworzenia programu konserwatorskiego, naukowe opracowania projektów rekonstrukcji i wzmocnień, uwzględniające aspekty konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne, pozwalają łączyć wymagania wynikające z zabytkowego charakteru obiektów z nowoczesną wiedzą inżynierską.

Wydział realizuje również prace finansowane ze środków niepublicznych, zamawiane przez jednostki administracji państwowej i przemysł w formie ekspertyz, studiów, analiz, badań laboratoryjnych lub obliczeń z wykorzystaniem zaawansowanych programów komputerowych. Do najbardziej spektakularnych przykładów takich prac można zaliczyć opracowania naukowe o charakterze wdrożeniowym i jednocześnie o znaczeniu ogólnospołecznym i gospodarczym, w ostatnich latach dotyczące m.in. oceny skutków pożaru mostu Łazienkowskiego (zespół kierowany przez prof. Henryka Zobla), a także prace badawcze zespołu pod kierunkiem prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej, związane z budową I i II linii metra oraz tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.

Wydział Inżynierii Lądowej PW wspólnie z Politechniką Gdańską i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex S.A., Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. rozpoczęli wspólny projekt badawczy pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Projekt jest finansowany z funduszy partnerów przemysłowych. Obecnie są przygotowywane kolejne wspólne przedsięwzięcia badawcze.

           Działalność naukowo-badawcza prowadzona przez nauczycieli akademickich Wydziału wpływa istotnie na jakość procesu dydaktycznego. Można wyróżnić trzy główne obszary takich relacji:

      ‒ działalność kół naukowych,

      ‒ udział studentów w grantach, konkursach i innych przedsięwzięciach wspólnie
z nauczycielami akademickimi,

      ‒ publikacje i projekty wspierające proces dydaktyczny; aktualizacja treści kształcenia
i wzbogacanie materiałów dydaktycznych,

      ‒ prace dyplomowe realizowane w ramach grantów.

Wspólna praca z nauczycielami akademickimi rozwija się podczas realizacji kursów specjalizacyjnych i wyboru tematyki dyplomów. Wielu studentów, szczególnie dyplomantów na poziomie magisterskim, angażuje się w prace naukowe i badania związane z realizowanymi na Wydziale grantami w ramach projektów europejskich, a także finansowanych przez narodowe agencje, jak NCBR i NCN oraz w ramach porozumień dwustronnych z partnerami z przemysłu. W wielu przypadkach ten udział był dokumentowany współautorstwem we wspólnych publikacjach w czasopismach z listy MNSW, często wysokopunktowanych, co odnotowała Polska Komisja Akredytacyjna.

Koła naukowe organizują także konferencje naukowo-techniczne, a także seminaria z czołowymi producentami materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Referaty prezentowane przez studentów były wielokrotnie wyróżniane.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Współpraca polega m.in. na wzajemnej wymianie doświadczeń, uczestnictwie we wspólnych projektach naukowo-badawczych oraz współorganizowaniu konferencji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a także z takimi, jak  Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki, Chiny. Pracownicy Wydziału realizowali badania w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, m.in. jako członkowie Management Committee oraz Working Groups.

           Od 20 lat Wydział współpracuje z University of Liege,  realizując wiele wspólnych projektów badawczych. W ramach współpracy 7 studentów Politechniki Warszawskiej wykonało w Liege badania laboratoryjne do swoich prac magisterskich oraz doktorskich, które zaowocowały ponad 30 wspólnymi publikacjami, w tym w czasopismach JRC. Realizacja tych projektów przyniosła obustronne korzyści, a prace zespołu polsko-walońskiego są uznane wśród specjalistów inżynierii napraw.

           O pozycji naukowej Wydziału świadczy powierzenie organizacji uznanych konferencji naukowo-technicznych, czego przykładem jest organizacja dorocznej, 32. międzynarodowej konferencji nt. teorii i koncepcji bezpieczeństwa ruchu drogowego Stowarzyszenia ICTCT a także międzynarodowej konferencji tunelowej pt. „Challenges in modern tunnelling – Wyzwania nowoczesnego tunelowania”, która odbyła się w 2019 r. przy udziale 250 osób z całego świata, reprezentujących ośrodki naukowe i przemysłowe  z zakresu budownictwa podziemnego. Konferencja tunelowa została zorganizowana przez Wydział i Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG oraz International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES jednej z najliczniejszych organizacji zawodowych świata. W roku 2022 Wydział będzie organizatorem International Congress on Polymers in Concrete.

Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus. Ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej. W ostatnich latach Wydział brał udział w wielu projektach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestniczył i uczestniczy w Programie Leonardo da Vinci, przy udziale wiodących europejskich ośrodków badawczych oraz instytucji i stowarzyszeń budowlanych. Obecnie są realizowane trzy projekty dydaktyczne związane z innowacyjnym podejściem do edukacji w szkolnictwie wyższym oraz w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach dwóch programów unijnych Leonardo da Vinci oraz Erasmus+.

Wyzwania stojące przed wydziałem

Budownictwo staje się coraz bardziej interdyscyplinarną i szybko rozwijającą się dziedziną działalności inżynierskiej. Stanowi naturalny obszar wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno materiałowych, jak i konstrukcyjnych: od zrównoważonych materiałów budowlanych, przez projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem technologii BIM, po inteligentne obiekty spełniające wyśrubowane normy energooszczędności. Wymaga to współpracy już nie tylko z architektami, ale również z informatykami i specjalistami z zakresu elektroniki. Kreuje to kolejne wyzwania w odniesieniu do procesu dydaktycznego, jaki i prowadzonych badań naukowych. W tym zakresie nie do przecenienia jest rola Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, w którego skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych firm projektowych, wykonawczych, konsultingowych i administracji państwowej z szeroko rozumianego sektora budownictwa. Można stwierdzić, że Wydział jest przygotowany na wyzwania badawcze stojące przed rozwijająca się dyscypliną Inżynieria Lądowa i Transport.