1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. III. NAGRODA I 3000 ZŁ – VII EDYCJA KDMI
III. NAGRODA I 3000 ZŁ – VII EDYCJA KDMI
0

III. NAGRODA I 3000 ZŁ – VII EDYCJA KDMI

0

Projekt ronda turbinowego na podstawie zgromadzonych danych LIDAR

Autor:
Artur Gańczak
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej


Mentor:
dr hab. inż. Mieczysław Słowik prof. PP


O projekcie:
W projekcie będącym pracą inżynierską, autor przedstawił projekt przebudowy wybranego skrzyżowania w odpowiedzi na niedostateczną sprawność przejazdu, będącą efektem wieloletniego procesu suburbanizacji miasta Poznania. Skrzyżowanie zlokalizowane jest w Komornikach na przecięciu ulicy Poznańskiej (DW311) z ulicami Nizinną (3290P) oraz Nową. W szczytach komunikacyjnych przeprowadzono pomiary ruchu, obliczono obecną przepustowość i wyznaczono pięć obszarów generowania i absorpcji potoków ruchu do poszczególnych wlotów. Jako skrzyżowanie zapewniające w perspektywie wzrostu ruchu do 2039 roku wystarczającą przepustowość wskazano rondo turbinowe. Stworzony został model ronda, w skład którego wchodzą: konstrukcja nawierzchni, okrawężnikowanie, oznakowanie poziome oraz pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Rondo należało dostosować do warunków lokalnych, dlatego dokonano korekty punktu przecięcia osi dróg, wprowadzono segmentację ruchu z uwagi na konieczność obsługi przystanku, jeden z punktów kolizji zastąpiono pasem wyłączania. Do fizycznej reprezentacji modelu wykorzystano urządzenie VR. Wykorzystując chmurę punktów, mapę zasadniczą, dane EGiB oraz MPZP wyznaczono granice pasa drogowego i dowiązano projektowane rondo z istniejącymi wlotami. Zminimalizowano wystąpienie kolizji z sąsiadującymi działkami. Dodatkowo z chmury punktów uzyskano trzy różne modele sytuacyjne różniące się zastosowaną komputerową techniką tworzenia modeli.

Co było największym wyzwaniem inżynierskim?
Największym wyzwaniem w pracy okazało się pozyskanie parametrów geometrycznych i technicznych dróg w obszarze skrzyżowania. Przy przebudowie istniejącego skrzyżowania niezbędnym jest powiązanie stanu projektowanego ze stanem istniejącym. Zarządca drogi nie był w stanie przekazać dokumentacji istniejącego skrzyżowania, dlatego autor do powiązania posłużył się danymi z publicznych usług danych przestrzennych m.in. chmurą punktów LiDAR.

O autorze:

Artur Gańczak
Student budownictwa, I roku, II stopnia na specjalności Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od niedawna inżynier budownictwa, nagrodzony stypendium rektora za wyniki w nauce. Swoje praktyki zawodowe realizował na budowie, m.in. w Finlandii. Interesuje się szeroko pojętą techniką i jest fanem dobrej pizzy