1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w Rankingu – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022.

WYRÓŻNIENIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROF. DR HAB. INŻ. MICHAŁ BOŁTRYK – Dziekan Wydziału Budowcnitwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku z 70-letnią tradycją, największy w Politechnice Białostockiej pod względem liczby studentów, pracowników, a także kierunków kształcenia, jest mocno powiązany ze sferą społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju. Od 1 października br. rozpoczynamy kształcenie na kierunku energetyka cieplna. Absolwenci nabędą interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu i zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska oraz w budownictwie. Nowością jest także kierunek BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku, na drugim stopniu studiów. Ponadto trwa kształcenie na studiach I oraz II stopnia na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska dla studentów chińskich w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej z siedzibą na Uniwersytecie Tianjin Chengjian – w formie stacjonarnej i hybrydowej. Na kierunku inżynieria środowiska rozpoczęliśmy w ubiegłym roku kształcenie w języku rosyjskim studentów zza wschodniej granicy w ramach umów o podwójnym dyplomowaniu. Na podkreślenie zasługuje współpraca z przedsiębiorcami w realizacji poszczególnych zajęć dydaktycznych. Kontakty z firmami nie tylko umożliwiają studentom zapoznanie się z różnymi zagadnieniami w warunkach rzeczywistych. To również sposób na nawiązanie pierwszych kontaktów, które z reguły później owocują podpisaniem umów o pracę. Za główny cel strategiczny obecnych władz Wydziału należy uznać utrzymanie oraz rozwój reprezentowanych dyscyplin naukowych Inżynierii Lądowej i Transportu, Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki, a także Nauk leśnych. W zakresie kształcenia zaś to kontynuacja procesu umiędzynarodowienia studiów poprzez rozszerzenie oferty zarówno realizowanych, jak i nowych kierunków studiów w języku angielskim czy rosyjskim.

WYNIKI RANGKINGU