Home KONKURSY KDMI Projekt deskowań z wykorzystaniem technologii BIM i biblioteki PERI Library+ do programu REVIT
Projekt deskowań z wykorzystaniem technologii BIM i biblioteki PERI Library+ do programu REVIT
0

Projekt deskowań z wykorzystaniem technologii BIM i biblioteki PERI Library+ do programu REVIT

0

III NAGRODA

Mateusz Napiórkowski
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Mentorzy: dr inż. Mariusz Szóstak
Marek Janiuk, PERI Polska

Zadanie dotyczy opracowania projektu deskowania ściennego (system PERI TRIO) i stropowego (system PERI MULTIFLEX) z wykorzystaniem technologii BIM i biblioteki PERI Library+ do programu Autodesk Revit. Do wykonania zadania wykorzystano prograAutodesk Revit wraz z dostępną na stronie internetowej dostawcy deskowania (PERI Polska) wtyczką/biblioteką PERI Library+. Do wykonania deskowania wykorzystano dostępne rozwiązania deskowań proponowane przez PERI Polska, a mianowicie do wykonania:
– deskowania ściennego użyto system TRIO, 
– deskowania stropowego wykorzystano system MULTIFLEX.

Zakres zadania obejmował:
– opis zasad projektowania i doboru deskowań ściennych i stropowych,
– zdefiniowanie budynku wielokondygnacyjnego, dla którego opracowano oba rodzaje deskowań,
– opracowanie informatycznego, trójwymiarowego modelu deskowań ściennych i stropowych (BIM-3D),
– wygenerowanie dokumentacji płaskiej na podstawie opracowanego modelu 3D,
– wykonanie harmonogramu realizacji robót oraz symulacji, pozwalającej na integrację harmonogramu, czyli czasu, z modelem budynku 3D (BIM-4D).

W zadaniu pod pojęciem deskowanie rozumie się urządzenie do robót budowlanych stanu surowego w postaci tymczasowej konstrukcji składającej się z płyt, elementów nośnych, łączników i innych elementów użytkowych (np. balustrady, obarierowania), używane przy wykonywaniu monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych, służące do nadania odpowiednich kształtów mieszance betonowej, podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania oraz do utrzymania mieszanki betonowej do czasu stwardnienia i uzyskania przez beton wymaganej wytrzymałości.

Podstawą do wykonania zadania była dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) producenta deskowań (PERI Polska), tj. dokumentacja DTR systemu deskowań ściennych PERI TRIO, systemu deskowań stropowych PERI MULTIFLEX oraz podpór PERI MULTIPROP.

Zadanie (Wyzwanie Inżynieria) wykonano dla budynku wysokościowego, posiadającego 17 kondygnacji nadziemnych. W uwagi na powtarzalność kolejnych kondygnacji w zakresie zadania wykonano projekt deskowania dla powtarzalnych kondygnacji: 0 – 4, jako reprezentatywną próbę dla całego budynku. 

Ideą wykonania informatycznego, trójwymiarowego modelu (BIM-3D) deskowań jest poprawa czytelności i jasności wykonania dokumentacji projektowej i zawartych w niej informacji dla wykonawców deskowań podczas ich montażu na placu budowy. Do zamodelowania deskowań w programie Autodesk Revit zastosowano opracowane przez PERI Polska biblioteki PERI Library+ zawierające rodziny deskowań i elementów dodatkowych. Opracowanie dokumentacji projektowej za pomocą modelu 3D pozwala na łatwiejszą identyfikację poszczególnych elementów składowych deskowań, a także pozwala na szybsze generowanie zestawień elementów. Poprawnie wykonany model 3D deskowań może stanowić cenne źródło informacji zarówno dla projektantów deskowań, jak i dla wykonawców i inwestorów. Model 3D może być wykorzystany do opracowania wizualizacji, a dzięki temu do poprawienia komunikacji z inwestorem.

O autorze

Mateusz Napiórkowski

Absolwent Politechnik Wrocławskiej studiów magisterskich. Jako aktywny student działał w KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa gdzie tworzył wyjazdy szkoleniowe z serii „BIMcamp” oraz Konferencje Nowych Technologii „BIMaction”. Interesuje się tematyką budowania zespołu oraz liderstwa. Dzieli się swoją wiedzę ze studentami podczas szkoleń z umiejętności miękkich. Aktualnie inżynier budowy na inwestycji kubaturowej. Interesuje się wprowadzaniem technologii BIM na placu budowy.

open