1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

dr hab. inż., prof. PG
JOANNA ŻUKOWSKA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Politechniki Gdańskiej – najlepszej technicznej uczelni badawczej w konkursie MNiSW „Inicjatywa DoskonałościUczelnia Badawcza”, kształci studentów na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, transport oraz inżynieria morska i brzegowa.

Misją naszego Wydziału jest prowadzenie nowatorskich badań naukowych oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kształcenie na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. W realizacji procesu dydaktycznego wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną.

Angażujemy naszych studentów i doktorantów w prace badawcze, w opracowywanie nowych technologii, które znajdą swoje zastosowanie w przyszłości. Otwarcie na nowe trendy i innowacyjne przedsięwzięcia wspomagające przemiany cywilizacyjne łączymy z odpowiedzialnością i świadomością ekologiczną. Jednak naszą największą wartością jest wiedza i zaangażowanie pracowników dydaktycznych i naukowych.

Realizując misję Wydziału stawiamy na kontynuację naszych silnych tradycji. Wydział Inżynierii Lądowej powstał bowiem w 1904 roku, kiedy w Gdańsku rozpoczęła swoją działalność pierwsza techniczna szkoła wyższa – Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku. W 1945 roku Politechnika Gdańska została przekształcona w polską państwową szkołę akademicką. Obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska należy do największych w Politechnice Gdańskiej (około 3 000 studentów oraz ponad 240 nauczycieli akademickich). Rozwijamy się dbając o naszą tożsamość, tak by zarówno pracownicy, jak i studenci identyfikowali się z tym wyjątkowym miejscem i z wartościami, jakie wspólnie tworzymy.

Właśnie rozpoczynamy na nową inwestycję – budowę Centrum Ekoinnowacji i chcielibyśmy, aby również to miejsce stało się wyjątkowe; łącząc naukę z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszego regionu, będąc swoistym „oknem na świat”. Naukowcy i studenci będą w nim pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami wpisującymi się w ideę budowy inteligentnych miast, przestrzeni ekologicznych, biogospodarki i bioenergetyki. Będzie on służył również jako siedziba jednego z centrów badawczych Politechniki Gdańskiej: Centrum EkoTech.

Jako Wydział funkcjonujący na Uczelni Badawczej silnie dbamy o wysoki poziom kształcenia. W rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2021 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zajął drugie miejsce w kierunku studiów inżynieria środowiska, czwarte miejsce w budownictwie oraz w geodezji i kartografii, a piąte miejsce wśród kierunków studiów transport.

Bogaty program studiów na kierunku budownictwo pozwala na kompleksowe kształcenie wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej w szeroko rozumianym sektorze budownictwa. Student zdobywa umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych, jak również zarządzania i kierowania procesem inwestycyjnym.

Na interdyscyplinarnym kierunku inżynieria środowiska studenci rozwijają kompetencje z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury sanitarnej, wodnej, melioracyjnej, energetyki, gazownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, biogospodarki oraz ochrony środowiska.

Kształcenie na kierunku transport przygotowuje studentów do rozwiązywania zaawansowanych problemów logistycznych, planowania systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, projektowania i realizacji inwestycji transportowych oraz zarządzania infrastrukturą transportową.

Student na kierunku geodezja i kartografia zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu teledetekcji, gospodarki przestrzennej, tworzenia map i opracowań kartograficznych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, geodynamiki, zaawansowanej teledetekcji satelitarnej, satelitarnych technik pomiarowych (w oparciu o analizy GIS, skanery laserowe czy drony).

Na wyżej wymienionych kierunkach prowadzone są studia pierwszego (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie). Ofertę dydaktyczną uzupełniają międzywydziałowe studia magisterskie Inżynieria morska i brzegowa, prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechnicznej i Okrętownictwa. Jest to kierunek kształcący projektantów i wykonawców złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i śródlądowych. Studenci WILiŚ mają również możliwość korzystania z bogatej oferty stypendiów zagranicznych. Dla osób tych przygotowano prowadzone w języku angielskim studia drugiego stopnia: Civil Engineering na kierunku budownictwo oraz Environmental Engineering na kierunku inżynieria środowiska.

Na Wydziale prowadzone są, cieszące się dużym zainteresowaniem, studia podyplomowe pn. zarządzanie projektami budowlanymi. Dzięki temu utrzymujemy silne relacje z naszymi absolwentami i wspólnie tworzymy platformę wymiany wiedzy pomiędzy uczelnią a branżą budowlaną. Zawsze było to dla wydziału bardzo istotne.

Pracownicy i absolwenci naszego Wydziału mogą pochwalić się imponującymi sukcesami: uczestniczyli przy projektowaniu i budowie wszystkich stadionów na Euro 2012, współprojektowali i konsultowali budowę tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na absolwentów naszego wydziału czekają również inwestycje takie jak budowa Portu Centralnego w Gdańsku, farm wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku czy przekop Mierzei Wiślanej. Nasi studenci mogą prowadzić działalność gospodarczą w firmach zajmujących się szeroko pojętą geodezją, budownictwem, inżynierią instalacyjną oraz zaawansowanymi technologiami w zakresie robotyki, aeronautyki i eksploracji zasobów środowiska (np. przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych). Sprawne zarządzanie systemem transportowym wymaga również wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż program kształcenia na WILiŚ wpisuje się w realizacją strategii na rzecz tworzenia inteligentnych miast i wsi, biogospodarki, bioenergetyki oraz monitoringu i ochrony środowiska. Są to również obszary kluczowych zainteresowań Komisji Europejskiej i już dziś szacuje się, że sektor ten generuje w UE obrót w wysokości prawie 2 bln. euro i zapewnia ok. 18 mln. miejsc pracy.