1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA KRAKOWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ SZARATA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki

Wydział Inżynierii Lądowej z ponad 75-letnimi tradycjami jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Kultywując piękne tradycje i ciesząc się z wieloletniego dorobku, myślimy jednak przede wszystkim o przyszłości. Mamy bowiem świadomość ogromnych wyzwań, wobec których stają młodzi adepci sztuki budowlanej, którzy zdobywają dziś wykształcenie na naszym Wydziale. Dlatego przekazujemy im wiedzę niezbędną do wznoszenia obiektów odpowiadających standardom budownictwa XXI wieku – obiektów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, przyjaznych środowisku, sprzyjających oszczędzaniu energii, wspartych najnowszymi zdobyczami elektroniki i zaliczanych do klasy tzw. budowli inteligentnych. Kształcimy również specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury i zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Specjaliści ci posiadają kwalifikacje w zakresie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Na WIL studiuje obecnie niemal 3 000 studentów, a kształcenie prowadzone jest na dwóch kierunkach Budownictwo (w języku polskim i angielskim) oraz Transport, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia, studiach II stopnia. Wydział podpisał porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając w ten sposób start w pracy zawodowej. WIL uczestniczy także aktywnie w prowadzeniu na Politechnice Krakowskiej kierunków międzywydziałowych: Gospodarka Przestrzenna oraz Inżynieria Czystego Powietrza. Na Wydziale aktywnie działa 14 Kół Naukowych służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń. Ich działalność to także organizacja i udział w  konferencjach, seminariach, panelach dyskusyjnych. Niejednokrotnie uwieńczeniem działań członków Kół są liczne nagrody i dyplomy za osiągnięcia. Ważnym obszarem edukacji naszych studentów jest zapewnienie im kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział wspiera wiele wydarzeń organizowanych dla studentów przez wiodące w Polsce przedsiębiorstwa, których celem jest aktywizowanie studentów i wskazanie możliwości rozwoju zawodowego. Jednym z takich przedsięwzięć jest bez wątpienia Dzień Młodego Inżyniera  organizowany przez miesięcznik  „Builder” wraz z Partnerami branżowymi.

Nowatorską inicjatywą jest utworzenie w roku 2021 Szkoły Transportu. Przedsięwzięcie to powstało na mocy porozumienia pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Wydziałem Mechanicznym. Szkoła Transportu to dla przyszłych inżynierów szansa na realizowanie kształcenia zindywidualizowaną ścieżką, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów. Niebawem planuje się utworzenie Szkoły Budownictwa i Architektury, inicjatywa ta jest przygotowywana wraz z Wydziałem Architektury. Świadectwem wysokiej jakości kształcenia na WIL jest akredytacja prowadzonych kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone dzięki niemu prace badawcze sprawiają, że nasz Wydział jest też cenionym partnerem we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami. Oferujemy usługi eksperckie, mamy możliwość przeprowadzania specjalistycznych badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażamy nowatorskie technologie. Długa i stale powiększająca się lista instytucji, z którymi współpracujemy dowodzi, że nasza oferta cieszy się szerokim uznaniem. W październiku 2020 r. rozpoczęła się na WIL budowa unikatowego w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Będzie to centrum badań służące m.in. walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza. Będą tu prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzania miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie.

Silne zespoły badawcze i badania naukowe na najwyższym poziomie; internacjonalizacja Wydziału i wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej; wysoka jakość kształcenia oraz właściwe połączenie kwalifikacji i umiejętności absolwenta z potrzebami rynku pracy; współpraca z otoczeniem i wzmocnienie eksperckiego charakteru naszej jednostki to cele określone w strategii Wydziału Inżynierii Lądowej PK, które dzięki  kadrze naukowo-dydaktycznej liczącej 221 pracowników, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 113 doktorów zamierzamy osiągnąć w najbliższych latach.