1. Home
 2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
 3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr inż., prof. WSEiZ
MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA-DOMAŃSKA
Dziekan Wydziału Architektury
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
w Warszawie

Po raz drugi Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie*, jako jedyna Uczelnia niepubliczna, znalazła się w gronie laureatów rankingu TOP10FORTHEFUTURE przygotowanego przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Wydział Architektury utworzony został 1.07.2000 r. i jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych WSEiZ. Jego unikalna struktura pozwala na prowadzenie kształcenia na 5 kierunkach:

 • architektura – studia I i II stopnia,
 • architektura krajobrazu – studia I i II stopnia,
 • architektura wnętrz – studia I i II stopnia,
 • budownictwo – studia I stopnia i II stopnia,
 • wzornictwo – studia I stopnia.

Absolwenci opuszczają Uczelnię z bogatym zakresem interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zasilając gospodarkę, administrację i różnego rodzaju instytucje życia społecznego Mazowsza.

Na kapitał ludzki Wydziału Architektury składają się: liczne grono wysoce wyspecjalizowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz profesjonalna obsługa administracyjno-techniczna.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to autorzy wielu cenionych publikacji naukowych w tym monografii, redaktorzy krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz członkowie międzynarodowych i ogólnopolskich organizacji branżowych, stowarzyszeń, komisji i samorządów zawodowych oraz Rad Naukowych.

Wielu nauczycieli akademickich, poza pracą naukowo-dydaktyczną na Uczelni, prowadzi również czynną działalność zawodową, będąc uznanymi twórcami oraz rzeczoznawcami w zakresie architektury i budownictwa. Wśród kadry znaleźć można również pracowników wydziałów architektury i budownictwa urzędów miast lub gmin.

Dowodem edukacyjnego sukcesu Uczelni są licznie nagradzane prace dyplomowe, a także nagrody i wyróżnienia zdobywane w ramach różnego rodzaju wystaw i konkursów organizowanych na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym. Warto wymienić niektóre z nich:

– absolwent Uczelni mgr inż. arch. Paweł Droździel, został zakwalifikowany do III etapu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Był jednym z 25 autorów magisterskich prac dyplomowych, którzy znaleźli się w finałowym etapie konkursu i jednocześnie jednym z trzech dyplomantów spośród warszawskich Uczelni. (2017)

– w międzynarodowym konkursu urbanistyczno-architektonicznego Art Urbain 2016/2017 wyróżnienie w kategorii „Jakość życia społecznego” otrzymała praca zatytułowana „À la frontière de trois cultures” („Na granicy trzech kultur”) opracowana przez zespół w składzie: inż. arch. Kamil Melaniuk, inż. arch. Tomasz Jakubowski, a wykonana pod kierunkiem mgr inż. Magdaleny Wrzesień

– Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji przyznało coroczną nagrodę Prix SARP FR za najciekawszy inżynierski projekt dyplomowy absolwentowi  inż. arch. Volodymyrowi Melymuka  za projekt „Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości” wykonany pod kierunkiem doc. dr. inż. rch. Artura Buławy-Gabryszewskiego.

– nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy w konkursie „Dyplomy dla Warszawy” otrzymała mgr inż. arch. Magda Tenbaum została wyróżniona za pracę: „Wpływ architektury na rozwój jednostki na przykładzie szkoły podstawowej o profilu plastycznym przy ul. Świderskiej w Warszawie”. Promotorką pracy była dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska.

w konkursie o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2021r., mgr inż. arch. Jabłońska zakwalifikowała się do II etapu. Czekamy na wyniki

Wydział może poszczycić się pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej (ocena wyróżniająca za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym) oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m. in.:

 • Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019 i 2020
 • Najbardziej innowacyjna i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych 2020
 • Znak Jakości Wiarygodna Szkoła 2018,
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2018,
 • Certyfikat Studia z przyszłością 2017 dla kierunku Architektura – za program nauczania oparty na 3 filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu postaw, talentów i zdolności poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji,
 • Certyfikat Uczelnia Liderów – za kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy,
 • Medal Europejski 2011, XXII Edycja – za studia inżynierskie na kierunku architektura,
 • Medal Europejski 2010, XX Edycja – za studia inżynierskie na kierunku budownictwo.

Założenia programowe kształcenia na kierunku zakładają wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:

 • zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski,
 • tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne i kulturowe w duchu zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.

Tym samym kierunek w sposób kompletny realizuje misję WSEiZ.

Studia I stopnia na kierunku Architektura prowadzone są na Wydziale Architektury od roku 2000/2001, a II stopnia od 2011/2012. Stałe doskonalenie jakości i podnoszenie poziomu kształcenia, na tym interdyscyplinarnym kierunku, jest zasadniczym elementem Strategii Wydziału Architektury WSEiZ. Istotne znaczenie ma również bieżące ukierunkowanie specjalnościowe i dostosowanie treści kształcenia do ewoluujących oczekiwań rynku pracy. Działania te sprawiają, że absolwenci Wydziału są postrzegani przez pracodawców, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści, dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na skuteczną oraz odpowiedzialną realizację zróżnicowanych zadań zawodowych.

Kierunek Architektura kompleksowo realizuje nowoczesne nauczanie, zakładając kształcenie w warunkach realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie, mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających absolwentom:

 • skuteczną i odpowiedzialną ochronę oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego, artystycznego, społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju),
 • efektywną realizację zadań zawodowych oraz kreatywną adaptację do ewoluujących potrzeb i oczekiwań rynku pracy, w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz umiejętnościach absolwentów,
 • czynny i świadomy udział w rozwoju Mazowsza oraz Polski dzięki nabytej wiedzy, profesjonalnym umiejętnościom, mobilności oraz zaspokajaniu potrzeby kształcenia ustawicznego,
 • dostęp do nowoczesnego oprogramowania we współpracy z ich twórcami.

Założenia programowe na obu stopniach studiów kierunku Architektura zostały przygotowane w sposób umożliwiający całkowitą realizację celów Strategii Rozwoju Wydziału, na które składają się między innymi:

–             powiązanie oferty edukacyjnej z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami rynku pracy,

–             wysoka jakość procesu kształcenia,

–             różnorodność oferty edukacyjnej/specjalnościowej,

–             innowacyjność form i metod kształcenia.

 

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Architektura o profilu ogólnoakademickim zakłada efektywne, zaplanowane, zorganizowane i konsekwentne dążenie do:

 • przekazania studentom wiedzy i wykształcenia umiejętności w zakresie historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • wykształcenie u studentów umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracowników pomocniczych oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem.

Na studiach I stopnia proponowane są dwie specjalności:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne.. 

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura o profilu ogólnoakademickim zakłada efektywne, zaplanowane, zorganizowane i konsekwentne dążenie do uzyskania przez absolwentów pogłębionej, poszerzonej, ugruntowanej i uporządkowanej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego;
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych;
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią;
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych;
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym;
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

W 2015 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska pozytywnie oceniły i zaakceptowały wniosek notyfikacyjny kierunku Architektura. Oznacza to, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ uzyskany od roku 2011/2012 jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Notyfikacją Komisji Europejskiej na kierunku Architektura poszczycić się może obecnie tylko 15 uczelni w Polsce, a WSEiZ jest jedną z dwóch niepublicznych szkół wyższych wymienionych w załączniku do decyzji delegowanej Komisji z dnia 11.9.2017 r. zmieniającej załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

Szczególną rolę w procesie tworzenia i doskonalenia efektów kształcenia odgrywają pracodawcy i przedstawiciele rynku pracy. Współdziałanie z nimi odbywa się na kilku płaszczyznach, sprawiając, że podejmowane w tym zakresie działania mają charakter kompleksowy i komplementarny. Pierwszą płaszczyznę stanowią bezpośrednie kontakty Dziekana Wydziału Architektury z podmiotami, w których studenci odbywają lub będą odbywać praktyki zawodowe. Drugą płaszczyzną współpracy z pracodawcami jest funkcjonujące w WSEiZ Biuro Karier, które służy studentom, pośrednicząc w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, pomagając w znalezieniu pracy, stażu lub praktyk oraz organizując co roku Targi Pracy. Działalność wydziałowej Rady Pracodawców jest trzecią, najpełniejszą płaszczyzną współpracy. Jej celem jest kształtowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej Uczelni, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia oraz kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady. W pracach Rady uczestniczą przedstawiciele szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, działający w obszarach związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez Wydział. Działalność Rady Pracodawców umożliwia studentom praktyczną implementację zdobywanej przez nich wiedzy oraz poznanie specyfiki i złożoności procesu funkcjonowania różnych podmiotów rynku. Ułatwia także bezpośredni kontakt z przedstawicielami zrzeszonych instytucji. Studenci mają również możliwość opracowania swoich prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. Rada Pracodawców Wydziału Architektury liczy obecnie 54 instytucje, wśród których licznie reprezentowane są firmy projektowe i budowlane, urzędy gmin, samorządy zawodowe. Szczególnie istotna z punktu widzenia kształtowania programów kształcenia i treści kształcenia jest współpraca z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów oraz Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, których przedstawiciele są członkami wydziałowej Rady Pracodawców oraz zapraszani są do uczestniczenia w egzaminach dyplomowych. Równie intensywnie rozwija się współpraca z instytucjami niebędącymi członkami Rady Pracodawców. Są to między innymi: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Urząd Miasta i Gminy Kampinos, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, firma ARCADiaBIM.

Warto wymienić kilka najważniejszych efektów tej współpracy:

 • projekt edukacyjny z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad– studia podyplomowe „Zarzadzanie Drogami – Utrzymanie i Eksploatacja” – 30 absolwentów w roku akademickim 2017/18;
 • projekt „Młodzi odkrywcy z Kampinosu” z Gminą Kampinos (dofinansowanie z UE);
 • projekt badawczy prowadzony we współpracy z Urzędem Gminy Miasta Czarna Białostocka zakończony konkursem architektonicznym – projekt koncepcji zagospodarowania placu miejskiego oraz terenu wzdłuż kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej (2016) – 2 nagroda dla studentów WSEiZ;
 • projekt badawczy prowadzony we współpracy z Urzędem Gminy Miasta Karczew zakończony konkursem urbanistycznym – dotyczący rewitalizacji Placu Zygmunta Starego w Karczewie (2016) – 1, 2 i 3 nagroda oraz 1 wyróżnienie dla studentów WSEiZ;
 • projekt badawczy prowadzony we współpracy z Urzędem Gminy Miasta Mława, zakończony konkursem urbanistycznym „Mława okiem studentów” – projekty rewitalizacji Wąskiej i Placu 1 Maja oraz przestrzeni wyznaczonej ulicami: Chrobrego, Żwirki, Żeromskiego i 3 Maja (2015/2016) – 1, 2 i 3 nagroda oraz wyróżnienia dla studentów WSEiZ;
 • liczne projekty badawcze prowadzone we współpracy z Gminą Piaseczno:
 • przebudowa dawnej remizy strażackiej na Galerię Sztuki „Strażnica”;
 • projekt budowy szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi, domem kultury oraz kompleksem boisk sportowych w Julianowie pod Piasecznem;
 • projekt wieloetapowego kompleksu sportowego składającego się między innymi z basenu, hali widowiskowo-sportowej, hali wrotkarsko-łyżwiarskiej, hotelu oraz boisk zewnętrznych przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie;
 • modernizacja „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie;
 • badania związane z możliwościami modernizacji ośrodka „Perła Południa” należącego do Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego Południe w Warszawie.

Wartą podkreślenia jest aktywność Wydziału związana z umiędzynarodowieniem kształcenia w WSEiZ oraz systematyczny rozwój i intensyfikacja współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, postrzegane są jako działania priorytetowe i służące efektywnemu wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni i Wydziału Architektury. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w przyjętej w 2012 r. przez Senat WSEiZ Strategii umiędzynarodowienia kształcenia, która zakłada osiągnięcie tego celu między innymi poprzez poszerzenie oferty zajęć prowadzonych w językach obcych oraz oferty studiów prowadzonych w języku angielskim, a także prowadzenie wspólnych studiów z uczelniami zagranicznymi, które mogą prowadzić do uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia studiów. Ważną częścią Strategii jest także dbałość o rozwijanie międzynarodowej mobilności studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników, w tym także poprzez pozyskiwanie nowych uczelni partnerskich oraz organizację wykładów i spotkań z autorytetami naukowymi z zagranicy.

Nieustannie zwiększa się liczba uczelni partnerskich oraz wymiana studentów w ramach programu Erasmus+, sprawnie funkcjonuje mechanizm wykorzystywania doświadczeń zdobytych przez studentów – uczestników wymiany Erasmus+ w ramach procedury monitorowania i ewaluacji programu, zwiększa się udział zagranicznych wykładowców.

Istotnym aspektem programu kształcenia na kierunku Architektura w WSEiZ (I i II stopień), który służy jego umiędzynarodowieniu, jest posiadanie notyfikacji państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Oznacza to, że studenci kierunku Architektura, kandydaci na studia z zagranicy, a także uczestnicy wymiany Erasmus+ mają wiarygodne potwierdzenie, że program kształcenia spełnia wszystkie standardy jakości wymagane w UE, a uzyskane kwalifikacje będą uznane w Europie. Innym istotnym elementem umiędzynarodowienia jest prowadzenie od 2017/2018 studiów I stopnia na kierunku Architektura w całości w języku angielskim. Warto podkreślić, że na Wydziale tworzy się dzięki temu zróżnicowana, wielokulturowa społeczność studencka, dzięki istnieniu której uczenie się peer-to-peer poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czy chociażby przez obserwację, nabiera innego wymiaru.

W zakresie współpracy międzynarodowej Wydziału Architektury należy podkreślić, że WSEiZ, jako jedyna uczelnia w Polsce, należy do ścisłej grupy 16 uczelni założycielskich międzynarodowego konsorcjum „Belt and Road Architectural University International Consortium” utworzonego w Pekinie 10.10.2017 r. z inicjatywy Beijing University of Civil Engineering & Architecture. Do konsorcjum należą 43 uniwersytety z 19 państw świata, m.in. z Armenii, Australii, Brazylii, Bułgarii, Chin, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Korei Południowej, Malezji, Nepalu, Rosji i USA. Z Polski oprócz WSEiZ członkami konsorcjum jest Politechnika Częstochowska oraz Politechnika Warszawska. Konsorcjum służyć ma wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, ułatwieniu oraz podniesieniu jakości wymiany pracowników, studentów, wiedzy i technologii między uczelniami członkowskimi, a także stałemu rozwojowi międzynarodowej współpracy przemysłu z ośrodkami akademickimi. Celem działania Konsorcjum jest również wzmacnianie więzi międzyludzkich, wymiany kulturalnej i wzajemnego zrozumienia. Podejmowane działania mają poprawić znaczenie i podnieść prestiż uczelni członkowski na arenie międzynarodowej. Dzięki udziałowi w Konsorcjum Wydział Architektury rozpoczął także bilateralną współpracę z Shandong Jianzhu University (Chiny).  W październiku 2017 delegacja z Shandong Jianzhu University złożyła wizytę w WSEiZ i podpisano umowę o współpracy dydaktycznej i naukowej, przewidującą m.in. prowadzenie wspólnych studiów na kierunku architektura oraz badań naukowych w obszarze architektury, architektury wnętrz, budownictwa energooszczędnego oraz mechaniki i budowy maszyn. Ponadto razem z Shandong Jianzhu University oraz Yerevan State University of Architecture and Construction, również członkiem Konsorcjum, WSEiZ realizuje w latach 2018-2020 projekt akademickiej mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi.

Uczelnia jest także organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. W Galerii Wydziału Architektury, która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentowane są prace wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. Przykładem mogą być:

 • prezentacja prac wybitnych artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich,
 • instalacja Józefa Wilkonia pt. „Las”,
 • prezentacja dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” z ilustracjami Józefa Wilkonia,
 • liczne wystawy eksponatów Muzeów współpracujących z Uczelnią (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym).

*Materiał zaczerpnięty z opracowania dla Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.