Home RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
0

III MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

III MIEJSCE
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr hab. inż. arch., prof. PP
EWA PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA
Dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury od 1999r. jest samodzielną jednostką organizacyjną w strukturze Politechniki Poznańskiej. Jego tradycje sięgają roku 1945, kiedy na ówczesnym Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu powołano Oddział Architektury, a następnie w marcu 1950r. – Wydział Architektury. Obecnie, zgodnie z przyjętą strategią oraz statutem Uczelni, WA PP realizuje kształcenie Studentów w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony dziedzictwa, a także architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego na dwóch kierunkach: Architektura (Architecture) (I i II stopień, język polski/ język angielski) oraz Architektura Wnętrz (I i II stopień, język polski). Szczególną wagę Wydział przykłada do zapewnienia Studentom najwyżej jakości kształcenia, odpowiednich warunków do studiowania i pracy, a także do stałego wspierania rozwoju naukowego oraz aktywności twórczej i projektowej kadry dydaktycznej.

Wysoką jakość kształcenia potwierdzają przeprowadzone na Wydziale akredytacje – w lutym 2018 r. kierunek Architektura otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział Architektury PP jest obecnie jednym z czterech działających na uczelniach politechnicznych w Polsce, posiadających kategorię A przyznaną na podstawie oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017r. Wysoka ocena Wydziału Architektury PP została również potwierdzona w 2018 r. przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz przez przyznanie europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Na kierunku Architektura (Architecture) studia odbywają się na dwóch poziomach – studia I stopnia kończą się tytułem inżyniera architekta, studia II stopnia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta. W roku 2019 Wydział dostosował programy studiów na obu poziomach do obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu architekta. W trakcie studiów I i II stopnia studenci zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające pracę w zawodzie architekta, a także dalszy rozwój naukowy. Program studiów jest stale weryfikowany i dostosowywany do najnowszych trendów w projektowaniu architektonicznym. Uzupełnieniem stałych modułów zajęć są wykłady otwarte, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, w tym również pracowników renomowanych uczelni zagranicznych (MIT, Politecnico di Milano).

Wydział aktywnie współpracuje z przedstawicielami branż związanych z projektowaniem architektonicznym; organizowane są również cyklicznie wydarzenia, warsztaty i konferencje wspierające propagowanie najnowocześniejszych rozwiązań w projektowaniu architektonicznym (DMA Builder Polska, Archiidee). Nasi Studenci biorą udział w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, zdobywając w nich liczne nagrody i wyróżnienia.

Wydział Architektury jest liderem w Politechnice Poznańskiej pod względem liczby Studentów uczestniczących w wymianach zagranicznych (Erasmus+). Prowadzona i pogłębiana jest również wielostronna współpraca z wiodącymi uczelniami światowymi poprzez praktyki, umowy podwójnego dyplomowania, wspólne projekty z udziałem Studentów (m.in. z Wydziałami Architektury Uniwersytetów w Belgradzie, Podgoricy, Prai, Las Palmas, Ponta Delgada, BTU Cottbus czy Politecnico di Milano, Shenyang w Chinach, Mińsku, Strassburg, Holandia).

Od semestru letniego RA 2018/19 rozpoczęto na Wydziale kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz na studiach I stopnia (przy wsparciu  ze środków z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój – POWER). Kierunek ten cieszy się ogromnym powodzeniem wśród kandydatów na studia, co stanowi dla Wydziału powód do satysfakcji i okazję do ciągłego udoskonalania oferty edukacyjnej – w tym rozpoczęcia kształcenia na studiach II stopnia (marzec 2022r.).

Na Wydziale Architektury działa Samorząd Studencki, wspierany w kadencji 2020/2024 przez Prodziekan ds. Studenckich, Panią Barbarę Świt-Jankowską. Studenci naszego Wydziału biorą czynny udział w wydarzeniach pozawydziałowych takich jak: Polibuda Open Air, Noc Naukowców czy wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizowane są szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie obsługi programów komputerowych, BIM, umiejętności miękkich, znajomości języków obcych oraz krajowe i międzynarodowe warsztaty projektowe. Na Wydziale działa ArchiLab – laboratorium komputerowe ze stałym wsparciem dla Studentów, pracownia ceramiki i rzeźby, pracownia malarska, modelarnia, studio multimedialne. Dodatkowo Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kołach Naukowych (BIMba, EduArt, InSitu, GAMA, Light Architecture, Illumination, Koło Naukowe Studentów Architektury) – dla przykładu: KNSA organizuje cykliczne wydarzenia – ARCHIczwartki, czyli wywiady z najpopularniejszymi architektami i pracowniami architektonicznymi. W pracowni – laboratorium KN Illumination studenci projektują ubiory inspirowane architekturą. Koło Naukowe InSitu podczas wyjazdów naukowych bada architekturę „u źródła” poznając zarazem historię, kulturę i charakterystykę danego miejsca.

W procesie kształcenia Wydział Architektury korzysta z nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym od 2016r. platform e-learningowych e-Moodle i ekursy. Są one stałym wsparciem dla procesu dydaktycznego, co okazało się szczególnie istotne w okresie zamknięcia uczelni z powodu epidemii COVID-19.

Działalność naukowa i projektowa pracowników, potwierdzana przez nagrody uzyskiwane w konkursach architektonicznych (krajowych i międzynarodowych), sprzyja przekazywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności w kreowaniu architektury.

WA PP stawia na współpracę z innymi poznańskimi uczelniami (Instytut Gospodarki Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Uniwersytet Medyczny), od wielu lat trwa również współpraca z miastami i gminami w Wielkopolsce. Platforma Studialno-Projektowa działająca od 2000 roku organizuje studenckie konkursy urbanistyczne w miastach Wielkopolski. Istotne jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, uczestniczącej w wielu programach naukowych (krajowych i międzynarodowych), w większości czynnie pracującej w zawodzie architekta i należącej do Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań.

Celem Wydziału Architektury jest kontynuacja najlepszych tradycji przez stałe podnoszenie warunków studiowania. Sprzyja temu nowa siedziba wydziału w Kampusie Warta PP na Piotrowie, rozpoczęta w lipcu 2017r. i oddana do użytkowania w 2019r. Autorem projektu architektoniczno-budowlanego jest dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP, Dyrektor Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WAPP. Łączna powierzchnia dydaktyczna w nowym obiekcie to 3718 m2. Ponad tysiąc Studentów ma do dyspozycji Bibliotekę Wydziałową, nowoczesne sale wykładowe, laboratoria komputerowe (CAAD, BIM), laboratoria diagnostyczno-pomiarowe (między innymi: akustyczne, wentylacji, zarządzania budynkiem) pracownie projektowe, pracownie rzeźby i malarstwa, a także modelarnię i studio multimedialne. Obiekt jest użytkowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Zarządzania, co podnosi poziom integracji międzywydziałowej wśród Studentów. Dodatkowymi czynnikami stanowiącymi o atrakcyjności nowej lokalizacji są: nowoczesna przestrzeń wspólna – całkowicie przeszklony dziedziniec wewnętrzny z otaczającymi przestrzeniami ekspozycyjnymi, a także bliskość Starego Miasta oraz terenów rekreacyjnych położonych nad Wartą i sztucznym zbiornikiem wodnym – Maltą. Nowy budynek został zaprojektowany jako niemal zeroenergetyczny i sam w sobie pełni funkcję edukacyjną przez dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań i urządzeń pomiarowych.

Cele Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej to rozwój naukowy i dydaktyczny. WAPP kształci Studentów otwartych na wyzwania współczesności i oczekiwania rynku pracy. Aktualne wymogi oraz standardy kształcenia architektów określają kierunek działań na przyszłość Wydziału: ciągłe doskonalenie dydaktyki w nowoczesnej bazie lokalowej i laboratoryjnej, optymalizację procesu kształcenia i rozszerzanie oferty dydaktycznej, a także nawiązywanie wielostronnej współpracy krajowej i zagranicznej.

Dziekan Wydziału Architektury
dr hab. inż. arch. EWA PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, prof. PP

open