1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

II MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

II MIEJSCE
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

prof. dr hab. inż. arch.
BARBARA GRONOSTAJSKA
Dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej od 1945 roku. Początkowo jako Oddział Architektury przy Wydziale Budownictwa, a od 1949 roku jako samodzielny Wydział. Jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym. Kształcenie przyszłych absolwentów opiera się na programach nauczania łączących  techniczne, humanistyczne i artystyczne aspekty edukacji architekta i planisty przestrzennego. W roku 2020/21 wprowadzono nowe programy kształcenia w oparciu o nowe ministerialne standardy. Nowy program kładzie szczególny nacisk na nowoczesne, oparte na najlepszych, zagranicznych wzorcach kształcenie poprzez wprowadzanie interdyscyplinarnych zajęć oraz metod kształcenia z wykorzystaniem m.in.: design thinking, research by design, modelling, BIM.

Wysoki poziom nauczania na Wydziale potwierdziła po raz kolejny w 2015 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna), przyznając akredytację z wyróżnieniem dla kierunku Architektura i Urbanistyka.

W roku 2011 kierunek Gospodarka Przestrzenna uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział od 1950 roku ma pełnię praw akademickich do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a od 1960 roku, nieprzerwanie, uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, jako jeden z czterech ośrodków architektonicznych w Polsce.

Wydział Architektury, jako autonomiczna jednostka Politechniki Wrocławskiej, w pełni utożsamia się z ideami i dążeniami, zawartymi w Misji Uczelni, a jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy.

Misją Wydziału Architektury jest prowadzenie działań, które z jednej strony służą kształceniu i przygotowywaniu osób wyposażonych w wiedzę i umiejętności, pełnych kreatywności i zdolnych do funkcjonowania w zakresie przestrzennych i architektonicznych aspektów systemu cywilizacyjnego, z drugiej strony polegają na obserwacji, analizie, interpretacji, przewidywaniu oraz kreowaniu zjawisk, procesów i obiektów tworzących kształt i organizację środowiska przestrzennego współczesnego społeczeństwa. Realizując odpowiadające temu zadania Wydział Architektury bierze pod uwagę ciągłość przestrzenną i czasową oraz wartości kulturowe, estetyczne, techniczne i przyrodnicze przestrzeni uznawanej za dobro wspólne, które służy zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom.­

Czerpiąc z tradycji lwowskiej szkoły architektury, Wydział Architektury wykształcił etos uniwersytetu technicznego oparty na kontynuacji tradycji akademickich i poszanowaniu dobrych obyczajów w nauce, przy jednoczesnym poszukiwaniu innowacyjności w działalności naukowej i dydaktycznej.

Plan Rozwoju Wydziału Architektury, zakłada rozwój w wyznaczonych obszarach, tj.: kształcenie, studiowanie, badania, instytucjonalnego, wykorzystania zasobów i współpracy z otoczeniem, zakładając podniesienie jakości kształcenia, umiędzynarodowienie studiów i badań, jak też stworzenie przyjaznego dla studentów środowiska pracy w formie Kampusu Wydziału Architektury. Wydział Architektury, stanowiąc znaczący ośrodek naukowy w regionie ma z nim ścisłe związki. Pracownicy Wydziału prowadzą szeroko zakrojone badania z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i dziedzin pokrewnych o charakterze interdyscyplinarnym. Odzwierciedleniem intensywnych prac są międzynarodowe konferencje i publikacje, w tym niedawno zakończona „The International Conference ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure”, której efektem jest tzw. numer specjalny czasopisma Buildings (aktualnie w opracowaniu) z wydawnictwa MDPI – pod patronatem naszego Wydziału https://www.mdpi.com/journal/buildings/special_issues/ACPS. Pracownicy naukowi Wydziału publikują w renomowanych wydawnictwach polskich i zagranicznych, które przybliżają wiedzę o przeszłości i teraźniejszości tych obszarów badań.

Wydział dysponuje kilkoma laboratoriami i pracowniami badawczo-dydaktycznymi o wysoko specjalistycznym wyposażeniu w dziedzinie konserwacji zabytków, skanowania trójwymiarowego, GIS, projektowania uniwersalnego oraz badań współczesnych systemów konstrukcyjnych. Wydział posiada kolekcję biblioteczną, której część ze względu na wartościowe archiwalia wchodzi w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Działalność zawodowa i twórcza zatrudnionych tu architektów-praktyków i wybitnych twórców daje praktyczne świadectwo jakości wrocławskiej szkoły architektury.

Wydział jako pierwszy w Polsce został członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), organizacji zrzeszającej uczelnie kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, od wielu lat jest również członkiem ENHSA – European Network of Heads of Schools of Architecture oraz EAAE – European Association for Architectural Education. Wydaje także dwujęzyczne (polsko-angielskie) czasopismo Architectus, w którego pracach redakcyjnych uczestniczą zagraniczni naukowcy.

Na Wydziale Architektury studiuje obecnie ponad 1235 studentów ( w tym 179 na kierunku Gospodarka Przestrzenna) i 88 doktorantów (65 na Studiach Doktoranckich i 23 w Szkole Doktorskiej), których kształci 128 pracowników dydaktycznych.

Wydział oferuje również studia w języku angielskim. Efektywnie przygotowuje  absolwentów do podjęcia działalności badawczej  i dalszych studiów w ramach Szkoły Doktorskiej oraz specjalistycznych studiów podyplomowych. Program studiów zapewnia możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji studentów do kreowania przestrzeni i form architektonicznych, z poszanowaniem środowiska człowieka. Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i przygotowują do podjęcia pracy w zakresie projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego, czy też w zawodach pokrewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aranżacja wnętrz, projektowanie terenów zielonych, konserwacja zabytków.

Ważnym kierunkiem działań Wydziału jest współpraca z otoczeniem społecznym. Przy Wydziale działa Konwent Pracodawców, wspierający Wydział w szeregu działań, a zrzeszający uznanych architektów o znaczącej renomie twórczej. Współpraca z otoczeniem to również wiele podpisanych umów o współpracy, m.in:

  • z Opactwem w Krzeszowie, dotycząca współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Celem jest promocja regionu dolnośląskiego, ochrona architektoniczno-krajobrazowego dziedzictwa historycznego i wypracowywania kierunków dalszego rozwoju. Wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń, będzie sprzyjać prowadzeniu wspólnej edukacji akademickiej, np. w ramach plenerów, warsztatów czy wystaw i szerokiego upowszechniania wiedzy o wartościach kulturowych, również w formach popularno-naukowych.
  • z MPK we Wrocławiu. Obie instytucje będą promować prace studentów, a tym samym czynić miasto piękniejszym.
  • trwa też szereg wstępnych rozmów z instytucjami wrocławskimi oraz dolnośląskimi.

Wydział od lat posiada olbrzymie sukcesu w zakresie dydaktyki. Aby podnieść swoje kompetencje część pracowników bierze udział w programie Tutoringu na PWr. Natomiast Absolwenci otrzymują prestiżowe nagrody i wyróżnienia w krajowych oraz międzynarodowych konkursach architektonicznych. Poniżej kilka przykładów:

  1. Szymon Ciupiński laureatem Architektura betonowa 2020 (praca mgr opracowana pod opieką promotora dr. inż. arch. Marka Lambera) (https://www.architekturaibiznes.pl/jedyne-takie-kino-w-wenecji,5056.html)
  2. Paweł Lisiak zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace dyplomowe organizowanym przez SARP (praca mgr opracowana pod opieką promotora dr. inż. arch. Tomasza Głowackiego) (https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/najlepszy-dyplom-architektoniczny-powstal-na-politechnice-wroclawskiej-11741.html?fbclid=IwAR3hDiJ3qmb_jFN7cwsolFLocgvxkjdsVmzqOBjNW2n1chXwJfuG2yRTwpc)
  3. Praca magisterska Zofii Fedorów opracowana pod kierunkiem dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej zwyciężyła w głosowaniu publiczności w konkursie czasopisma Architektura i Biznes. https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/muzeum-jezyka-docenione-przez-internautow-w-ogolnopolskim-konkursie-11959.html?fbclid=IwAR3iBUyk6WDxPFGufmyG5dpHgw7L7PoFmli-xkTUs3u4nW4DAs63tPEVMiU
  4. 2021.06.23 – kilkanaście nagród dla naszych studentów w konkursie Buildera

Aktualnie Wydział Architektury PWr realizuje zadanie, pt.: „Nowe międzynarodowe programy nauczania na Wydziale Architektury z zastosowaniem formuły zdalnej i mieszanej” (numer PPI/SPI/2020/1/00102) w ramach projektu Spinaker. Konkurs ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) wesprze przygotowanie i organizację jedenastu szkół letnich. Intensywne kursy międzynarodowe odbędą się latem 2022 w formach zdalnej oraz hybrydowej (w zależności od sytuacji epidemicznej), w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Zagraniczni studenci przyjeżdżający do Wrocławia będą mogli skorzystać ze stypendiów wyjazdowych finansowanych z projektu. Oprócz licznych zajęć na Wydziale, seminariów i warsztatów, będą mieli również okazję poznać nasze miasto i polską kulturę. Po realizacji kursy wzbogacą ofertę dydaktyki w języku angielskim na Wydziale Architektury PWr.

Warto podkreślić, że Wydział Architektury jest również obecny za granicą. 2021.05.22 – nasi absolwenci otworzyli  Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia. W dniu inauguracji wystawy w Pawilonie Polskim została uruchomiona specjalnie przygotowana cyfrowa wersja projektu pod adresem www.labiennale.art.pl. Zespół kuratorski to grupa PROLOG +1 założona przez absolwentów naszego Wydziału, czyli: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal (aktualnie nasz doktorant), Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak.  https://www.facebook.com/events/271189571367678/.

Na zakończenie, pełna optymizmu, chciałam zaznaczyć, że w tym roku, pomimo pandemii, chętnych do studiowania na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej było więcej niż dotychczas.