1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA INSPIRACJE
  4. ZRÓWNOWAŻONA STRATEGIA CEMEX
ZRÓWNOWAŻONA STRATEGIA CEMEX

ZRÓWNOWAŻONA STRATEGIA CEMEX

0

Temat ochrony klimatu oraz wyzwania stojące przed budownictwem są coraz częściej i szerzej poruszane przez branżę. O zrównoważonej strategii rozwoju lidera w produkcji betonu w Polsce oraz na świecie w rozmowie z Natalią Chylińską opowiada MICHAŁ GRYS, dyrektor Pionu Materiały, członek zarządu CEMEX Polska.

Natalia Chylińska: Zrównoważone budownictwo to zagadnienie, które nabiera znaczenia na przestrzeni lat. Czy i jak ten trend wpływa na strategię biznesową CEMEX? 

Michał Grys: Zdecydowanie przy­szłością dla branży jest zrównowa­żone budownictwo oraz produkty o niskim śladzie węglowym. Jest to kluczowy aspekt definiujący stra­tegię CEMEX zarówno na poziomie globalnym, jak i europejskim oraz krajowym. Mamy precyzyjnie okre­ślone, bardzo ambitne plany dążą­ce do ograniczenia poziomu emisji CO2 do atmosfery. Naszym nadrzęd­nym celem jest ograniczenie emi­sji w zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 r. Warto nad­mienić, że CEMEX w regionie Euro­py już w 2020 roku osiągnął poziom redukcji emisji CO2 o 35%, realizu­jąc w ten sposób cel ustanowiony dla poziomu globalnego o dekadę wcze­śniej niż termin, w którym zobowią­zał się go wypełnić.

Patrząc szerzej na branżę budow­laną, jestem przekonany, że w naj­bliższych latach nadal będzie dążyć w stronę poprawy bezpieczeństwa, zwiększonego wykorzystania od­nawialnych źródeł energii oraz ma­teriałów z recyklingu, jak również szerszego stosowania niskoemisyj­nych lub zeroemisyjnych technologii i produktów. Towarzyszyć temu bę­dą działania poprawiające efektyw­ność energetyczną oraz gospodarkę zasobami wody. Zauważalny będzie również wzrost znaczenia technolo­gii informatycznych i dalsza digita­lizacja w branży. Myślę, że dobrym przykładem postępującej cyfryzacji jest wdrożona przez nas platforma CEMEX Go, która umożliwia zdalne zarządzanie zamówieniami na nasze produkty.

N.Ch.: CEMEX od dawna dąży do redukcji emisji CO2. Jak to się udaje realizować?

M.G.: Bardzo ważnym aspektem z całego katalogu działań jest wpro­wadzenie do naszej oferty produk­towej rozwiązań niskoemisyjnych. Mam tu na myśli produkty z gru­py Vertua®. Aktualnie wdrożyliśmy i rozwijajmy w Polsce ofertę betonu o niskim śladzie węglowym. W na­szym portfelu produktów betono­wych mamy rozwiązania Vertua® classic z redukcją emisji CO2 do 30% i Vertua® plus – do 50%. War­to nadmienić, że produkty z rodziny Vertua® mogą być wykorzystane na każdym etapie realizacji inwestycji, a także dobrane do indywidualnych potrzeb klienta.

N.Ch.: Na liście priorytetów CEMEX jest troska nie tylko o powietrze, ale także o zasoby wody. Czy w zakresie ograniczenia jej zużycia lub poprawy jej retencji są wdrażane jakieś rozwiązania, które pomogą osiągać te cele?

M.G.: Ścisła zabudowa, szcze­gólnie miejska, sprawia, że zasoby wodne są coraz cenniejsze. Dlatego stworzyliśmy rodzinę produktów be­tonowych PERVIA. W naszym portfe­lu dostępne są rozwiązania w dwóch rodzajach: PERVIA classic, stosowa­na jako wodoprzepuszczalna pod­budowa do wykonania nawierzchni z materiałów takich jak np. kostka betonowa, oraz PERVIA path, wo­doprzepuszczalna nawierzchnia po­zwalająca znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych i poprawić jej retencję, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

N.Ch.: Coraz bardziej popularna staje się energia pochodząca z odnawialnych źródeł. Czy w tym obszarze CEMEX upatruje jakichś możliwości?

M.G.: Aktualnie w CEMEX w Pol­sce cała energia elektryczna wyko­rzystywana w kopalniach kruszyw, jak również na potrzeby kolejnych 32 zakładów, zarówno wytwórni be­tonu, jak i cementowni, już pocho­dzi ze źródeł odnawialnych. Na tym jednak nie poprzestajemy. Pracujemy nad rozwojem projektów fotowolta­icznych zlokalizowanych w naszych własnych zakładach. Pierwsza taka instalacja właśnie powstaje na tere­nie wytwórni betonu w Pruszkowie. Zamierzamy również opracować mo­del oceniający efektywność wyko­rzystania instalacji fotowoltaicznych uwzględniający specyficzne warunki lokalizacyjne i techniczne poszcze­gólnych zakładów.

N.Ch.: Wyzwaniem są również produkty uboczne procesu produkcji oraz odpady powstające na budowach.

M.G.: Zgadza się. Dlatego kolej­nym projektem, na którym jeste­śmy skupieni, jest zagospodarowanie produktów ubocznych oraz mate­riałów odpadowych do recyklingu i stworzenie portfela produktów po­recyklingowych. Największą uwa­gę kierujemy w stronę kruszyw. Naszym celem jest to, aby te materia­ły ponownie były wykorzystywane w budownictwie, a nasze działania wpisywały się w definicję gospodar­ki o obiegu zamkniętym.

N.Ch.: Zmiany klimatyczne to obecnie nie jedyne wyzwanie. Wiele zmieniła pandemia. Jak podsumowałby Pan ubiegły rok?

M.G.: Na szczęście sektor budow­lany zachowuje się w miarę stabilnie w czasie pandemii. Budownictwo jest i może nadal być motorem polskiej gospodarki. Szacuje się, że odpowia­da za 10% PKB Polski. Intensywnie realizowane są inwestycje z segmen­tu infrastruktury. Co więcej, inwesto­rzy mają w planach szereg nowych projektów. Kluczowe jest tu finanso­wanie płynące z funduszy unijnych. Sytuacja w segmencie budownictwa mieszkaniowego wydaje się stabilna, natomiast obserwujemy zmniejszo­ne zapotrzebowanie płynące z seg­mentu budownictwa biurowego oraz handlowo-usługowego. Jest to efekt zmian wywołanych pandemią, a tak­że przejścia na pracę zdalną lub hy­brydową i handlu prowadzonego poprzez platformy elektroniczne.

N.Ch.: Jaki będzie 2021 rok? Pokusi się Pan o prognozę?

M.G.: 2021 to drugi rok z rzę­du działalności w okresie pandemii COVID-19. Prognozy wskazują, że będzie to czas stabilizacji na rynku, z wynikami produkcji oraz sprzeda­ży zbliżonymi do roku poprzedniego. W kolejnych latach jednym z głów­nych filarów dla rozwoju budow­nictwa będzie najwyższy w historii poziom środków z budżetu Unii Eu­ropejskiej przyznany dla Polski na lata 2021–2027. Ich wpływ na ilość nowych inwestycji będzie zauwa­żalny najprawdopodobniej dopiero pod koniec tego roku i wyraźnie od­czuwalny już w latach 2022–2023. Szczególną rolę do odegrania będzie miało budownictwo infrastruktural­ne oraz projekty związane z trans­formacją energetyczną. Dopływ środków UE i efektywna współpraca firm wykonawczych z inwestorami przewidywalnie pozwolą poprawić koniunkturę w najbliższych latach, a także pozytywnie wpłyną na dyna­mikę wsektorze budowlanym. Wierzę, że w kolejnych latach budownictwo nadal będzie motorem napędowym polskiej gospodarki po pandemii.

Fot. arch. CEMEX Polska