1. Home
 2. DWA OBLICZA
 3. KONKURS DWA OBLICZA
 4. REGULAMIN
REGULAMIN

REGULAMIN

0

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem pierwszej edycji Konkursu Stowarzyszenia Producentów Betonów „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”.

KONKURS „DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” PREFABRYKACJI BETONOWEJ I BETONU KOMÓRKOWEGO W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE – EDYCJA I „AKADEMIK MARZEŃ”

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskiego architektoniczno-inżynierskiego Konkursu pod nazwą „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” zwanej w dalszej części regulaminu „Konkurs”.

2. Celem Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” jest edukacja młodych architektów i inżynierów budownictwa w zakresie nowoczesnej technologii prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) stosowanych w nowoczesnym budownictwie.

3. Organizatorami Konkursu, zwanym dalej „Organizatorami” są Stowarzyszenie Producentów Betonów, redakcja magazynu Builder oraz WSC Witold Szymanik – partner technologiczny BIM.

4. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursu przeprowadzi Kapituła Konkursu.

5. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.

6. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Zespół” dotyczy zespołów biorących udział w Konkursie.

7. Konkurs skierowany jest do studentów z kierunków architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych. W konkursie mogą wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie, prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo w uczelniach publicznych i prywatnych. Daną uczelnię lub połączone dwie uczelnie, może reprezentować tylko jeden zespół projektowy. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów, o czym będzie decydować kolejność przesłania kompletnego formularza zgłoszenia zespołu.

8. Zespół projektowy może składać się z maksymalnie 4 studentów, minimum po jednym z kierunków: architektura i budownictwo oraz z maksymalnie dwóch opiekunów – np. pracowników dydaktycznych uczelni, opiekunów kół naukowych.

8. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów. Decyduje kolejność przesłania kompletnego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.builder4future.pl w zakładce „Dwa oblicza”.


Zgłoszenie do Konkursu  powinno zawierać poniższe informacje:
– Nazwa uczelni (jedna lub dwie uczelnie)
– Imię i nazwisko, stanowisko, wydział, kontakt do głównego opiekuna zespołu
– Imię i nazwisko, wydział, kontakt lidera zespołu
– Imię i nazwisko, stanowisko, wydział, kontakt do drugiego opiekuna zespołu
– imię i nazwiska członków zespołu:
a.  architektura
b.  budownictwo
c. inny


9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

10. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.builder4future.pl w zakładce „DWA OBLICZA” i na profilach fb: facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers oraz na stronie Stowarzyszenia Producentów Betonów  www.s-p-b.pl.

ZADANIE KONKURSOWE

Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji “AKADEMIK MARZEŃ”.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Koncepcja architektoniczno-inżynierska z elementami projektu architektonicznego i budowlanego, uwzględniająca zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego. Pozostałe materiały i technologie według uznania zespołów projektowych. Koncepcja budynku powinna być przygotowana z wykorzystaniem oprogramowania architektonicznego GRAPHISOFT Archicad oraz innego dowolnego oprogramowania BIM. Całość zaś skoordynowana z wykorzystaniem narzędzi BIM i standardów OPEN BIM.

Koncepcja projektowa powinna uwzględniać wymogi współczesnego świata w zakresie ekologii, zielonego ładu, ograniczenia, a nawet minimalizowania śladu węglowego, nowoczesnych lub nawet innowacyjnych, przyszłych technologii.

CZĘŚCI SKŁADOWE PROJEKTU

1. KRÓTKI OPIS PROJEKTU.

2. OPIS I UZASADNIENIE LOKALIZACJI.

3. W CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
a) krótki opis projektu wraz z lokalizacją i uzasadnieniem jej wyboru oraz podstawowymi zestawieniami powierzchni, materiałów i elementów budynku
b) projekt zagospodarowania terenu
c) rzuty istotnych kondygnacji
d) wybrany charakterystyczny przekrój
e) widoki istotnych elewacji
f) charakterystyczne dwa widoki perspektywiczne
g) szkice, schematy, kolaże pokazujące w najpełniejszy sposób ideę budynku

4. W CZĘŚCI BRANŻOWEJ PROJEKTU KONSTRUKCJI:
a) opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z podstawowymi zestawieniami materiałów
b) przedstawienie w czytelny sposób elementów zasadniczej konstrukcji nośnej

5. W CZĘŚCI MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNEJ:
a) Opis i czytelne przedstawienie zastosowanych rozwiązań z zakresu prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego:
-elementy prefabrykowane: stropu, schody, klatki schodowe, szyby windowe (jeśli uwzględniono w projekcie), elementy fasadowe, dekoracyjne i inne.
-autoklawizowany beton komórkowy: ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne jednowarstwowe lub warstwowe z dociepleniem, lub inne.
b) Należy przewidzieć optymalne i synergiczne zastosowanie wskazanych materiałów i technologii


6. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII BIM W PROJEKCIE
Projekt powinien być wykonany przy zastosowaniu technologii BIM. Zakres zastosowania BIM powinien umożliwiać realizację następujących celów:

a) wygenerowanie skoordynowanej dokumentacji rysunkowej
b) skuteczną koordynację i współpracę zespołową
c) generowanie zestawień materiałowych z modeli BIM

Opracowane modele będą podstawą do wykonania zadań w trakcie maratonu BIM. Modele powinny być wykonane zgodnie z następującymi założeniami ogólnymi:

d) projekt powinien być opracowany w oparciu o cyfrowe modele budynku wykonane w programach wspomagających projektowanie w technologii BIM
e) należy wykonać modele branżowe architektury i konstrukcji budynku
f) model i dokumentacja części architektonicznej projektu musi być wykonana w programie GRAPHISOFT Archicad
g) model i dokumentacja w części konstrukcyjnej może być wykonany z wykorzystaniem dowolnej platformy wspomagającej projektowanie w technologii BIM
h) modele powinny być skoordynowane przestrzennie
i) zakres modelowania i sposób podziału modeli na część architektoniczną i konstrukcyjną powinien być dostosowanych do celów zastosowania BIM w projekcie
j) do koordynacji należy wykorzystać standardy OPEN BIM w tym modele w formacie IFC
k) elementy modelu powinny być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i grupowanie z możliwością eksportu ich parametrów do zestawień
i) zestawienia powinny być możliwe do wykonania zarówno z modeli natywnych jak i z modeli w formacie IF

W ramach projektu należy opracować i przekazać:
1. opis zakresu i sposobu zastosowania technologii BIM w projekcie w postaci uproszczonego planu wykonania BIM (BEP)
2. skoordynowane modele architektury i konstrukcji w formacie natywnym oraz IFC

WARUNKI UCZESTNICTWA

11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
Rejestracja zespołu w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszego Regulaminu . Link do formularza jest dostępny również na stronie internetowej www.builder4future.pl ora na odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.

12. Zespół przesyłając zgłoszenie i tym samym rejestrując się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków Zespołu oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Organizatorów Konkursu SPB. Członkowie Zespołu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, mogą żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Mogą też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie SPB.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac w Konkursie ponosi Zespół biorący udział w Konkursie.

14. Organizator pokrywa koszty przyjazdu uczestników biorących udział w Maratonie BIM oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania Maratonu BIM.

15. Przesłanie zgłoszenia Zespołu do Konkursu SPB jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

16. Organizatorzy Konkursu SPB nie zwracają zgłoszonych prac.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I WYBORU NAGRODY GRAND PRIX

Kapituła podejmuje decyzję o wyborze nagrody Grand Prix w drodze konsensusu. Przy swoim wyborze bierze pod uwagę punktację jaką otrzymuje praca w poszczególnych obszarach:

 1. Architektura:
 2. Inżynieria:
 3. Technologie budowlane:  optymalne i synergiczne zastosowanie wskazanych materiałów i technologii w zakresie prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego
 4. Narzędzia projektowe i BIM

KAPITUŁA KONKURSU

17. Konkurs ma niezależną Kapitułę Konkursu.

18. Skład Kapituły Konkursu stanowią przedstawiciele redakcji „Buildera”, mentorzy, architekci, inżynierowie, przedstawiciele Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz eksperci BIM z firmy WSC Witold Szymanik – Partnerów Strategicznych odpowiednich Programów Builder For The Young Architects i Builder For The Young Engineers.

19. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

HARMONOGRAM KONKURSU *

do 31.01.2022 – Rejestracja zespołów konkursowych  
od 17.12.2021 – Pobranie kompletu wytycznych
do 09.05.2022 – Praca projektowa własna

Udział w webinarach edukacyjnych:
25.01.2022 – architektura i budownictwo
10.02.2022 – materiały i technologie
03.03.2022 –  BIM
07.04.2022 – konsultacyjne wielobranżowe  
14.04.2022 – konsultacje BIM

09-11 maja 2022 – Udział w Maratonie BIM w Warszawie, Hotel Puławska Residence. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje) oraz zryczałtowane koszty dojazdu.

1112 października 2022 – Finał Konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nagrody GRAND PRIX odbędzie się podczas VII Konferencji SPB .

* Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej www.builder4future.pl, www.buildercorp.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers i 4YoungArchitects.

MARATON BIM

Maraton BIM jest to element edukacyjny Konkursu oraz promocji technologii budowlanych, w szczególności prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego, a także narzędzi projektowych i współpracy w technologii BIM. 

Przez umowne 24 godziny zespoły projektowe będą brać udział w krótkich wykładach edukacyjnych oraz weryfikować, uzupełniać i dopracowywać swoje projekty od strony architektonicznej, inżynierskiej, technologicznej oraz narzędzi BIM. Do dyspozycji zespołów projektowych będą eksperci z poszczególnych obszarów: architektury, budownictwa, ww. technologii oraz narzędzi projektowych.

Celem maratonu jest uświadomienie przyszłym architektom i inżynierom znaczenia i rangi współpracy międzybranżowej, pracy projektowej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi cyfrowych i oprogramowania projektowego w ramach otwartego środowiska BIM, zdobycia umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych konsultantów i ekspertów, pracy pod presją czasu.

Ten czas to również okazja do spotkania z przedstawicielami uczelni – dydaktykami.

Prezentacje i przebieg maratonu będą zarejestrowane w formie zapisu wideo, z którego powstanie  materiał prezentujące projekt.

Przykładowe zadania do wykonania na maratonie BIM:

 1. ocena poprawności opracowanych modeli BIM
 2. ocena stopnia koordynacji modeli branżowych
 3. wykonanie zestawień wybranych informacji z modelu
 4. wykonanie wizualizacji informacji powiązanych z modelem np. odporność ogniowa, klasyfikacja elementów modelu.

MIEJSCE MARATONU BIM: HOTEL PUŁAWSKA RESIDENCE W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MARATONU BIM:

Dzień 1 – 09.05.2022
do godziny 17:00 – Przyjazd i rejestracja uczestników KONKURUS SPB.
18:00 – 18:40 – Spotkanie organizacyjne.
19:00 – Kolacja.

Dzień 2 – 10.05.2022
7:00 – 08.30 – Śniadanie.
9:00 – 11:00 – Edukacja.
11:00 – 13:00 – Warsztaty BIM i konsultacje część 1.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 17:00 – Warsztaty BIM i konsultacje część 2. 
17:00 – 19:00 – Praca własna.
19:00 – 20:00 – Kolacja.
20:00 – 09:00 – Praca własna plus wykonanie zadań zleconych z BIM.

Dzień 3 – 11.05.2022
07:00 – 09:00 – Śniadanie
do godz. 09:30 – Złożenie prezentacji prac konkursowych (dokumentacji konkursowej) – na pen drive
10:00 – 13:00 – Prezentacja prac. Każdy zespół max 15 minut.
13:30 – Zakończenie maratonu BIM i obiad.

NAGRODY

20. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia.

21. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy oraz rzeczowy.

22. Organizator od przyznanych nagród i wyróżnień pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT).

23. Szczegółowy wykaz nagród stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Zespół Konkursu SPB, który zgłosił zaskarżoną pracę.

WARSZAWA, 14 grudnia 2021 ROKU

POBIERZ REGULAMIN

KAPITUŁA KONKURSU

ZADANIE KONKURSOWE

NAGRODY