1. Home
 2. Z STARE KATEGORIE
 3. Builder 4Young Engineers
 4. RUSZA 2 EDYCJA PROGRAMU
RUSZA 2 EDYCJA PROGRAMU

RUSZA 2 EDYCJA PROGRAMU

0

BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2017 roku i realizowanym przez miesięcznik Builder. Wspólnie z programem Builder For The Young Architects tworzą program Builder For The Future.

Celem Programu jest wspieranie młodych inżynierów budownictwa różnych specjalności w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz promocja polskiej myśli inżynierskiej.

Program realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Młodą Kadrą PZITB, wydziałami budownictwa uczelni publicznych i prywatnych oraz organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. Partnerami Strategicznymi Programu są wiodące na budowlanym rynku firmy, które wspierają program organizacyjnie i merytorycznie.

Program wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy inżynierowie, w tym dziekani wydziałów budownictwa, a także menedżerowie i inżynierowie z firm, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i moderowaniu programu.

Ważnym elementem programu Builder For The Young Engineers są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową i wymianę doświadczeń. Poprzez bogatą zawartość merytoryczną i zaangażowanie wybitnych architektów, inżynierów oraz menedżerów budownictwa dajemy Wam wyjątkową okazję sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.

Zapewniamy bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki Buildera zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Każda edycja Programu kończymy w maju wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest Gala Builder For The Future, podczas której swój finał mają Konkurs dla Młodych Architektów i Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa.

BUILDER FOR THE FUTURE – FILM

Udział studentów i młodych architektów w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS

 

 • DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA
  Całodniowe wydarzenie, na które składają się: wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, konsultacje branżowe, materiały edukacyjne, strefa kariery. Miejsce: Warszawa. Udział bezpłatny. Uczestnicy: do 500 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 17.00.

„Za kilka lat widzę siebie prowadzącą własną firmę związaną z technologią BIM. Na warsztaty przyjechałam głównie po to, by poszerzyć swoją wiedzę na temat tej technologii. Na studiach nie ma przedmiotu typowo związanego z BIM-em, dlatego poszukuję eventów, które umożliwią doskonalenie się w tym zakresie.”- Ewa Krawczyk, studentka Wydziału Budownictwa, Politechnika Wrocławska

 • DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA UCZELNIACH
  Całodniowe, odbywające się na wybranych wydziałach budownictwa wydarzenie, na które składają się: wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, konsultacje branżowe, materiały edukacyjne, strefa kariery. Miejsce: wydziały budownictwa. Uczestnicy: studenci danej uczelni oraz młodzi inżynierowie z regionu. Udział bezpłatny. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 16.00.
 • CASE STUDY
  Wizyty studialne na wybranych placach budowy w całej Polsce. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci oraz inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Udział bezpłatny. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 14.00.
 • WARSZTATY BRANŻOWE
  Szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych, prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego, wykonawczymi i okołobudowlanymi. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci i inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 14.00.
 • PUBLIKACJE I MATERIAŁY EDUKACYJNE
  Stały i bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz katalogów technicznych firm, cyfrowych wydań Buildera oraz innych publikacji z Biblioteki Buildera i całej bazy artykułów, w tym naukowych, za pośrednictwem www.buildercorp.pl.

KONKURSY

W konkursach mogą brać udział studenci oraz młodzi architekci i inżynierowie budownictwa różnych specjalności, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Prace mogą być przygotowane specjalnie na konkurs lub też mogą być to zadania realizowane w ramach standardowego procesu edukacyjnego, w szczególności prace semestralne, inżynierskie lub magisterskie, a także zadania przygotowywane w ramach kół naukowych. Warunkiem jest spełnienie przez pracę lub uzupełnienie jej o określone w zadaniach konkursowych kryteria. Zadania mogą być indywidualne lub zespołowe.

„Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa to dla Fundamental Group bardzo ważne wydarzenie, podczas którego zachęcamy młodych ludzi, aby rozpoczęli działalność  w naszej firmie. Ci, którzy podejmują wyzwanie, z pewnością nie będą się nudzić, gdyż spektrum realizowanych przez nas budów jest szerokie.” – Urszula Olędzka, Kierownik Działu Przygotowania, produkcji i Zakupów, Fundamental Group.

 • KONKURS WSPÓLNY DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  Po raz pierwszy ogłaszamy wspólny konkurs dla młodych architektów i inżynierów budownictwa. RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY – projekt koncepcyjny zagospodarowania nabrzeży po obu stronach rzeki w mieście – kompleks obiektów średniej wielkości mających zaspokajać funkcje kultury, rekreacji i drobnych usług, połączonych ze sobą wybraną formą komunikacji, np. kładka, most, kolej linowa, prom itp. Kompleks powinien świadczyć usługi całorocznie. Lokalizacja (nad dowolną rzeką) do wyboru przez projektanta. Koncepcja powinna składać się z części: architektonicznej i konstrukcyjnej. Projekt musi być wykonany w zespołach architektoniczno-konstruktorskich.
 • WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA – dla wszystkich specjalności wydziałów budownictwa
  W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) zgłasza jedno przekrojowe zadanie, które realizował lub które może realizować w ramach programu studiów lub zajęć koła naukowego, pod warunkiem, że zgłoszona praca zawiera następujące elementy:
 1. Zdefiniowany temat zadania – wyzwania inżynierskiego.
 2. Zakres zadania – wykaz zagadnień inżynierskich, których dotyczy zadanie.
 3. Sposób rozwiązania zadania, algorytm, obliczenia, rysunki itp.
 4. Dodatkowo punktowane będą alternatywne rozwiązania oraz optymalizacja rozwiązań.
 5. Wykaz zastosowanych narzędzi inżynierskich, metod obliczeniowych, oprogramowania itp.
 6. Przydatność zaproponowanego rozwiązania.
 • KONKURS DETAL BUDOWLANY – MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE
  W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) prezentuje sposób zastosowania – w procesie projektowania inżynierskiego, budowy lub zarządzania procesem budowy – wybranych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne technologie z listy wskazanych rozwiązań.

„Nie ma zbyt wielu konkursów dla inżynierów, dlatego kiedy dowiedziałem się o konkursie „Buildera”, bardzo się ucieszyłem, gdyż tego rodzaju inicjatywy umożliwiają pokazanie, że projektanci są ludźmi kreatywnymi.” – Michał Nikiel laureat I nagrody KDMI

SZCZEGÓŁY NA TEMAT KONKURSÓW JUŻ NIEBAWEM.