1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder 4Young Engineers
  4. WYKORZYSTANIE MODELOWANIA
WYKORZYSTANIE MODELOWANIA

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA

0

Do kosztorysowania w firmach wykonawczych. Ważnym etapem każdego procesu inwestycyjnego jest ocena ilości robót budowlanych oraz ich wycena. Czy to na etapie ofertowania, czy rozliczenia robót budowlanych, jest to proces żmudny, wymagający dużej dokładności i podatny na błędy.

Technologia BIM daje duże możliwości usprawnienia i zwiększenia precyzji przy tworzeniu przedmiarów oraz kosztorysowaniu prac budowlanych. Informacje o ilościach elementów są częścią modeli BIM, dlatego przygotowanie przedmiarów na ich podstawie polega jedynie na umiejętnym i sprawnym jej pozyskaniu oraz interpretacji. W przypadku standaryzacji systemów nazewnictwa elementów i unormowania formy tworzonych kosztorysów, dzięki technologii BIM, proces wyceny obiektu budowlanego można by w całości zautomatyzować. Uzyskane przedmiary i kosztorysy charakteryzowałyby się większą dokładnością i powtarzalnością obmiarów, jednocześnie byłyby odporne na błędy ludzkie i pozwalały na znaczne przyśpieszenie kosztorysowania. Brak ogólnokrajowych standardów kosztorysowania oraz modelowania w technologii BIM w dużym stopniu utrudnia proces automatyzacji i wymusza analizę każdego modelu pod kątem poprawności i przydatności do wykorzystania w procesie kosztorysowania.
Najważniejsze warunki, które powinien spełniać każdy model wykorzystywany w przedmiarowaniu, to:
• 100% odzwierciedlenie dokumentacji płaskiej w modelu,
• poprawne odzwierciedlenie w modelu wszystkich elementów podlegających wycenie,
• brak kolizji geometrycznych w modelu. Poprawnie przygotowany i zweryfikowany pod kątem przydatności do wykorzystania w procesie wyceny model BIM może być bezpośrednio zintegrowany z systemami do kosztorysowania obiektów budowlanych.

Kosztorysowanie na podstawie dokumentacji płaskiej
Niestety – pomimo dynamicznego rozwoju informatycznego branży w ostatnich latach wciąż podstawą kontraktów na wykonanie robót budowlanych oraz ich wycenę jest dokumentacja płaska. W takich sytuacjach konieczne jest wykonanie modelu BIM w oparciu o nią i wygenerowanie zestawienia bezpośrednio z modelu.
Dzięki takiemu podejściu w trakcie procesu przedmiarowania otrzymujemy model 3D obiektu jako pewnego rodzaju „produkt uboczny”. Czas poświęcony na stworzenie modelu z dokumentacji płaskiej dla sprawnego modelera jest niemal równy okresowi potrzebnemu na przygotowanie obmiarów z dokumentacji płaskiej, a korzyści z posiadania modelu BIM jest wiele więcej.
Wykonując obmiary z modelu BIM, mamy możliwość miedzy innymi:
• łatwiejszej weryfikacji stworzonych obmiarów poprzez wizualizacje pozycji przedmiarowych,
• szybkiego i prostego zarządzania zmianą w kosztorysie dzięki powiązaniu między modelami i pozycjami kosztorysowymi,
• sprawdzenia wykonalności i poprawności projektu na etapie składania oferty,
• dodania uzupełniających informacji do modelu,
• dostępu do danych o projekcie zorganizowanych w ustrukturyzowany sposób,
• wykorzystania modelu do wizualizacji obiektu.

Zmiany dla kosztorysantów
Nowe metody tworzenia przedmiarów i kosztorysów przy użyciu technologii BIM wymuszają zmiany w sposobie pracy kosztorysantów. Muszą oni rozszerzyć zakres swoich umiejętności o znajomość programów do modelowania i analizy modelów BIM oraz przejść z wyceny w najpopularniejszym obecnie programie MS Excel do stosowania dedykowanych do tego rozwiązań programowych z zaimplementowanych modułem BIM. Dzięki temu unikniemy w przyszłości błędów i niedokładności w wycenach, przyśpieszymy i ułatwimy proces analizy zmian, a przede wszystkim wykorzystamy dedykowane rozwiązania do wyceny z modelu BIM oraz analizę modeli w celu tworzenia kosztorysów. Będzie to stanowić pierwszy krok do całkowitej automatyzacji tego procesu w przyszłości.

Tomasz Duda
Inżynier BIM AEC Design