1. Home
  2. Bez kategorii
  3. EJOT – SERWIS NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
EJOT – SERWIS NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
0

EJOT – SERWIS NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

0

Przez ostatnie lata aktywności na krajowym rynku materiałów budowlanych firma EJOT konsekwentnie wprowadzała innowacyjne rozwiązania produktowe będące istotnym uzupełnieniem systemów ETICS.

Przemyślane i nowatorskie konstrukcje oraz najwyższa jakość wykonania produk­tów sprawiły, że mocowania EJOT zostały docenione zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców zaangażowanych w poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. Jednocześnie okazało się, że wraz z pojawiającymi się nowymi wyzwa­niami, obok błyskotliwych rozwiązań technicznych nie mniej istotne okazuje się wspar­cie serwisowe. Odpowiedni serwis wydaje się nieodzowny w przypadku rozwiązań naj­wyższej jakości, których atuty należy wykorzystać maksymalnie efektywnie. Zgodnie z powyższymi założeniami EJOT opracował narzędzia mające służyć wsparciu podmio­tów uczestniczących w realizacji inwestycji, a stosujących rozwiązania z oferty firmy.

Obliczenia ilości łączników mechanicznych w systemach ETICS
Dobór mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrz­nych to jedno z najczęściej wykonywanych opracowań przez Dział Techniczny EJOT. Obliczenia tego typu wykonywane są w oparciu o wytyczne określone w normie „wia­trowej” PN-EN 1994-1-4. Norma ta zawiera postanowienia krajowe dotyczące ustala­nia oddziaływań wiatru w projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich przezna­czonych do realizacji na terytorium Polski. Pozostałe nieodzowne dokumenty koniecz­ne do prawidłowego wykonania obliczeń tego rodzaju to aprobaty techniczne łącz­ników mechanicznych oraz zastosowanych systemów ociepleń. Szczególnie istotne parametry, jakie powinny zostać uwzględnione w opracowaniu, to nośności łącznika w podłożu oraz parametr przeciągania łącznika przez materiał termoizolacyjny zasto­sowany w systemie ociepleń.

Bardzo istotnym elementem serwisu proponowanym przez EJOT są próby wyrywa­nia łącznika z podłoża, dzięki czemu możliwe jest określenie jego rzeczywistej nośno­ści. Są one szczególnie ważne w przypadku, gdy mamy trudności z klasyfikacją pod­łoża według ETAG 014, a co za tym idzie – nie mamy możliwości przyjęcia parame­tru nośności łącznika w podłożu z odpowiedniego dokumentu odniesienia. Z prób po­ligonowych sporządzany jest raport zgodnie z wytycznymi EOTA Raport Techniczny 051, który stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Dzięki pomiarom wyko­nanym na budowie oraz dokumentom odniesienia stosowanych rozwiązań technicz­nych możliwe jest wykonanie opracowania z uwzględnieniem wszelkich nietypowych cech projektowanego ocieplenia. Takie wsparcie serwisowe dedykowane konkretnym obiektom pozwala na dobór optymalnego rozwiązania przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu jego wszelkich atutów. Możemy tu szczegółowo określić ilości łączni­ków w zależności od wysokości poszczególnych kondygnacji, szerokości stref naroż­nych oraz kształtu (obrysu) budynku przy jednoczesnym uwzględnieniu ukształtowa­nia terenu, a także kierunku i siły wiatru w danej strefie.

Wprowadzając nowe rozwiązania serwisowe, EJOT odpowiada na zapotrzebowa­nie klientów, którzy, doceniając najwyższą jakość produktów, chcą optymalnie wyko­rzystać ich potencjał. Warto tu również nadmienić, że podobne wsparcie techniczne jest dostępne w przypadku mocowań dachów płaskich czy systemu montażu okien dla domów energooszczędnych i pasywnych WIMOUNT. Tak pojmowana indywidualiza­cja oferty oraz świadome gospodarowanie zasobami (świadczą o tym deklaracje śro­dowiskowe EPD uwzględniające poszczególne etapy „życia” wyrobu) sprawiają, że re­alizowana w ten sposób klasyczna koncepcja poszerzonego produktu (ang. extended product) istotnie przyczynia się do podniesienia ogółu standardów obsługi klienta.

Wojciech Hasiak
Kierownik ds. Sprzedaży WDVS termoizolacje fasadowe

Magdalena Szymaniak
Referent ds. Technicznych

System EJOT WIMOUNT
System EJOT WIMOUNT

Fot. arch. EJOT Polska sp. z o.o.