1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA – POLSKI HERKULES 2017
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA – POLSKI HERKULES 2017
0

PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA – POLSKI HERKULES 2017

0

Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Przez dwa lata pracował w przemyśle jako inżynier budownictwa.

Doktoryzował się w 1984 roku, habilitował w 2000 roku, a w roku 2007 Prezydent RP nadał Mu tytuł profesora nauk technicznych. Na Politechnice Wrocławskiej przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystenta do profesora zwyczajnego.

W latach 2008-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora Instytutu Budownictwa. Od 2002 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Budownictwa Ogólnego. Przez 14 lat był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Jerzy Hoła od wielu lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i inżynierską w specjalnościach budownictwo ogólne i badania nieniszczące. Wykorzystuje w badaniach i w praktyce nowoczesne metody badań nieniszczących oraz sztuczną inteligencję. Opublikował około 300 prac naukowych, w tym cztery książki, ma w dorobku kilka rozwiązań patentowych. Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych. Recenzował w sumie ponad sześćdziesiąt prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora, książek i monografii. Zrealizował kilka grantów badawczych. Był opiekunem ponad 120 dyplomantów.

Prace prof. Jerzego Hoły cytowane były w bazie Web of Science około 370 razy, a indeks Hirsha wynosi 13.

Ma pełne uprawnienia budowlane i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą budowlanym i mykologiczno-budowlanym. Opracował ponad 500 ekspertyz i kilkadziesiąt projektów budowlanych.

Jest członkiem: Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, v-ce przewodniczącym Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN, przewodniczącym Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu, członkiem Komitetu Nauki PZiTB, v-ce przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma Builder, członkiem Rady Naukowej czasopisma Materiały Budowlane.

Prof. Jerzy Hoła uhonorowany został m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PWr, Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, Złotymi Odznakami stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, PZiTB i PSMB, nagrodą Docendo Discimus, dwiema nagrodami Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Uprawiane hobby to wędkarstwo spinningowe.