1. Home
  2. Bez kategorii
  3. WARSZAWA – 1,4 MLD ZŁ NA PRAWĄ STRONĘ STOLICY
WARSZAWA – 1,4 MLD ZŁ NA PRAWĄ STRONĘ STOLICY
0

WARSZAWA – 1,4 MLD ZŁ NA PRAWĄ STRONĘ STOLICY

0

Jak zmieni się część prawobrzeżnej Warszawy: Stara i Nowa Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy? Od 2007 r. powstały budynki komunalne na obydwu Pragach i Targówku (łącznie 800 mieszkań). Na samej Pradze-Północ 1,5 tys. mieszkań zostało przyłączonych do centralnego ogrzewania, a 190 przeszło generalny remont. W dzielnicach tych zbudowano lub zmodernizowano place zabaw, powstały siłownie plenerowe, stacje roweru publicznego Veturilo. Od 2013 r. działają Lokalne Systemy Wsparcia, czyli pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Nowy program rewitalizacji
Muzeum Warszawskiej Pragi, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do zmian w tej części miasta. – Nowy program rewitalizacji i II linia metra nadadzą Pradze śródmiejski charakter z zachowaniem jej tożsamości – podkreśla Hanna Gronkiewicz- Waltz, Prezydent Stolicy.

Przyjęty jesienią 2015 r. przez radnych Warszawy Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 r. (ZPR) był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami i aktywistami miejskimi. Działania w jego ramach skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na sześciu obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tys. osób (tyle, ile np. w Płocku).

Dokument przedstawia dogłębną analizę tych rejonów, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony będą to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców.

Cele programu
Nowy program rewitalizacji ma cztery główne cele:
1. ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej,
2. rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz dziedzictwo kulturowe,
3. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
4. zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Najważniejsze działania
Do realizacji wyznaczonych celów przewidziano następujące działania w poszczególnych obszarach.

Budownictwo społeczne
Powstanie 1,7 tys. nowych mieszkań (w tym 675 kompleksowo zmodernizowanych w zabytkowych kamienicach), ponad 3 tys. zostanie wyremontowanych, a 4 tys. – podłączonych do centralnego ogrzewania. Warszawa realizuje inwestycje mieszkaniowe w dwóch obszarach: budowy i modernizacji przez TBS oraz przez władze dzielnic. Program budownictwa społecznego skierowany jest również do osób, których dochody są za wysokie na uzyskanie mieszkania komunalnego, jednak zbyt niskie, aby otrzymać kredyt na kupno własnego mieszkania.

Kultura i turystyka
W tej sferze działania mają na celu włączenie obszaru do nowoczesnej, turystycznej i kulturalnej przestrzeni miasta i obejmują następujące projekty:
• Orkiestra Sinfonia Varsovia – modernizacja zabytkowych budynków, budowa nowej sali koncertowej, budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia,
• Centrum Kultury Nowa Praga – pałacyk Konopackiego, a w nim przestrzeń na działalność dla seniorów oraz zagospodarowanie przylegających doń terenów zielonych,
• modernizacja Teatru Baj, w nim przedszkole, miejsca na muzeum lalek i działania edukacyjne,
• projekty z dużym udziałem animatorów kultury i organizacji pozarządowych – stypendia dla osób animujących życie kulturalne na terenach objętych programem rewitalizacji, pracownie artystyczne, m.in. przy ul. Targowej 14.

Sport i rekreacja
W tym obszarze program obejmuje takie inwestycje jak skwer sportów miejskich oraz pływalnia przy ul. Namysłowskiej.

Wsparcie mieszkańców
To kontynuacja przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży (świetlice, zajęcia, współpraca organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej) w ramach działających od 2013 r. Lokalnych Systemów Wsparcia, a także poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Integracja lokalna
Plan działań obejmuje: programy integracyjne zwiększające aktywność mieszkańców realizowane w miejscach aktywności lokalnej; miejsca aktywności lokalnej – ul. Paca 40 (istniejące), ul. Siarczana 6, ul. Markowska 16; wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, (m.in. inicjatywa lokalna, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi).

Przedsiębiorczość
Dla rozwoju przedsiębiorczości przewidziano następujące działania: stworzenie przestrzeni dla przemysłów kreatywnych, Centrum Kreatywności: ul. Targowa 56, ul. Targowa 80, remonty lokali użytkowych. Ponadto: centra lokalne, takie jak modernizacja Bazaru Różyckiego, Trocka.

Obiekty zabytkowe w obszarze rewitalizowanym
Na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji (ZPR) znajdują się liczne i ważne dla lokalnej społeczności obiekty zabytkowe, które po gruntownych remontach staną się ośrodkami wpływającymi na poprawę jakości historycznej przestrzeni tej części Warszawy. Wyremontowane obiekty będą zaadaptowane na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne.

Jednym z nich jest pałacyk Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 (wzniesiony w latach 1861-66. wpisany do rejestru zabytków w 2005 r.) który przejdzie gruntowny remont. – Od remontu tego pałacyku rozpoczynamy odnowę obiektów zabytkowych, które znajdują się w obszarze programu rewitalizacji na Pradze – mówi Michał Olszewski, Zastępca Prezydent Warszawy – Zakończyliśmy etap najpilniejszego zabezpieczenia budynku, niedługo rozpoczniemy remont właściwy.

Według zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków kompleksowy remont budynku, w związku z planowaną adaptacją obiektu na cele kulturalne, musi uwzględniać zachowanie układu przestrzennego wnętrz budynku. Powinny zostać zachowane elementy historycznego wystroju wnętrz, a w przypadku ich złego stanu technicznego powinny one zostać odtworzone. Konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz żeliwnych balkonów. Z uwagi na fakt, że w wielu fragmentach elewacji zniszczeniu uległy nie tylko tynki, lecz także cegła (szczególnie w pasie cokołowym), konieczne będzie przemurowanie fragmentów oraz wymiana poszczególnych cegieł. Przed przystąpieniem do ww. prac właściciel obiektu – m.st. Warszawa – wykonał w pałacyku prace zabezpieczające, które pozwolą zabytkowi doczekać do właściwego remontu w niepogarszającym się stanie. – Prace polegające na wymianie więźby i poszycia dachu, wymianie stropów, naprawie spękań murów, założeniu nowych rynien oraz wykonaniu zabezpieczeń w przyziemiu i ławie fundamentowej, zakończono w marcu 2016 r. – powiedział Michał Krasucki, Zastępca Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Prace zakończono w marcu 2016 r.

W ramach ZPR zostanie przywrócony blask innym zabytkom. Rozbudowane zostaną istniejąca już instytucja kultury – Teatr Baj – i przedszkole przy ul. Jagiellońskiej 28. Zostanie utworzone nowe centrum kulturalne Warszawy skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej 272.

Kompleksową modernizację przejdą także zabytkowe budynki przy ul. Stalowej 34, dzięki czemu możliwe będzie utworzenie nowego Centrum Animacji. Wyremontowana kamienica przy ul. Targowej 14 będzie pełniła funkcje społeczno-kulturalne.

Rewitalizacja historycznych zabudowań Remizy Tramwajowej („Domu pod Syreną”) przy ul. Inżynierskiej 6 pozwoli na przekształcenie jej w pracownie i galerie artystyczne.

Katarzyna Pieńkowska, Urząd m.st. Warszawy

met