1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. NOWE WYMAGANIA
0

NOWE WYMAGANIA

0

Od dwóch lat producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych objętych systemem europejskim muszą dostosować się do nowych zasad wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych. 

Kluczowym dokumentem stała się deklaracja właściwości użytkowych, zawierająca właściwości użytkowe zasadniczych charakterystyk wyrobu w odniesieniu do jego zamierzonego zastosowania. Sporządzana jest przez producenta, po przeprowadzeniu procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Wraz z wyrobem przekazywane są instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa oraz informacje wynikające z wymagań REACH [1]. Na importerach i dystrybutorach spoczywa szereg obowiązków zapewniających spełnienie przez producenta wymagań oraz dostęp do odpowiednich informacji wymaganych m.in. przez organy nadzoru nad rynkiem. Wszystkie te uwarunkowania wiążą się bezpośrednio z realizacją przepisów rozporządzenia (UE) nr 305/1011 zwanego w skrócie CPR [2].

Nowe_wymagania