1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. NOWOŚĆ! Jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku
NOWOŚĆ! Jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku
0

NOWOŚĆ! Jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku

0

H+H Silikat AT25 AkuTerm – sposób na jednowarstwową przegrodę z ochroną termiczną i akustyczną

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi ściany wewnętrzne w budynkach wielorodzinnych, oddzielające mieszkania od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8ᵒC powinny zapewniać zarówno odpowiednią ochronę akustyczną, jak i termiczną. H+H Silikat AT25 AkuTerm to bloczek murarski pozwalający spełnić obydwa wymagania bez konieczności budowania przegrody warstwowej.

Komfort zgodny z normą

Wyznaczenie standardów akustycznych dla przegród oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom ochrony przed hałasem związanym
z przemieszczaniem się innych osób oraz zapewnieniem prywatności we wnętrzach mieszkalnych. Parametry ochrony termicznej związane są natomiast z koniecznością utrzymania wyższych temperatur w pomieszczeniach użytkowych od tych pełniących jedynie funkcje komunikacyjne.

Wskaźniki akustyczne przegród oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy wyznacza norma PN-B-02151-3:2015-10. Wskaźnik R`A,1 zarówno w przypadku oddzielenia poszczególnych mieszkań, jak również dla przegród stanowiących granicę mieszkań z częściami wspólnymi, takimi jak korytarz czy klatka schodowa został określony na poziomie ≥ 50 dB. Analogiczne wytyczne przyjęte zostały także dla innych kategorii budynków, m.in hoteli oraz szkół, dla których w zależności od rodzaju oddzielenia współczynnik ten zawiera się w przedziale od 45 do 50 dB.

Wymagania termiczne wynikają z kolei z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwanym potocznie „Warunkami Technicznymi”). W tym przypadku poszczególnym rodzajom przegród zostały przyporządkowane odpowiednie wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dla ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a klatkami schodowymi i korytarzami został on wyznaczony na poziomie UC(max) ≤ 1,0 W/(m2.K).

H+H Silikat AT25 AkuTerm to jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku spełniający jednocześnie oba warunki w zakresie izolacyjności akustycznej, jak również termicznej określone normami i Warunkami Technicznymi polskiego prawa. Fot. H+H

H+H Silikat AT25 AkuTerm – jedno rozwiązanie na wiele potrzeb

Spełnienie obydwu norm w połączeniu z dodatkowymi wymaganiami w kwestii ochrony ogniowej oraz zapewnienia odpowiedniej nośności w praktyce oznaczało konieczność wykonywania przegrody wielowarstwowej, w której każdy materiał odpowiadał za spełnienie określonego kryterium.

H+H Silikat AT25 AkuTerm to jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku spełniający jednocześnie oba warunki w zakresie izolacyjności akustycznej, jak również termicznej określone normami i Warunkami Technicznymi polskiego prawa, umożliwiający stawianie jednowarstwowej przegrody oddzielającej mieszkania od klatek schodowych, co przekłada się na optymalizację kosztów oraz przyspieszenie procesu budowlanego.

H+H Silikat AT25 AkuTerm zapewnia wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych na poziomie RA,1 = 55 dB, czyli dający zapas izolacyjności akustycznej o wartości 5 dB aby spełnić wymaganie dla ścian oddzielających mieszkania od części wspólnych, a współczynnik przenikania ciepła o wartości Uc = 0,96 W/(m2·K), czyli lepszy o 0,04 W/(m2·K), w porównaniu do wartości maksymalnej określonej w Warunkach Technicznych. Produkowane bloczki posiadają też znormalizowaną odporność na ściskanie równą minimum 5,0 N/mm2 oraz reakcję odporności na ogień w Euroklasie A1.

Pod względem geometrycznym H+H Silikat AT25 AkuTerm jest standardowym, drążonym elementem silikatowym H+H o długości 250 mm, wysokości 220 mm oraz szerokość 250 mm.