1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. LIDER BEZPIECZNEJ PRACY
LIDER BEZPIECZNEJ PRACY
0

LIDER BEZPIECZNEJ PRACY

0

Produkcja materiałów budowlanych wiąże się z szeregiem wyzwań w obszarze BHP. W jaki sposób o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz podwykonawców dba CEMEX, jeden z wiodących producentów cementu, betonu i kruszyw? Na nasze pytania odpowiedział TOMASZ SKIBIŃSKI, Dyrektor BHP w CEMEX Polska, Czechy, Niemcy.

Builder: Jakie miejsce zajmuje BHP w hierarchii priorytetów CEMEX?

Tomasz Skibiński: Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to część naszego firmowego DNA. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy znajduje się na szczycie listy priorytetów we wszystkich zakładach CEMEX na świecie.

Builder: Jakie miejsce zajmuje BHP w hierarchii priorytetów CEMEX?

Tomasz Skibiński: Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to część naszego firmowego DNA. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy znajduje się na szczycie listy priorytetów we wszystkich zakładach CEMEX na świecie.

Szczególna pozycja BHP w naszej firmie znajduje odzwierciedlenie w kompleksowej regulacji zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Wszystkie działania, które podejmujemy w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, są opisane w jednym, strategicznym dokumencie – Polityce BHP, a ich szczegółowe, praktyczne rozwinięcie znajduje się w procedurach Systemu Zarządzania BHP HSMS (z ang. Health & Safety Management System).

W jaki sposób dokumenty te przekładają się na rzeczywistość w zakładach produkcyjnych?

W zgodzie z HSMS realizujemy inicjatywy promujące zdrowy tryb życia i zapewniające bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładów należących do CEMEX. Podejmujemy działania, których celem jest eliminacja zagrożeń w codziennej pracy – począwszy od stosowania nowoczesnej i bezpiecznej technologii produkcji, kompleksowej oceny ryzyka procesów produkcyjnych, stosowania proaktywnych środków minimalizujących ryzyka aż po odpowiednią komunikację tematów związanych z bezpieczeństwem.

Na terenie wszystkich naszych zakładów obowiązuje 12 Zasad Bezpiecznej Pracy – zbiór uniwersalnych oraz podstawowych zaleceń związanych m.in. z bezpiecznym poruszaniem się, utrzymaniem porządku i zabezpieczaniem urządzeń. Wspomniane zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników, bez względu na zakres ich zadań. Rozwijamy ponadto pozytywną kulturę BHP, która przejawia się we wzajemnej trosce o zdrowie. Nieodłączną część naszych działań skierowanych do pracowników i podwykonawców stanowi także promocja zdrowych nawyków.

Czy w realizację działań z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa zaangażowane jest kierownictwo CEMEX?

Członkowie Zarządu oraz dyrektorzy zakładów biorą aktywny udział w zwiększaniu świadomości znaczenia BHP, odgrywają także istotną rolę w egzekwowaniu przepisów i zasad w tym zakresie.

Kadra zarządzająca uczestniczy w naszych autorskich szkoleniach w ramach „Akademii BHP”. W trakcie szkoleń BHP dla naszych managerów stale i mocno akcentujemy fakt, że ich uczestnicy są liderami, którzy swoim zachowaniem dają przykład innym i wyznaczają standardy obowiązujące w miejscu pracy.

Od wielu lat realizujemy także w CEMEX program VFL (z ang. Visible Felt Leadership), w ramach którego przedstawiciele kierownictwa firmy regularnie odwiedzają wszystkie zakłady. Kluczowym elementem takich wizyt są rozmowy z pracownikami na tematy związane z bezpieczeństwem pracy.

W ten sposób pracownicy mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa w zakładach CEMEX?

Oczywiście, wnioski z rozmów są prezentowane podczas comiesięcznych spotkań poszczególnych pionów biznesowych. Wszelkie zbierane i rejestrowane przez nas w sposób regularny oraz systemowy sugestie w zakresie BHP zgłaszane przez pracowników i podwykonawców są poddawane dokładnej analizie, a wiele z nich owocuje ważnymi usprawnieniami.

Przykładowo w strefach rozładunku materiałów na terenie naszych zakładów zostały zastosowane specjalistyczne czujniki podniesionej skrzyni ładunkowej, wprowadzono także mierniki prędkości wiatru oraz tablice LED informujące o zakazie rozładunku w określonych warunkach atmosferycznych. Na naczepach zostały z kolei zamontowane przechyłomierze, które przesyłają do kabiny pojazdu informację o tym, czy rozładunek może zostać przeprowadzony.

Przykłady tego rodzaju usprawnień można mnożyć, a rozmowy z kierownictwem to tylko jedno z narzędzi, którym dysponują pracownicy w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa. Mogą oni również na bieżąco zgłaszać sytuacje niebezpieczne i proponować rozwiązania, korzystając z kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Dbamy przy tym o to, by w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mogli uczestniczyć podwykonawcy – dlatego podobne zgłoszenia mogą być również dokonywane przez osoby zatrudnione przez firmy zewnętrzne.

Czy to oznacza, że podwykonawcy CEMEX znają firmową Politykę BHP?

Przed nawiązaniem współpracy podwykonawcy otrzymują wyczerpującą informację o standardach bezpieczeństwa pracy obowiązujących w CEMEX. Dodatkowo integralną częścią umów podpisywanych z dostawcami jest załącznik obejmujący wymagania stawiane kontrahentom w obszarze BHP.

Oczywiście w kontekście BHP ważne są także uprawnienia podwykonawców. Dbamy o ich bezpieczeństwo, wymagając oceny ryzyka zleconych prac. Pracownicy podwykonawców uczestniczą ponadto w szkoleniach, w trakcie których zapoznajemy ich z obowiązującymi w naszej firmie standardami BHP, potencjalnymi zagrożeniami, zasadami poruszania się po terenie zakładów oraz reagowania na sytuacje awaryjne.

CEMEX to nie tylko produkcja. Wasze produkty muszą zostać przetransportowane, niekiedy na znaczną odległość. W jaki sposób dbacie o bezpieczeństwo uczestników ruchu?

Inicjatywy realizowane z myślą o uczestnikach ruchu drogowego zajmują ważne miejsce w naszych działaniach na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa. Prowadzimy specjalne programy kierowane zarówno do kierowców, jak i do pozostałych uczestników ruchu. Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie opracowaliśmy 12 Zasad Bezpiecznego Prowadzenia Pojazdów. To katalog obejmujący podstawowe wskazówki, do których powinni się stosować wszyscy kierowcy przewożący nasze produkty. Dużo miejsca poświęcamy zagrożeniom dla pieszych, którzy w warunkach niedostatecznego oświetlenia, np. po zmroku, bywają trudno dostrzegalni na drodze. Z myślą o ich bezpieczeństwie organizujemy szkolenia dla kierowców na temat martwych stref, a także zajęcia poświęcone stosowaniu elementów odblaskowych. Dbając o bezpieczeństwo miłośników jednośladów, realizujemy projekt pt. „Zamiana miejsc z kierowcą”. Uświadamia on rowerzystom, jakie jest pole widzenia osoby prowadzącej pojazd ciężarowy. Lepsze zrozumienie perspektywy kierowcy przekłada się na większe bezpieczeństwo podczas poruszania się rowerem.

Znaczenie BHP wzrosło w okresie pandemii. Czy na pierwszy plan wysunęła się wtedy kwestia zdrowia?

Zdrowie zawsze było dla nas bardzo ważne. Wystarczy wspomnieć, że nasza firma realizuje program badań kontrolnych, aby zwiększyć wykrywalność chorób na ich wczesnym etapie. Z myślą o zdrowiu i dobrej kondycji pracowników dofinansowujemy także Pracownicze Kluby Sportowe. Pamiętamy również o potrzebie regularnej promocji postaw prozdrowotnych. W biurach CEMEX i na terenie zakładów dostępne są materiały edukacyjne tworzone w ramach projektu Fit4Life. Przypominają one naszym pracownikom i podwykonawcom o 12 Zasadach Zdrowia, w tym o zdrowym odżywianiu i regularnych ćwiczeniach fizycznych.

Pandemia koronawirusa uwypukliła znaczenie zagadnień związanych ze zdrowiem. Wyzwania zdrowotne wynikające z pandemii znalazły odzwierciedlenie m.in. w treści Nowej Strategii Zdrowia CEMEX. Składa się na nią 6 elementów: zdrowie zawodowe, opieka medyczna, aktywność fizyczna, zdrowa żywność i dieta, kultura i rozrywka oraz zdrowie psychiczne. W każdym z tych obszarów znajduje się oferta skierowana do czterech grup pracowników, wyróżnionych ze względu na zajmowane stanowisko i rodzaj obowiązków: pracowników mobilnych (sprzedaży), operacyjnych, biurowych oraz przełożonych.

Szczególne miejsce w Nowej Strategii Zdrowia CEMEX zajmują projekty z zakresu edukacji o zdrowiu psychicznym pracowników. Świadomość znaczenia tej sfery funkcjonowania człowieka znacząco wzrosła w czasie pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Działania CEMEX w obszarze BHP zostały docenione przez ekspertów – firma otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2021–2022. Co to oznacza z perspektywy osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zdrowie w CEMEX?

Takie wyróżnienie to powód do satysfakcji dla wszystkich, którzy przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników i podwykonawców. To także źródło dodatkowej motywacji oraz zachęta do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Tylko dzięki codziennemu doskonaleniu możemy uniknąć kolejnych zagrożeń i osiągać nasz cel – ZERO wypadków.