1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA INSPIRACJE
  4. BHP TO WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BHP TO WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
0

BHP TO WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

0

Otrzymana niedawno przez CEMEX Polska Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy stanowi potwierdzenie, że obszar BHP jest dla firmy priorytetem. Jak dba ona o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów i podwykonawców oraz jaki wpływ miała pandemia na działania z obszaru BHP?

Danuta Burzyńska: Jakie jest miejsce BHP w hierarchii priorytetów CEMEX Polska?

Tomasz Skibiński: Naszym celem nad­rzędnym jest eliminacja wypadków i ochro­na pracowników oraz podwykonawców w miejscu pracy. Dzięki ciągłej identyfikacji potencjalnych zagrożeń nieustannie dosko­nalimy nasze procedury i rozwiązania w za­kresie BHP. Ważne są nie tylko duże zmiany, ale także niewielkie usprawnienia. Przykła­dami takich działań są m.in. zamontowa­ne tablice LED w strefach rozładunku, które w określonych warunkach atmosferycznych informują o jego zakazie. W cementowniach funkcjonują platformy do otwierania włazów pojazdów, dzięki którym nie ma konieczno­ści wchodzenia na pojazd i wykonywania pracy na wysokości. Każdego dnia skupia­my się również na promocji zdrowych i bez­piecznych nawyków. Regularnie prowadzi­my kampanie edukacyjne, a w ramach specjalnych działań informacyjno-promocyj­nych, uczymy pracowników m.in. bezpiecz­nych zachowań na drodze, czy prawidło­wych postaw prozdrowotnych.

Dbamy też o bezpieczeństwo naszych podwykonawców, m.in. poprzez wspólne prowadzenie oceny ryzyka zleconych prac. Każdy podwykonawca uczestniczy w szko­leniach e-learningowych, w trakcie których poznaje m.in. standardy BHP obowiązujące w CEMEX i zasady reagowania na sytuacje awaryjne. Aby świadczyć usługi dla CEMEX, podwykonawcy zobowiązani są do zalicze­nia szkoleń z zasad BHP obowiązujących w naszej firmie.

Nasze działania, mające na celu zapew­nienie bezpieczeństwa i higieny pracy, zo­stały docenione przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Ba­dawczy (CIOP-PIB). CEMEX Polska otrzy­mał od Instytutu Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2021-2022. To trzecie takie wyróżnienie w naszej historii, które mo­tywuje nas do dalszych działań usprawniających codzienne działania i praktyki.

D.B.: Czy skuteczna promocja bezpiecznych zachowań wymaga dużego zaangażowania kierownictwa firmy?

T.S.: W działania na rzecz poprawy bez­pieczeństwa angażuje się cała kadra zarzą­dzająca, w tym członkowie zarządu. BHP jest stałym punktem w agendzie spotkań Zespołu Zarządzającego oraz wszystkich działowych spotkań. W CEMEX Polska funk­cjonuje program „Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy”. Zakłada on, że oso­by z najwyższego kierownictwa odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu świadomości BHP oraz egzekwowaniu przepisów i zasad w tym zakresie. Silne przywództwo jest nie­zbędne do osiągnięcia sukcesu w obsza­rze BHP. Dlatego, w ramach programu VFL (z ang. Visible Felt Leadership), kierownic­two odbywa cykliczne audyty BHP w za-kładach CEMEX. Wnioski z takich wizyt są prezentowane podczas spotkań poszcze­gólnych pionów biznesowych. Obecnie sposób realizacji wizyt VFL został dosto­sowany do obostrzeń związanych z pan­demią COVID-19. Wizyty wykonują jedy­nie kierownicy z poszczególnych obszarów biznesowych.

D.B.: Czy pandemia wpłynęła też na inne aspekty funkcjonowania firmy w obszarze BHP?

T.S.: Myślę, że każde potencjalne zagro­żenie dla zdrowia i bezpieczeństwa musi zo­stać niezwłocznie rozpoznane i odpowiednio zarządzone. Właśnie dlatego, od początku pandemii naszym priorytetem było utrzyma­nie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców i klientów w nowych okolicznościach. Stale dostoso­wujemy nasze rozwiązania do aktualnego poziomu wiedzy, dokładamy wszelkich sta­rań, aby wykryć i zminimalizować nowe ry­zyka dla zdrowia i tym samym chronić osoby przebywające na terenie naszych zakładów.

D.B.: Jakie konkretnie działania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem podjął CEMEX pod wpływem pandemii?

T.S.: W obliczu wyzwań związanych z COVID-19 dokonaliśmy weryfikacji procedur BHP. Z oczywistych względów ko­nieczne było ich dostosowanie do nowych warunków, m.in. poprzez uwzględnienie nie­znanych wcześniej zagrożeń oraz wdrożenie związanych z nimi wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Na podstawie 52 protokołów bezpieczeństwa opracowa­nych globalnie w CEMEX, stworzyliśmy lo­kalną Procedurę Funkcjonowania Zakładów CEMEX Polska w okresie trwania pandemii COVID.

Nasz ogólnofirmowy, 14-elementowy Sys­tem BHP został na stałe rozszerzony o ko­lejny, 15. element: „Działania BHP na czas pandemii oraz epidemii”. W CEMEX Polska został również powołany Zespół Szybkiego Reagowania, który na bieżąco analizuje sy­tuację w firmie i w całym kraju, proponując działania dostosowane do zachodzących zmian.

D.B.: Na szczególną uwagę zasługuje Nowa Strategia Zdrowia CEMEX. Jakie przedsięwzięcia się w nią wpisują?

T.S.: Składa się na nią 6 elementów: bez­pieczeństwo pracy, opieka medyczna, ak­tywność fizyczna, zdrowa żywność i dieta, kultura i rozrywka oraz zdrowie psychicz­ne. Każdy z tych obszarów obejmuje ofertę skierowaną do czterech grup pracowników, wyróżnionych ze względu na zajmowane stanowisko i rodzaj obowiązków: pracowni­ków mobilnych (sprzedaży), operacyjnych, biurowych oraz przełożonych.

W Nową Strategię Zdrowia CEMEX wpi­sują się m.in. projekty z zakresu edukacji o zdrowiu psychicznym pracowników, obej­mujące szkolenia, webinary oraz materiały promocyjne. W okresie pandemii położyli­śmy szczególny nacisk na tę sferę funkcjo­nowania człowieka. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostały w tym czasie uzu­pełnione o zalecenia dotyczące zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia psychicz­nego pracowników.

Promujemy 4 Zachowania Ratujące Życie, według których opracowane zostały Prze­wodniki zachowań w czasie trwania pan­demii, skierowane nie tylko do pracowni­ków, ale również do ich rodzin. Tam, gdzie to możliwe, przyjęliśmy zdalny bądź hybrydo­wy tryb pracy.

Fot. arch. CEMEX Polska

D.B.: Czy działania z zakresu BHP podejmowane przez CEMEX w Polsce były spójne z działaniami w innych krajach?

T.S.: W odpowiedzi na zalecenia krajo­wych i międzynarodowych organów zaj­mujących się ochroną zdrowia, centrala CEMEX w Meksyku opracowała 52 proto­koły bezpieczeństwa. Zostały one następ­nie wdrożone w każdym z krajów, w których CEMEX prowadzi działalność i obecnie są wykorzystywane w naszej codziennej pracy.
Protokoły globalne i zgodne z nimi, lo­kalne procedury, obejmują wszelkie aspek­ty funkcjonowania firmy, ale też bezpieczne zachowania w domu czy w drodze do pra­cy. Dotyczą one m.in. kontroli miejsca pra­cy przed i po jego opuszczeniu oraz zasad zachowania w pomieszczeniach wspólnych tj. stołówkach, miejscach odpoczynku oraz szatniach.

Procedura szczegółowo opisuje pożąda­ne zachowania, w razie wystąpienia zaraże­nia COVID-19. Dzięki jasno określonym za­sadom postępowania każdy pracownik wie, jakie kroki należy podjąć, aby odizolować potencjalnie zarażonego pracownika i za­pewnić bezpieczeństwo pozostałym oso­bom. Każdy zakład ma również koordynato­ra, który czuwa nad przestrzeganiem zasad i spełnianiem wymogów BHP w kontekście COVID-19.

D.B.: Prowadzeniu przyjaznego oraz bezpiecznego biznesu w branży budowlanej sprzyjają dzisiaj rozwiązania cyfrowe. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać klienci CEMEX?

T.S.: Ważną rolę w tym zakresie odgrywa działająca w Polsce od dwóch lat platforma CEMEX Go, która pozwala realizować zdal­nie procesy zamówień i dostaw, zapewniając tym samym klientom oraz kierownikom sprzedaży maksymalny poziom bezpieczeń­stwa. Każdy klient jest przez nas zachęcany do wykorzystywania CEMEX Go jako głów­nego kanału współpracy.

D.B.: Czy pandemia zmieniła coś w podejściu CEMEX do kwestii bezpieczeństwa i zdrowia?

T.S.: Pandemia jedynie potwierdziła, że działania na rzecz zdrowia i bezpieczeń­stwa to klucz do sprawnego funkcjonowa­nia przedsiębiorstwa. Dlatego zarówno przed, jak i w trakcie pandemii, zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wdro­żonych zasad bezpieczeństwa – zarówno przez pracowników, jak i klientów oraz pod­wykonawców. Pandemia uświadomiła nam, jak ważnym elementem zdrowia jest zdro­wie psychiczne. Żyjemy i pracujemy w nowej rzeczywistości i niektórym jest się trudniej do niej zaadaptować. Dlatego w ostatnim roku położyliśmy spory nacisk na edukację nt. zdrowia psychicznego, technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Uważamy, że zapewnienie bezpiecz­nych warunków pracy to nasza wspólna odpowiedzialność.