1. Home
 2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
 3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Budownictwa, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

prof. dr hab. inż.
JACEK PIELECHA
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
i Transportu Politechniki Poznańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej I Transportu powstał 1.01.2020 roku w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Transportu. Powstanie nowego wydziału było efektem wprowadzenia Jednostki, z których utworzono wydział mają historię sięgającą 1945 roku, gdy rozpoczęła działalność Szkoła Inżynierska, w której w 1953 roku powołano m.in. Wydział Budownictwa oraz Wydział Mechanizacji Rolnictwa.

Obecnie na WILiT istnieje sześć instytutów: Instytut Analizy Konstrukcji, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytut Silników Spalinowych i Napędów oraz Instytut Transportu. 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu przygotowuje kadry inżynierskie na trzech stopniach kształcenia oraz realizuje transfer innowacyjnej wiedzy, w obszarze szeroko rozumianej inżynierii lądowej i transportu, w oparciu o prowadzone badania naukowe i współpracę z gospodarką w trzech obszarach badawczych:

 1. Bezpieczeństwo infrastruktury technicznej.
 2. Proekologiczne nowoczesne materiały i rozwiązania w budownictwie.
 3. Zrównoważony nowoczesny transport. 

Na Wydziale kształci się obecnie około 3500 Studentów, z czego 46% studiuje na kierunku Budownictwo

Oferta edukacyjna Wydziału obejmuje;

 1. a) studia I stopnia na kierunkach: Budownictwo, Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering (studia w języku angielskim), Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa pojazdów, Transport,
 2. b) studia II stopnia na kierunkach: Budownictwo (w specjalnościach: Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Konstrukcje budowlane, Construction Engineering and Management – studia w języku angielskim, Structural Engineering – studia w języku angielskim), Lotnictwo i kosmonautyka (w specjalnościach: Bezzałogowe statki powietrzne, Lotnictwo cywilne), Lotnictwo i kosmonautyka profil praktyczny (ze wsparciem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej), Mechanika i budowa pojazdów (w specjalnościach: Hybrydowe systemy napędowe, Maszyny robocze, Pojazdy chłodnicze, Pojazdy samochodowe, Pojazdy szynowe, Product Engineering – studia w języku angielskim), Transport (w specjalnościach: Logistyka transportu, Transport chłodniczy, Transport drogowy, Transport niskoemisyjny, Transport szynowy, Sustainable Transport – studia w języku angielskim).
 3. c) studia podyplomowe: Inżynieria ruchu i planowanie transportu, Inżynieria pożarowa budynków, Nowoczesne budownictwo kolejowe, Nowoczesne systemy transportu szynowego, Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej, Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego.

Większość wymienionych kierunków na studiach I i II stopnia prowadzona jest w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Wsparciem dla studentów jest obszerna baza laboratoryjna. Składają się na nią laboratoria: wytrzymałości materiałów, chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologii betonu, konstrukcji budowlanych, mechaniki gruntów, podstaw geologii, drogowe, badania nadwozi chłodniczych, badań nieniszczących, podstaw trwałości, sterowania i badań dynamiki samochodów, diagnostyki pojazdów samochodowych, tribologiczne, maszyn roboczych, silników spalinowych i napędów, napędów hybrydowych, symulator lotu, bezzałogowe statki powietrzne, laboratorium systemów transportowych, laboratorium projektowania uniwersalnego i środków mobilności, projektowania i dynamiki pojazdów, badań zespołów i elementów pojazdów szynowych, modelowania i symulacji procesu ruchu pociągu, zintegrowanych systemów diagnostycznych, pomiarów wibroakustycznych środków transportu.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu działają studenckie koła naukowe, których działalność koncentruje się w szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z inżynierią budowlaną, drogową, mechaniczną oraz transportową. Są to: Akademicki Klub Lotniczy oraz Koła Naukowe; Budownictwa Drogowego, Construction Innovations, Geotechników i Geologów, Inżynierów Transportu Publicznego, PUT Renovation, PUT Rocket Lab, PUT Motorsport, Silników Spalinowych, Studentów Budownictwa Zrównoważonego, Zarządzanie Kosztami w Budownictwie.

Pracownicy Wydziale aktywnie podejmują projekty dydaktyczne oraz badawcze:

 • Uczelnia zintegrowana na przyszłość,
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej,
 • Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej,
 • DigiCon – Digital Construction for Europe: Technologies on the construction site of tomorrow in the vocational training of today,
 • CoConstruct “Digital learning meets sustainability”,
 • RecoverIND Ecological and Innovative technologies for recovering areas from LCA and Energy Efficiency point of view under the Erasmus+ programme,
 • Good Practice on the Move – Anchoring New Technologies in Automotive VET.

Na uwagę zasługuję fakt, że kadra dydaktyczna, mając na względzie potrzebę promowania wiedzy w społeczeństwie, prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularyzacyjną. Oprócz wykładów naukowych i popularno-naukowych skierowanych do odbiorców dorosłych, bardzo wiele działań popularyzacyjnych ukierunkowanych jest na dzieci i młodzież, aby rozbudzić w nich zainteresowania techniczne. Między innymi, pracownicy Wydziału regularnie angażują się w coroczną organizację Nocy Naukowców, Małych Naukowców dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i szkół średnich. Ciekawym i ważnym punktem w promowaniu Wydziału jest udział pracowników w corocznej akcji „Dziewczyny na Politechniki”, gdzie oprócz wykładów prezentowane są laboratoria znajdujące się na Uczelni.

Członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB) oraz Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB) uczestniczą aktywnie w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia i obecnie w ramach Wydziałowej Komisji ds. Programów. Z drugiej strony pracownicy Wydziału biorą udział w komisjach egzaminacyjnych WOIIB na uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Jako Wydział jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, dostosowujemy programy studiów do potrzeb rynku oraz bierzemy udział w projektach badawczych służących rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.