1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

prof. dr hab. inż.
DARIUSZ GAWIN
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska, Kierownik Katedry
Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa
Zrównoważonego Politechniki Łódzkiej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej należy do tych wydziałów na polskich uczelniach, które kształcą studentów zarówno na kierunku architektura, jak i budownictwo. Jest nam tym bardziej miło z uzyskanego wyróżnienia w rankingu „Top 10 for the Future”, biorącego pod uwagę aktywność studentów obu tych kierunków wyższych uczelni technicznych w Polsce.

Obecnie na Wydziale prowadzimy studia na pięciu kierunkach: budownictwo (od 1956 r.), architektura (od 1976 r.), inżynieria środowiska w budownictwie (od 1969 r.), planowanie przestrzenne (od 2010 r.) oraz rewitalizacja miast (od 2017 r.). Kierunki budownictwo oraz architektura posiadają certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Jedną z cech wyróżniających koncepcję kształcenia przyjętą na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej jest tworzenie przedmiotów, w ramach których studenci różnych kierunków współpracują ze sobą w małych grupach interdyscyplinarnych. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu w ramach jednego Wydziału kilku kierunków związanych ze sobą, takich jak: architektura, budownictwo, inżynierii środowiska w budownictwie czy planowanie przestrzenne. Na przedmiotach: Interdyscyplinarny projekt zespołowy – PBL (ang. Project Based Learning) na studiach I stopnia, czy na Projekcie BIM (ang. Building Information Modelling) na II stopniu, studenci poznają specyfikę pracy innych branż budowlanych, z którymi będą ściśle współpracować w swojej przyszłej pracy zawodowej oraz rozwijają swoje kompetencje społeczne związane z pracą w zespole.

Kompetencje kadry dydaktycznej są ciągle podnoszone na licznych kursach dokształcających, w których biorą udział pracownicy Wydziału. W ostatnich latach przeszkolonych zostało wielu nauczycieli z nowoczesnych metod nauczania, takich jak: Case Teaching, Design Thinking, Problem Based Learning. Pracownicy biorą również udział w kursach z e-learningu, umiejętności informatycznych, zarządzania informacją – podnoszenie kompetencji promotorów w obszarze prowadzenia prac naukowych przez studentów. W ramach projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki”, realizowanego w Politechnice Łódzkiej, finansowanego z programu POWER, nauczyciele mają możliwość podnoszenia kompetencji w zakresie stosowania metody tutoringu jako nowoczesnej metody dydaktycznej na uczelni. Projekt polega na przeszkoleniu grupy nauczycieli akademickich w zakresie tej metody podczas wizyt studyjnych w wybranych uczelniach europejskich, m.in. University College London, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Aarhus, czy Uniwersytet w Groningen. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu z wybranymi grupami studentów Politechniki Łódzkiej.

Na Wydziale działają dwa akredytowane laboratoria badawcze: Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli. Wchodzą one w skład Interdyscyplinarnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej, gdzie partnerami projektu są również Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Chemiczny. Celem projektu jest realizacja kompleksowych badań przemysłowych w zakresie materiałów budowlanych, technologii ich wytwarzania, efektywności energetycznej obiektów, a także inteligentnego zarządzania obiektami budowlanymi.

Studenci naszego Wydziału mają możliwość uczestniczyć w pracach wielu studenckich kół naukowych, przypisanych do poszczególnych kierunków. Daje im to możliwość rozwijania swoich pasji naukowych. Wydział nasz słynie już z corocznych wypraw inwentaryzacyjnych studentów architektury na teren Huculszczyzny na Ukrainie. Po raz kolejny nasi studenci budownictwa uczestniczyli w międzynarodowych regatach kajaków betonowych „Beton-Canoe-Race”. Natomiast zwycięstwo zespołu złożonego ze studentów wszystkich naszych kierunków w polskiej edycji „Tekla BIM Awards” w latach 2016-17, oraz w  edycji międzynarodowej w roku 2016, jedynie dowodzi jak wielką wagę przykładamy na Wydziale do nauki najnowszych technik pracy inżynierów i architektów.