1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder For The Future
  4. BUILDER FOR THE FUTURE 2018-2019
BUILDER FOR THE FUTURE 2018-2019

BUILDER FOR THE FUTURE 2018-2019

0

Builder For The Future jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 roku i realizowanym przez miesięcznik „Builder” wspólnie z partnerami społecznymi. Celem Programu jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami Strategicznymi Programu są wiodące na budowlanym rynku firmy, które wspierają program organizacyjnie i merytorycznie.

Program wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci, a także menedżerowie i doradcy techniczni   z poszczególnych firm. To ponad 150 osób, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu i moderowaniu programu.

Builder For The Future tworzą dwa programy środowiskowe: Builder For The Young Architects oraz Builder For The Young Engineers.

Ważnym elementem programu Builder For The Future są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową i wymianę doświadczeń. Poprzez bogatą zawartość merytoryczną i zaangażowanie wybitnych architektów, inżynierów oraz menedżerów budownictwa stwarza młodym ludziom wyjątkową okazję sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie. Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” – zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Program ma również na celu szeroko rozumianą promocję polskiej architektury i polskiej myśli inżynierskiej.

Swoim zasięgiem program obejmuje blisko 10 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa, dając im doskonały start w przyszłość!

Każda edycja programu kończy się wyjątkowym w skali kraju wydarzeniem, jakim jest Gala Builder For The Future, podczas której swój finał mają Konkurs dla Młodych Architektów i Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa.

Udział studentów i młodych inżynierów w programie jest całkowicie bezpłatny.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH BUILDER FOR THE FUTURE

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Całodniowe wydarzenie, na które składają się: wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, konsultacje branżowe, materiały edukacyjne, strefa kariery. Miejsce: Warszawa. Udział bezpłatny. Uczestnicy: do 500 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 17.00.

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA W SARP
Całodniowe wydarzenie o charakterze tematycznych warsztatów i ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych dla wybranej grupy młodych architektów. Miejsce: Siedziba SARP w Warszawie. Udział bezpłatny. Uczestnicy: 100–150 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: godz. 11–16.

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA UCZELNIACH
Całodniowe, odbywające się na wybranych wydziałach budownictwa wydarzenie, na które składają się: wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, konsultacje branżowe, materiały edukacyjne, strefa kariery. Miejsce: wydziały budownictwa. Uczestnicy: studenci danej uczelni oraz młodzi inżynierowie z regionu. Udział bezpłatny. Czas trwania: godz. 10–16.

CASE STUDY
Wizyty studialne na wybranych placach budowy w całej Polsce. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci oraz inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Udział bezpłatny. Czas trwania: godz. 10–14.

WARSZTATY BRANŻOWE
Szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych, prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego, wykonawczymi i okołobudowlanymi. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci i inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: godz. 10–14.

PUBLIKACJE I MATERIAŁY EDUKACYJNE
Stały i bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz katalogów technicznych firm, cyfrowych wydań „Buildera” oraz innych publikacji z Biblioteki „Buildera” i całej bazy artykułów, w tym naukowych, za pośrednictwem www.buildercorp.pl.

 

KONKURSY

W konkursach mogą brać udział studenci oraz młodzi architekci i inżynierowie budownictwa różnych specjalności (m.in.: projektowanie i konstrukcje, materiały i technologie, instalacje, zarządzanie procesem budowy), którzy nie ukończyli 35. roku życia. Prace mogą być przygotowane specjalnie na konkurs lub też mogą być to zadania realizowane w ramach standardowego procesu edukacyjnego, w szczególności prace semestralne, inżynierskie lub magisterskie, a także zadania przygotowywane w ramach kół naukowych. Warunkiem jest spełnienie przez pracę lub uzupełnienie jej o określone w zadaniach konkursowych kryteria. Zadania mogą być indywidualne lub zespołowe. Możliwe jest rozszerzenie współpracy między wydziałami i realizacja zadań w technologii BIM.

 

KONKURS WSPÓLNY

DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Po raz pierwszy ogłaszamy wspólny konkurs dla młodych architektów  i inżynierów budownictwa. RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY– projekt koncepcyjny zagospodarowania nabrzeży po obu stronach rzeki w mieście – kompleks obiektów średniej wielkości mających zaspokajać funkcje kultury, rekreacji i drobnych usług, połączonych ze sobą wybraną formą komunikacji, np. kładka, most, kolej linowa, prom itp. Kompleks powinien świadczyć usługi całorocznie. Lokalizacja (nad dowolną rzeką) do wyboru przez projektanta. Koncepcja powinna składać się z części: architektonicznej i konstrukcyjnej oraz dla chętnych – realizacyjnej. Projekt musi być wykonany w zespołach architektoniczno-konstruktorskich. Zakres zadania może być rozszerzony o koncepcję realizacji opracowanego projektu (dla młodych inżynierów specjalności Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie).

KONKURSY W RAMACH BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS

KONKURS GŁÓWNY

MANIFEST MŁODEGO ARCHITEKTA
W ramach Konkursu Głównego uczestnik (indywidualny lub zespół) zgłasza pracę koncepcyjną stanowiącą jego autorską odpowiedź na zadanie konkursowe. Zachęcamy do innowacyjnego, autorskiego spojrzenia, przyszłościowego, z przemyślanym odniesieniem się do tradycji oraz z uwzględnieniem wyzwań przyszłości.

KONKURS DETAL ARCHITEKTONICZNY

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W ARCHITEKTURZE
W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) prezentuje sposób zastosowania wybranych przez siebie rozwiązań materiałowych i technologicznych w detalach lub elementach architektonicznych, w tym opcjonalnie nowatorskich, innowacyjnych sposobów ich wykorzystania. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne technologie z listy wskazanych rozwiązań.

KONKURSY W RAMACH BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS

KONKURS GŁÓWNY

WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA
dla wszystkich specjalności wydziałów budownictwa

W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) zgłasza jedno przekrojowe zadanie, które realizował lub które może realizować w ramach programu studiów lub zajęć koła naukowego, pod warunkiem, że zgłoszona praca zawiera następujące elementy:

  1. Zdefiniowany temat zadania – wyzwania inżynierskiego.
  2. Zakres zadania – wykaz zagadnień inżynierskich, których dotyczy zadanie.
  3. Sposób rozwiązania zadania, algorytm, obliczenia, rysunki itp.
  4. Dodatkowo punktowane będą alternatywne rozwiązania oraz optymalizacja rozwiązań.
  5. Wykaz zastosowanych narzędzi inżynierskich, metod obliczeniowych, oprogramowania itp.
  6. Przydatność zaproponowanego rozwiązania.

 

KONKURS DETAL BUDOWLANY

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE
W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) prezentuje sposób zastosowania – w procesie projektowania inżynierskiego, budowy lub zarządzania procesem budowy – wybranych rozwiązań materiałowych
i technologicznych. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne technologie z listy wskazanych rozwiązań.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH
W każdym z Konkursów przewidziane są nagrody i wyróżnienia, w tym finansowe. Dodatkowo uczestnicy i laureaci Konkursów objęci są specjalnym programem promocyjnym „Buildera”. Szczegóły określone są w stosownych regulaminach konkursowych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

TOP 10 FOR THE FUTURE– RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
Ranking wydziałów architektury tworzony na podstawie aktywności studentów w programie Builder For The Future oraz innych własnych działań studentów z zakresu edukacji i promocji architektury i budownictwa.

MASTERS OF YOUNG ARCHITECTS, MASTERS OF YOUNG ENGINEERS
Wyróżnienia dla dydaktyków prowadzących zajęcia ze studentami i opiekunów kół naukowych na postawie rekomendacji zgłaszanych przez dziekanów oraz grupy studentów z organizacji i kół naukowych, a także na podstawie sondażu ankietowego wśród studentów.

YOUNG SCIENCE – WYRÓŻNIENIE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Na podstawie aplikacji składanej przez zainteresowanych lub rekomendacji promotora, członków Kapituły Konkursu albo członków Rady Naukowej Buildera.

YOUNG INSPIRATION– WYRÓŻNIENIE ZA INICJATYWY MŁODYCH
Na podstawie aplikacji składanej przez zainteresowanych, wiedzy własnej „Buildera”, rekomendacji opiekuna, członków Kapituły Konkursu lub członków Rady Naukowej „Buildera”, a także na podstawie sondażu ankietowego wśród studentów.

DYPLOM MŁODEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Na podstawie zgłoszeń własnych dyplomantów, absolwentów, promotorów lub dziekanów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.