1. Home
  2. Bez kategorii
  3. III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TECH-BUD’2017
III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TECH-BUD’2017
0

III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TECH-BUD’2017

0

W listopadzie 2017 r. odbyła się w Krakowie III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’2017, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tematyka Konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne stosowane we współczesnych polskich realizacjach.

Nad doborem tematyki głoszonych prezentacji czuwał Komitet Naukowy, który pracował pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Kazimierza Flagi dra h.c. multi. Komitetem Organizacyjnym tak jak dwóch poprzednich Konferencji kierował mgr inż. Stanisław Nowak – dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego O/ Małopolskiego PZITB w Krakowie.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa – Pan Andrzej Adamczyk, Marszałek Województwa Małopolskiego, JM Rektor Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – dr inż. Stanisław Karczmarczyk. Sponsorami Konferencji zostały firmy: Steinberg Polska, ERBUD S. A., CPJS, Geocontrol, RECTOR – Systemy Stropowe, ADA Innovator, Polskie Towarzystwo Cynkownicze.

Wystąpienia autorów referatów pogrupowane zostały w sześciu sesjach tematycznych, a mianowicie:

  • problemy współczesnych miast,
  • zagadnienia projektowe i konstrukcyjne w budownictwie,
  • problemy współczesnej technologii betonu,
  • nowoczesne technologie i materiały budowlane,
  • nowoczesne techniki budowlane i badawcze,
  • zagadnienia energetyczne i klimatyczne w budownictwie.

Ogółem wygłoszono 36 referatów w tym 6 prezentacji firmowych, które dotyczyły szeroko rozumianej aplikacji nowoczesnych technologii we współczesnym budownictwie. Na szczególną uwagę zasługuje I sesja Konferencji, w której to przedstawiono współczesne problemy rozwoju infrastruktury technicznej miast. Sesję tą otworzył referat autorstwa prof. Zbigniewa Zuziaka pt. „Kreowanie miast z punktu widzenia współczesnego człowieka”. Kolejne prezentacje w tej sesji, przygotowane przez Profesorów – Krzysztofa Stypułę i Andrzeja Rudnickiego, dotyczyły niezwykle ważkich zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury transportowej – a mianowicie: analizy możliwości budowy metra w Krakowie i wpływu budowy obiektów kubaturowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej na kreowanie i rozwój potoków ruchu wraz z koniecznością ich obsługi transportowej.

W tejże sesji niezwykle interesujący wykład nt. realizacji Muzeum – pawilonu Józefa Czapskiego, przedstawił kolega Paweł Bałos, który sprawował w trakcie tej budowy funkcję inżyniera-rezydenta. W swojej niezwykle interesującej prezentacji pokazał wiele innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły na jej bezbłędną realizację.

Zwieńczeniem przedmiotowej sesji był wykład prof. Tomasza Błaszczyńskiego z Politechniki Poznańskiej, który zaprezentował nowoczesne i proekologiczne podejście do projektowania i realizacji obiektów budowlanych na przykładzie Business Garden w Poznaniu. Zagadnienia te są niezwykle istotne w dobie zrównoważonego rozwoju i bez wątpienia przybliżyły uczestnikom Konferencji problematykę certyfikacji BREEM i LEED obiektów z powierzchnią biurową przeznaczoną do wynajęcia.

Także w pozostałych sesjach tematycznych prezentowano ciekawe referaty. Dotyczyły one zagadnień materiałowych, szczególnie z zakresu nowoczesnej technologii betonu z uwzględnieniem właściwości betonu jako podstawowego materiału konstrukcyjnego we współczesnym budownictwie, jak również zagadnienia kontroli jakości w ujęciu aktualnych norm i przepisów branżowych.

W trzecim dniu Konferencji zaprezentowane zostały referaty poświęcone zagadnieniom zastosowania nowatorskich technik budowlanych i badawczych do oceny właściwości materiałów i konstrukcji budowlanych.

Tradycją jest, że w trakcie Konferencji TECH-BUD’ 2017 prezentowane są zagadnienia energetyczne i klimatyczne w budownictwie. Z referatów poświęconych temu zagadnieniu na szczególne wyróżnienie zasługują wykłady przygotowane przez prof. Andrzeja Flagę a poświęcone zagadnieniom oddziaływania na konstrukcje obiektów budowlanych obciążeń wiatrem i śniegiem.

Zwieńczeniem Konferencji, było wystąpienie Pana Walentego Twardego – Dyrektora ds. Produkcji w Spółce ERBUD. W swojej prezentacji przedstawił dokonania firmy ERBUD S.A. w zakresie wykonawstwa na przykładzie wielu rekordowych w skali kraju obiektów – jak np. pierwsza uruchomiona spalarnia odpadów w Koninie, realizowana w obecnym czasie w Warszawie Galeria Młociny, której powierzchnia stropów żelbetowych przekracza 240 000 m2 a czas realizacji konstrukcji to zaledwie 12 miesięcy.

Na zakończenie każdej sesji prowadzona była dyskusja merytoryczna nad przedstawianymi prezentacjami, która często przenosiła się w kuluary.

Wszystkie zaprezentowane w czasie obrad referaty zostały wydrukowane w obszernym, liczącym 324 strony wydawnictwie konferencyjnym.

W Konferencji udział wzięło 159 uczestników wywodzących się ze środowiska inwestorów, wykonawców, producentów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych oraz przedstawicieli urzędów nadzoru budowlanego i środowiska naukowego.

W zgodnej ocenie uczestników jak i Członków Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Konferencja o zaprezentowanej tematyce jest potrzebna środowisku inżynierów budownictwa i z tego też względu już dzisiaj zapraszam Państwa na IV Konferencję TECH-BUD, która planowana jest na jesień 2019 roku.

Za Komitet Naukowy i Organizacyjny
dr inż. Maciej Gruszczyński