1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BUILDER PATRONUJE PUBLIKACJOM PWN
BUILDER PATRONUJE PUBLIKACJOM PWN
0

BUILDER PATRONUJE PUBLIKACJOM PWN

0

Magazyn Builder objął patronatem publikacje naukowe wydawnictwa PWN dotyczące tematyki budownictwa lub dziedzin z nim związanych. Poniżej prezentujemy tytuły, trzy pierwsze są już dostępne na rynku.

informacje01

„Projektowanie konstrukcji stalowych.” Jana Żmudy to syntetyczne ujęcie obszernych i rozczłonkowanych postanowień norm Eurokod, zwłaszcza Eurokod 3, wraz ze wskazaniem ich praktycznego stosowania podczas wymiarowania i projektowania podstawowych stalowych elementów konstrukcyjnych i ustrojów konstrukcyjnych.

„Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej.” Pawła Krause i Tomasza Steidla – opracowanie dostarczające aktualną wiedzę nt. rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych typowych przegród budowlanych, a także oceny stanu ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków oraz uszkodzeń i napraw elementów budowlanych.

„Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne.” Macieja Sibińskiego i Katarzyny Znajdek  to kompendium wiedzy z zakresu budowy i działania ogniw słonecznych różnych typów, jak też zasad projektowania i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych. Publikacja wyjaśnia podstawowe parametry optoelektroniczne tych urządzeń oraz metody i procedury ich pomiarów. Przedstawia przykłady projektów i konstrukcji instalacji fotowoltaicznych na bazie rzeczywistych rozwiązań.

 „Beton towarowy.” Mariusza Januszewskiego to doskonałe źródło wiedzy dla przedstawicieli biur projektowych, zakładów prefabrykacji betonowej oraz firm wykonawczych stosujących technologię betonowego budownictwa monolitycznego. Publikacja może być przydatna także studentom architektury i budownictwa.

„Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli.” Agnieszki Kaliszuk-Wieteckiej to publikacja, w której Czytelnik znajdzie informacje na temat definicji i metod zapewnienia komfortu cieplnego, właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych, ruchu ciepła przez przegrody budowlane oraz wilgoci. Dowie się także wiele na temat bilansu energetycznego budynku, podstaw stateczności cieplnej, zagadnień akustyki budowlanej oraz wymagań stawianych współczesnym budynkom w tym zakresie. Szczególnie godnymi polecenia są informacje dotyczące kierunków rozwoju i tendencji w budownictwie.

„Dachy” Dariusza Stanisława Bajno – w publikacji Autor w przystępny sposób wyjaśnia wszelkie zjawiska mające wpływ na stan techniczny pokryć dachowych. Prezentuje m.in. mechanizmy i uwarunkowania wymiany ciepła oraz wilgoci przez dachy oraz stropodachy budynków. Podaje najczęściej występujące przyczyny oraz powstające skutki zawilgocenia tych przegród budynków. Zwraca uwagę na oddziaływanie śniegu na pokrycie dachowe oraz skutki wynikające z niewłaściwego odśnieżania połaci dachowej. Autor prezentuje także przykłady wadliwych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dachów i stropodachów budynków.

„Dynamika budowli. Obliczenia układów prętowych i o masach skupionych.” Krzysztofa Gromysza – zagadnienia związane z obliczeniami dynamicznymi nie zawsze są intuicyjne. Wynika to z faktu, że często nie zachodzi liniowa zależność między obciążeniem a przemieszczeniem. Często niewielka zmiana parametrów obciążenia może powodować nieproporcjonalnie duże zmiany sił wewnętrznych. Dlatego też tak ważne jest świadome posługiwanie się modelami konstrukcji. Książka w przystępny sposób prezentuje podstawowe informacje dotyczące obliczeń dynamicznych oraz zjawisk obserwowanych w konstrukcjach obciążanych dynamicznie, które przyszły lub już praktykujący inżynier może swobodnie wykorzystać w praktyce.

„Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504” Lecha Czarneckiego, Pawła Łukowskiego i Andrzeja Garbacza – procesy destrukcji betonu są nieuchronne, zdeterminowane termodynamicznie – dążeniem do stanu minimum energetycznego i wzrostu entropii. W warunkach krajowych najczęstsza przyczyna uszkodzeń konstrukcji żelbetowych to korozja mrozowa, często połączona z korozją chlorkową i karbonatyzacja. Naprawa konstrukcji to usunięcie jej wad – przywrócenie stanu użytkowania. Wobec obiektu budowlanego wymagającego naprawy zadajemy pytania o przyczynę uszkodzeń obiektu oraz o sposoby przywrócenia stanu użytkowania oraz ochrony obiektów przed uszkodzeniami w przyszłości. Odpowiedzi na te wątpliwości przynosi niniejsza publikacja, stanowiąca komentarz do Normy Europejskiej EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”.

„Projektowanie stalowych słupów linii elektroenergetycznych.” Zbigniewa Mendery, Leszka Szojdy i  Grzegorza Wandzika – publikacja przybliża specyficzne zasady projektowania konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych oraz pomaga zrozumieć współzależności między zapisami obowiązujących norm „europejskich”. Warto podkreślić, że książka bazuje na najnowszych wytycznych w tym zakresie, w tym na nowowprowadzonej normie PN-EN 50341-2-22:2016-04 dotyczącej projektowania linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV.

Termografia i spektrometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe.” BogusławA Więcka – książka poświęcona jest praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę oraz działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych z uwzględnieniem rodzaju kamery, właściwości badanego obiektu i warunków otoczenia.