1. Home
 2. DWA OBLICZA
 3. KONKURS DWA OBLICZA
 4. REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” 2023-2024
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” 2023-2024
0

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” 2023-2024

0

Zapoznaj się z regulaminem drugiej edycji Konkursu „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej” organizowanym przez miesięcznik „Builder” wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskiego architektoniczno-inżynierskiego Konkursu SPB pod nazwą „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” zwanej w dalszej części regulaminu „Konkurs SPB”.
 2. Celem Konkursu SPB „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ” jest edukacja młodych architektów i inżynierów budownictwa w zakresie nowoczesnej technologii prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) stosowanych w nowoczesnym budownictwie.
 3. Organizatorami Konkursu SPB, zwanym dalej „Organizatorami” są Stowarzyszenie Producentów Betonów, redakcja magazynu Builder oraz partnerzy: APA Wojciechowski Architekci – partner merytoryczny i WSC Witold Szymanik – partner technologiczny.
 4. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursu SPB przeprowadzi Kapituła Konkursu SPB.
 5. Konkurs SPB ma charakter otwarty i ogólnopolski.
 6. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Zespół” dotyczy zespołów biorących udział w Konkursie.
 7. Konkurs SPB skierowany jest do studentów z kierunków architektura i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych. W Konkursie SPB mogą wziąć udział zespoły architektoniczno-budowlane reprezentujące ośrodki akademickie, prowadzące kierunki kształcenia architektura oraz budownictwo w uczelniach publicznych i prywatnych. Daną uczelnię lub połączone dwie uczelnie, może reprezentować więcej niż jeden zespół projektowy. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów, o czym będzie decydować kolejność przesłania kompletnego formularza zgłoszenia zespołu. Zespół projektowy może składać się z maksymalnie 4 studentów, minimum po jednym z kierunków: architektura i budownictwo oraz z jednego lub dwóch opiekunów – np. pracowników dydaktycznych uczelni, opiekunów kół naukowych.
 8. Do Konkursu SPB zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 zespołów. Decyduje kolejność przesłania kompletnego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszego regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.builder4future.pl w zakładce „Dwa oblicza”. Zgłoszenie do Konkursu SPB powinno zawierać poniższe informacje:
  – Nazwa uczelni (jedna lub dwie uczelnie)
  – Imię i nazwisko, stanowisko, wydział, kontakt do głównego opiekuna zespołu
  – Imię i nazwisko, wydział, kontakt lidera zespołu
  – Imię i nazwisko, stanowisko, wydział, kontakt do drugiego opiekuna zespołu (opcjonalnie)
  – imię i nazwiska członków zespołu:
  a.  architektura
  b.  budownictwo
  c. inny
  Wypełniony formularz należy wysłać na adres b4f@buildercorp.pl
  Organizator dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach zmiany personalne w zespole w czasie trwania II edycji Konkursu, z koniecznością wcześniejszego poinformowania organizatora.
 9. Udział w Konkursie SPB jest bezpłatny.
 10. Szczegółowe informacje na temat Konkursu SPB oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.builder4future.pl w zakładce „DWA OBLICZA” i na profilach fb: facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers oraz na stronie Stowarzyszenia Producentów Betonów www.s-p-b.pl.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadaniem uczestników Konkursu SPB jest „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski nowoczesnego centrum technologicznego wraz z kompleksem biurowym, będącym siedzibą Stowarzyszenia Producentów Betonów, na działce w Porcie Żerańskim w Warszawie”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

DZIAŁKA

Działka znajduje się w warszawie, w Porcie Żerańskim.

Obiekty i elementy architektoniczne
Na terenie nieruchomości znajdują się 4 budynki: budynek produkcyjny firmy Plastex oraz 3 budynki – pozostałe obiekty niemieszkalne. Budynek produkcyjny był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Składa się z pierwotnego budynku murowanego i trzech etapów rozbudowy hali w konstrukcji stalowej. Pozostałe 3 budynki są murowane i pełnią różnorodne funkcje: mieszkalną, trafostacji oraz budynku biurowo-gospodarczego. Pozostałe obiekty na terenie są budynkami tymczasowymi lub obiektami nietrwale związanymi z gruntem. Wszystkie są docelowo przeznaczone do rozbiórki.

Sieci istniejące
Na terenie znajdują się liczne sieci uzbrojenia terenu.

 • Na wydzielonej działce nr 37 znajduje się istniejąca trafostacja obsługująca istniejące budynki i sieć oświetleniową na terenie nieruchomości.
 • We wschodniej części działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań- Tłocznia Rembelszczyzna, Miasto Warszawa, Gmina Nieporęt, woj. Mazowieckie, którego właścicielem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wzdłuż istniejącego gazociągu, zgodnie z §1 O ust. 6 pkt. 3d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U. 2013 poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, wyznaczono strefę kontrolowaną szerokości 8m. Zgodnie z§ l O ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. {Dz. U. 2013 poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie- w strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
 • Wzdłuż wschodniej granicy terenu przebiega trasa linii kablowej 220kV ze strefa ochronna szerokości l Om. W pasie strefy ochronnej nie można sadzić drzew ani krzewów. Niezbędny jest dojazd do linii w razie awarii.
 • Słupy linii napowietrznej energetycznej biegnącej wzdłuż ulicy, 2 słupy na terenie inwestycji – do adaptacji- zalecane skablowanie przy przebudowie ulicy {poza zakresem inwestycji)
 • Wodociąg biegnący wzdłuż wschodniej granicy – do adaptacji
 • Linie instalacji ciepłowniczej w południowo-wschodnim narożniku terenu – do adaptacji
 • Wewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe – do przebudowy
 • Wewnętrzne instalacje wodociągowe – do przebudowy

Komunikacja rowerowa
Aktualnie nie istnieje ścieżka rowerowa dająca bezpośredni dostęp na teren. Na teren nieruchomości rowerem można dostać się jedynie przy pomocy przejazdu pod wiaduktem używając drogi samochodowej.

Komunikacja i nawierzchnie
Wjazd na teren nieruchomości jest możliwy poprzez bypass ul. Modlińskiej. Z jezdni, w kierunku północnym, dojazd prowadzi przez rondo przy pobliskim centrum handlowym. Rondo znajduje się częściowo na terenie prywatnym i w związku z tym w przyszłości możliwe jest ograniczenie dostępności tego przejazdu. Zjazd z jezdni w kierunku południowym jest możliwy poprzez przejazd pod wiaduktem ul. Modlińskiej. W przyszłości należy rozważyć możliwość wykonania dojazdu na teren przez bocznicę kolejową na zakończeniu ul. Elektronowej (istniejący wjazd na teren wytwórni kostki betonowej Libet). Wymagałoby to jednak wykonania drogi wschód-zachód na działce ew. nr. 49/11 (działka miejska dzierżawiona przez Llbet) lub drogi północ-południe na działce ew. 25 (tereny kolejowe we własności miasta). W obu rozwiązaniach sugerowane jest wykonanie wiaduktu ul. Elektronowej nad bocznicą kolejową dostarczająca niezbędny węgiel do elektrociepłowni Żerań. Bezpośrednio do terenu przylega szutrowa droga bez nazwy. Działki drogowe są w zarządzie m. st. Warszawy dzielnicy Białołęka. Droga ta do wysokości hali wytwórni kajaków Plastex posiada nawierzchnię asfaltową. Dalszy odcinek stanowi intensywnie użytkowana przez pojazdy ciężarowe droga szutrowa.

Analiza widokowa
Miejsca styku lądu z wodą i ukształtowanie Kanału Żerańskiego mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się osi widokowych. Tworzą się one w sposób naturalny wzdłuż nabrzeża oraz w miejscach, gdzie zmienia się ukształtowanie Kanału i widoczny jest brzeg po stronie Parku Żerańskiego oraz perspektywa widokowa w głąb kanału. Intuicyjną osią widokową jest także zamknięcie kanału, które umożliwia dobrą widoczność całego basenu południowego wraz z nabrzeżem. Jest to potencjalne miejsce do lokalizacji funkcji, które mogłyby podkreślić ten walor. Zachodni fragment obszaru jest widoczny z miejsca lokalizacji wieży widokowej określonej w MPZP Rejonu ulicy Morelowej i Kowalczyka. Z tego punktu jest również eksponowany narożnik budynku produkcyjnego.

Infrastruktura i wyposażenie nabrzeża:
Teren stanowi zatoka portowa Kanału Żerańskiego. Południowy brzeg został wybudowany jako nabrzeże z czepem betonowym o wysokości około 200 cm ponad maksymalny poziom wody w Kanale, który wynosi 79,02 m. n. p. m.. Na zakończeniu zatoki przy nabrzeżu tego samego typu znajduje się slip betonowy. Obecnie na tym odcinku nabrzeża znajduje się prywatna stocznia z zabudową tymczasową. Północny brzeg zatoki stanowi nabrzeże nieumocnione ze skarpą ziemną wzdłuż którego stoją dalby stalowe. Dalby są w złym stanie technicznym. Na nabrzeżu widać ślady po fundamentach trapów. Dostęp do nabrzeża jest możliwy jedynie od strony działki prywatnej. Nawierzchnie utwardzone znajdują się wyłącznie wzdłuż nabrzeży z oczepem betonowym. Odcinki poza terenem klubu KS Spójnia są bardzo zniszczone i nie nadają się do adaptacji. Obecnie kluby sportowe wodują swoje jednostki na tymczasowych drewnianych slipach i pomostach pływających zlokalizowanych na nabrzeżu należącym do Wód Polskich. Oczep betonowy i slip betonowy są w dobrym stanie technicznym.

Zieleń istniejąca i analiza przyrodnicza
Wg Opracowania Ekofizjograficznego Do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M. St. Warszawy obszar położony jest na terenie istotnym dla funkcjonowania podsystemu biologicznego, hydrologicznego i klimatycznego Systemu Przyrodniczego Warszawy. Pomimo położenia w pobliżu korytarza ekologicznego Wisły teren ten jest odcięty od głównych szlaków migracji poprzez zabudowę portu Żerańskiego ze śluzą oraz ul. Modlińską biegnącą na nasypie. Obszar ten jest odcięty od terenów zieleni związanych z Kanałem Żerańskim również poprzez tory kolejowe – stacja Warszawa Żerań oraz bocznice kolejową należącą do PGNIG Termika SA, co wpływa na spodziewaną obecność większych ssaków. Migracja zwierząt związana jest głównie z obszarem kanału i środowiskiem wodnym. W rejonie terenu obserwuje się ślady obecności bobrów oraz występuje żaba zielona związana ze środowiskiem wodnym. Wzdłuż tego odcinka brzegu rosną też trzcinowiska stanowiące cenne miejsce dla przebywania gniazdowania ptaków i młodych ryb. Obecnie obszar po południowej stronie zatoki portowej porasta drzewostan o charakterze ruderalnym. Są to spontaniczne zadrzewienia z dominacja robinii, domieszką klonu jesionolistnego oraz grupy topól, wśród których dominują gatunki mieszańców obcych. Z wyjątkiem terenu urządzonej zieleni wokół budynków klubów sportowych i hali produkcyjnej na obszarze nie występują krzewy ani poszyt.

Niewielkie grupy krzewów towarzyszą istniejącym budynkom. W tym obszarze rosną też pojedyncze sosny, lipy. Runo w obszarach zadrzewionych jest raczej ubogie, ruderalne. Niektóre obszary są całkowicie pozbawione runa ze względu na niedawne prace ziemne, lub rozjeżdżona przez samochody. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest pas przy kanale związany z nabrzeżem nieumocnionym, w którym można wyróżnić pas roślinności wodnej i przywodnej oraz ziołorośla porastające skarpy powyżej wody. Układ roślinności przywodnej jest ściśle związany z niewielkimi wahaniami lustra wody w Kanale. Brak jest tu typowych dla zbiorowisk nadwodnych okresowo zalewanych. Bezpośrednio przy brzegu znajduje się pas szuwarów z towarzyszącym mu pasem roślinności wodnej- pływającej. Powyżej szuwarów, na skarpie występują już rośliny zielne odporne na suszę. Teren powyżej skarpy porasta roślinność typowa dla przepuszczalnych, świeżych gleb- dęby, głogi.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Koncepcja architektoniczno-inżynierska z elementami projektu architektonicznego i budowlanego, uwzględniająca zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego. Pozostałe materiały i technologie według uznania zespołów projektowych. W projekcie zaleca się, żeby część architektoniczna została wykonana z wykorzystaniem oprogramowania architektonicznego GRAPHISOFT Archicad oraz w części inżynierskiej innego dowolnego oprogramowania BIM.

Koncepcja projektowa powinna uwzględniać wymogi współczesnego świata w zakresie ekologii, zielonego ładu, ograniczenia, a nawet minimalizowania śladu węglowego, nowoczesnych lub nawet innowacyjnych, przyszłych technologii.

Obiekt Centrum ma łączyć ze sobą 3 podstawowe funkcje:

 1. Siedzibę Stowarzyszenia Producentów Betonów zawierającego:
  hol wejściowy z recepcją i węzłem sanitarnym, sekretariat na 1 stanowisko robocze, gabinet Prezesa Stowarzyszenia, salę konferencyjną na 12 osób, biuro stowarzyszenia dla 4-6 pracowników (open-space), serwerownię, węzeł sanitarny, kącik kawowy i copy room
 2. Salę wielofunkcyjną – ekspozycyjną / konferencyjna o powierzchni ok. 300 m2
  Sala musi mieć możliwość elastycznej aranżacji jako sala wykładowa / sala bankietowa / sala obrad / sala ekspozycyjna, zawierającą węzeł sanitarny i zaplecze dla cateringu
 3. Coworking dla start-upów z dziedziny produkcji betonów, zawierające
  Przestrzeń open-space dla 12 miejsc pracy, salkę konferencyjną na 8 osób, węzeł sanitarny, kącik kawowy, copy room
 4. Opcjonalnie: laboratoria do badania betonów, tworzenia prototypów itp. o powierzchni
  ok 80 m2.

Połączenia funkcjonalne, współdzielenie powierzchni i funkcji, wzajemna dostępność pomieszczeń pozostaje do decyzji autorów prac konkursowych.


Projekt zagospodarowania działki powinien uwzględniać:

 • Miejsca parkingowe dla wszystkich 3 4) funkcji
 • Teren ekspozycji na otwartej przestrzeni – połączone przestrzennie z salą wielofunkcyjną
 • Projekt budynku powinien być demonstratorem technologii i możliwości prefabrykacji betonowej oraz stosowania autoklawizowanego betonu komórkowego.
 • Należy pamiętać o tym, że produkcja cementu i betonu stanowi najistotniejsze źródło emisji gazów cieplarnianych w budownictwie. Projekt powinien stanowić próbę zaadresowania tego problemu

CZĘŚCI SKŁADOWE PROJEKTU

 1. KRÓTKI OPIS PROJEKTU.
 2. OPIS I UZASADNIENIE LOKALIZACJI.
 3. W CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
  a) krótki opis projektu wraz z lokalizacją i uzasadnieniem jej wyboru oraz podstawowymi zestawieniami powierzchni, materiałów i elementów budynku
  b) projekt zagospodarowania terenu
  c) rzuty istotnych kondygnacji
  d) wybrany charakterystyczny przekrój
  e) widoki istotnych elewacji
  f) charakterystyczne dwa widoki perspektywiczne
  g) szkice, schematy, kolaże pokazujące w najpełniejszy sposób ideę budynku
 4. W CZĘŚCI BRANŻOWEJ PROJEKTU KONSTRUKCJI:
  a) opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z podstawowymi zestawieniami materiałów
  b) przedstawienie w czytelny sposób elementów zasadniczej konstrukcji nośnej
 5. W CZĘŚCI MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNEJ:
  a) Opis i czytelne przedstawienie zastosowanych rozwiązań z zakresu prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego:
 • elementy prefabrykowane: stropu, schody, klatki schodowe, szyby windowe (jeśli uwzględniono
  w projekcie), elementy fasadowe, dekoracyjne i inne.
 • autoklawizowany beton komórkowy: ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne jednowarstwowe
  lub warstwowe z dociepleniem, lub inne.

  b) Należy przewidzieć optymalne i synergiczne zastosowanie wskazanych materiałów i technologii

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie SPB jest:
  11.a) Rejestracja zespołu w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszego regulaminu i wysłanie go na adres b4f@buildercorp.pl. Link do formularza jest dostępny również na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz na odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.
 2. Zespół przesyłając zgłoszenie i tym samym rejestrując się do Konkursu SPB, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków Zespołu oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Organizatorów Konkursu SPB. Członkowie Zespołu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, mogą żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Mogą też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie SPB.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac w Konkursie SPB ponosi Zespół biorący udział
  w Konkursie SPB.
 4. Organizator pokrywa koszty przyjazdu uczestników biorących udział w Maratonie oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania Maratonu.
 5. Przesłanie zgłoszenia Zespołu do Konkursu SPB jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu SPB.
 6. Organizatorzy Konkursu SPB nie zwracają zgłoszonych prac.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I WYBORU NAGRODY GRAND PRIX

Kapituła podejmuje decyzję o wyborze nagrody Grand Prix w drodze konsensusu. Przy swoim wyborze bierze pod uwagę punktację jaką otrzymuje praca w poszczególnych obszarach:

 1. Architektura:
 2. Inżynieria:
 3. Technologie budowlane: optymalne i synergiczne zastosowanie wskazanych materiałów
  i technologii w zakresie prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego

KAPITUŁA KONKURSU SPB

 1. Konkurs SPB ma niezależną Kapitułę Konkursu.
 2. Skład Kapituły Konkursu SPB stanowią przedstawiciele redakcji „Buildera”, mentorzy, architekci, inżynierowie, przedstawiciele Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz architekci APA Wojciechowski Architekci – partnera merytorycznego programu Builder for the Future.
 3. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

HARMONOGRAM KONKURSU SPB*

od 9.10.2023 – Pobranie kompletu wytycznych, informacji i regulaminu konkursu
do 30.11.2023 – Rejestracja zespołów konkursowych
do 30.04.2024 – Praca projektowa własna

Udział w webinarach edukacyjnych:
grudzień 2023
– materiały i technologie
styczeń 2024 – architektura i budownictwo
marzec 2024 – konsultacyjne wielobranżowe

14-16 maja 2024 – Udział w Maratonie w Warszawie, Hotel Puławska Residence.
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje) oraz zryczałtowane koszty dojazdu.

Finał Konkursu SPB oraz ogłoszenie zwycięzców nagrody GRAND PRIX odbędzie się podczas VIII Konferencji SPB, w dniach 7-9 października 2024 roku.

*Organizator Konkursu SPB w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej www.builder4future.pl, www.builderpolska.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers i 4YoungArchitects.

MARATON ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKI

Maraton architektoniczno-inżynierski jest to element edukacyjny Konkursu SPB oraz promocji technologii budowlanych, w szczególności prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego, współpracy międzybranżowej na płaszczyźnie architekt-inżynier, a także narzędzi projektowych i współpracy w technologii BIM.

Przez umowne 24 godziny zespoły projektowe będą brać udział w krótkich wykładach edukacyjnych oraz warsztatach z zakresu tematyki architektonicznej, inżynierskiej, technologicznej oraz narzędzi BIM. Do dyspozycji zespołów projektowych będą eksperci z poszczególnych obszarów: architektury, budownictwa, ww. technologii oraz narzędzi projektowych BIM.

Celem maratonu jest uświadomienie przyszłym architektom i inżynierom znaczenia i rangi współpracy międzybranżowej, pracy projektowej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi cyfrowych i oprogramowania projektowego w ramach otwartego środowiska BIM, zdobycia umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych konsultantów i ekspertów, pracy pod presją czasu.

Ten czas to również okazja do spotkania z przedstawicielami uczelni – dydaktykami.
Prezentacje i przebieg maratonu będą zarejestrowane w formie zapisu wideo, z którego powstanie materiał prezentujące projekt.

Przykładowe tematy i zadania do wykonania na maratonie BIM:

 • Ogólne zasady przygotowania modeli BIM na przykładzie programu Archicad
 • Zarządzanie informacją w modelu – zestawienia i wizualizacja wartości parametrów
 • Podstawowa cena poprawności modelowania w programie BIMcollab Zoom
 • Zasady koordynacji modeli branżowych i kontrola jakości projektu w programie Solibri Office
 • Współpraca zespołowa przy wykorzystaniu platformy BIMcollab Cloud

MIEJSCE MARATONU: HOTEL PUŁAWSKA RESIDENCE W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MARATONU:

Dzień 1 – 14.05.2024
do godziny 17:00 – Przyjazd i rejestracja uczestników KONKURSU SPB.
18:00 – 18:40 – Spotkanie organizacyjne.
do godz. 19:00 – Złożenie prezentacji prac konkursowych (dokumentacji konkursowej) – na pen drive
19:00 – Kolacja.

Dzień 2 – 15.05.2024
7:00 – 08.30 – Śniadanie.
9:00 – 11:00 – Edukacja.
11:00 – 13:00 – Warsztaty architektoniczno-inżynierskie i konsultacje część 1.
13:00 – 14:00 – Obiad.
14:00 – 17:00 – Warsztaty architektoniczno-inżynierskie z wykorzystaniem technologii BIM oraz konsultacje część 2.
17:00 – 19:00 – Praca własna.
19:00 – 20:00 – Kolacja.
20:00 – 09:00 – Praca własna plus wykonanie zadań zleconych podczas warsztatów część 3

Dzień 3 – 16.05.2024
07:00 – 09:00 – Śniadanie

10:00 – 13:00 – Prezentacja prac. Każdy zespół max 15 minut.
13:30 – Zakończenie maratonu i obiad.

NAGRODY

 1. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy oraz rzeczowy.
 3. Organizator od przyznanych nagród i wyróżnień pobierze zryczałtowany podatek dochodowy
  w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT).
 4. Szczegółowy wykaz nagród stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Zespół Konkursu SPB, który zgłosił zaskarżoną pracę.

WARSZAWA, 12 września 2023 ROKU

OGRANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNER TECHNOLOGICZNY: