1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA
BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA
0

BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA

0

BHP to dyscyplina zespołowa – kluczem do sukcesu jest zaangażowanie wszystkich pracowników i podwykonawców. W jaki sposób można ich przekonać do wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z nami Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP w Cemex Polska, Niemcy oraz Koordynator Zakładów Cementowych w Regionie EMEA.

Builder: Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo w organizacji tak dużej jak Cemex?
Tomasz Skibiński: Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i osobom przebywającym na terenie zakładów wymaga stworzenia przemyślanych procedur i konsekwencji w ich stosowaniu. W przypadku Cemex zasady bezpiecznego postępowania zostały określone w Polityce BHP i doprecyzowane w postaci Systemu Zarządzania BHP HSMS (ang. Health & Safety Management System).

Aby wspomniane wytyczne były skuteczne, niezbędne jest regularne informowanie pracowników o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dzięki stałej komunikacji w tym zakresie nasi pracownicy znają obowiązujące zasady. Wiedzą też, że procedury BHP nie powstają po to, by utrudnić im pracę, ale by każdy z nich mógł wykonać swoje zadania w bezpiecznych warunkach.

W jaki sposób przekonują Państwo pracowników, że BHP jest ważne?
Regularnie prowadzimy działania edukacyjne skierowane do osób zatrudnionych w naszych zakładach. Przykładowo, w ramach realizowanej niedawno kampanii zwracaliśmy uwagę na tzw. HiPo (ang. high potential incidents), czyli zdarzenia potencjalnie wypadkowe dużego ryzyka. To sytuacje, z którymi wiąże się znaczące prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego lub urazu powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu. Z myślą o pracownikach przygotowaliśmy specjalne animacje uświadamiające, czym jest HiPo i jakie działania należy podejmować, by takim zdarzeniom zapobiegać.

Podobne akcje edukacyjne służą nie tylko doraźnym celom, mają też duże znaczenie w kontekście tworzenia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Budowaniu wspomnianej kultury sprzyjają zwłaszcza takie inicjatywy, które nie tylko edukują pracowników, ale także angażują ich w działania na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Przykład takiej inicjatywy stanowi wdrożenie standardu „5 wspólnych kroków do bezpieczeństwa” (ang. Take 5 Together). Jego celem jest wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji powodowanych przez osoby realizujące zadania w zakładach Cemex.

Zgodnie ze wspomnianym standardem każdy, kto dostrzega niebezpieczeństwo grożące innej osobie lub grupie osób, zobowiązany jest do reakcji – należy wówczas poinformować o zagrożeniu i uświadomić osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie, jakie skutki może powodować wykonywanie prac niezgodnie z zasadami BHP. W kolejnych krokach standard przewiduje udzielenie pomocy w zidentyfikowaniu zagrożenia i propozycję działań profilaktycznych, czyli wspólne przeprowadzenie osobistej oceny ryzyka.

Standard Take 5 Together pozwala pracownikom zrozumieć, jakie zagrożenia występują na terenie zakładów. Wymaga od nich także zaangażowania, przez co włącza ich w rozwijanie kultury bezpieczeństwa w firmie. Pracownicy uzupełniają karty Take 5 Together lub raportują wykonanie tego zadania poprzez smartfon, z wykorzystaniem tagu NFC lub skanując kod QR. Istotne jest to, że kroki Take 5 Together mają na celu zaangażowanie naszych pracowników w zadbanie o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek z pracy, a każde takie działanie to powód do dumy. Interakcja między pracownikami sprzyja również nawiązywaniu więzi, edukacji i zwiększeniu świadomości właściwego wykonywania swoich zadań.

Czy w budowanie wspomnianej kultury bezpieczeństwa włącza się też kierownictwo firmy?
Skuteczne przywództwo jest kluczowe dla powodzenia wszelkich inicjatyw związanych z bezpieczeństwem. Kierownictwo, w tym członkowie Zarządu, odgrywa istotną rolę w uświadamianiu znaczenia BHP oraz egzekwowaniu przepisów i zasad w tym zakresie.

Kadra zarządzająca uczestniczy w naszych autorskich szkoleniach w ramach Akademii BHP. Akademia składa się z trzech modułów, którymi są: podstawy BHP, system zarządzania BHP i biegłość w zarządzaniu BHP. Pierwszy z nich przybliża uczestnikom najważniejszy cel, jakim jest eliminacja wypadków, i uczy, jakim należy być liderem, aby ten cel osiągnąć. Drugi moduł przybliża 15 elementów systemu zarządzania BHP w Cemex, a dzięki ostatniemu modułowi uczestnicy stają się ekspertami w wykorzystaniu najważniejszych narzędzi systemu zarządzania BHP.

Wiedza zdobyta w Akademii jest na bieżąco wykorzystywana w praktyce. W ramach programu VFL (ang. Visible Felt Leadership) osoby na stanowiskach kierowniczych regularnie przeprowadzają audyty BHP, w trakcie których rozmawiają z pracownikami o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem. Wnioski z wizyt są prezentowane podczas cyklicznych spotkań pionów biznesowych, a wybrane pomysły pracowników podlegają wdrożeniu. Sprawy związane z bezpieczeństwem pracy są ponadto omawiane podczas każdego spotkania Zespołu Zarządzającego oraz w czasie wszystkich spotkań działowych.

Temat bezpieczeństwa pracy jest w Cemex przedmiotem dyskusji na każdym szczeblu. Czy kwestie związane z BHP są istotne także w Waszych kontaktach z partnerami?
BHP stanowi ważne zagadnienie w naszych relacjach z podwykonawcami. Każdy z nich, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, otrzymuje wyczerpującą informację o standardach bezpieczeństwa pracy obowiązujących w Cemex. Załącznik obejmujący wymagania stawiane kontrahentom w obszarze BHP stanowi ponadto integralną część umów podpisywanych z dostawcami.

Dbamy o to, by pracownicy naszych podwykonawców posiadali wszelkie informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim zapewniamy im profesjonalne szkolenia z zasad BHP obowiązujących w Cemex. Uczestnicy szkoleń poznają potencjalne zagrożenia, a także zasady poruszania się po terenie zakładów oraz reagowania na sytuacje awaryjne.

Kwestie związane z bezpieczeństwem są przedmiotem naszej troski przez cały czas trwania współpracy. Przed rozpoczęciem każdego zadania wspólnie z podwykonawcami poddajemy ocenie stopień ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

W naszej rozmowie koncentrujemy się głównie na zakładach produkcyjnych. Tymczasem Cemex to nie tylko cementownie, wytwórnie betonu i kopalnie kruszyw – pojazdy z logo firmy spotykamy codziennie na polskich drogach. Czy w związku z tym kwestia bezpieczeństwa w transporcie jest dla Was istotna?
Oczywiście, od lat prowadzimy działania informacyjno-promocyjne, ucząc bezpiecznych zachowań na drodze. Realizujemy programy skierowane zarówno do kierowców, jak i do pozostałych uczestników ruchu. Kierowcy, którzy przewożą nasze produkty, muszą przestrzegać ściśle określonych reguł. Podstawowe wskazówki, do których powinni się stosować, zostały przez nas ujęte w specjalnym dokumencie, obejmującym 12 Zasad Bezpiecznego Prowadzenia Pojazdów.

Nie zapominamy także o innych użytkownikach dróg. Z myślą o rowerzystach i pieszych realizujemy inicjatywy, dzięki którym uświadamiają oni sobie, jakie jest pole widzenia osoby prowadzącej pojazd ciężarowy i jakie ryzyka są z tym związane. Dbając o ich bezpieczeństwo, organizujemy również szkolenia dla kierowców na temat martwych stref, a także zajęcia poświęcone stosowaniu elementów odblaskowych. Promujemy też zasadę „czystego kokpitu”, która zapewnia pełną widoczność kierowcy.

Angażujemy się w edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Współpracując z obszarem Wpływu Społecznego Cemex, ponownie wdrożyliśmy program „Mistrzowie Bezpieczeństwa” przeznaczony dla starszych uczniów szkół podstawowych w lokalnych społecznościach. Kurs został podzielony na cztery moduły, których wartość merytoryczną zweryfikowali właśnie specjaliści ds. BHP Cemex, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej i służby zdrowia. Poszczególne części kursu dotyczą zasad zachowania się na drodze, ale również bezpieczeństwa w szkole i w domu, pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa nad wodą.

BHP kojarzy się głównie z bezpieczeństwem, ale jego ważną składową jest ochrona zdrowia. Jakie działania prozdrowotne realizuje Cemex?
Nasze działania prozdrowotne realizujemy w zgodzie ze Strategią Zdrowia Cemex i 12 Zasadami Zdrowia.

Z myślą o zdrowiu naszych pracowników prowadzimy program badań kontrolnych, który pozwala zwiększyć wykrywalność chorób na ich wczesnym etapie. Organizujemy również specjalne wydarzenia – Dni Zdrowia – podczas których pracownicy mogą poddać się badaniom, np. zmierzyć ciśnienie krwi czy poziom glukozy, mają też możliwość konsultacji z dietetykiem i fizjoterapeutą.

Organizujemy także Pikniki BHP, w których mogą wziąć udział nasi pracownicy oraz ich rodziny, a czasem również i lokalna społeczność. W ramach profilaktyki zdrowotnej uczestnicy mogą odbyć konsultacje ze specjalistami czy przejść kontrolne badania. Organizowane są także atrakcje takie jak m.in. warsztaty zdrowego gotowania, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, symulator dachowania i zderzenia, rower Blender-Bike, za pomocą którego chętni mogą „wykręcić” własny owocowy koktajl, czy tor przeszkód w alkogoglach.

Realizujemy ponadto liczne kampanie edukacyjne informujące o zagrożeniach związanych z niezdrowymi przyzwyczajeniami, np. paleniem tytoniu czy spożywaniem alkoholu. Promujemy także korzystne nawyki, przypominając o roli zdrowego odżywiania i wpływie sportu na nasze zdrowie i samopoczucie. Zachęcając do regularnej aktywności fizycznej, dofinansowujemy Pracownicze Kluby Sportowe. Pamiętamy również o wellbeingu naszych pracowników, dlatego edukujemy w tematach zdrowia mentalnego, organizujemy webinary czy spotkania ze specjalistami.

Lista działań podejmowanych przez Cemex w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników jest bardzo długa. Wasze inicjatywy w tym zakresie były wielokrotnie doceniane i nagradzane. Firma uzyskała kolejną Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Co oznaczają dla Pana takie wyróżnienia?


Cieszę się, że nasze postępy w sferze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są dostrzegane. Warto przy tej okazji pamiętać, że sukcesy w obszarze BHP nie byłyby możliwe bez zaangażowania wszystkich naszych pracowników. Każde takie wyróżnienie jest zatem formą docenienia osiągnięć całego zespołu Cemex.


Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie © 2023 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.