Home WSPIERAMY Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja II
Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja II
0

Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja II

0

CEMEX Polska prowadzi nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową o tematyce innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych dla branży cementowej, betonowej i/lub kruszywowej.  

Jeżeli jesteś absolwentem , który obronił swoją pracę w okresie pomiędzy wrześniem 2020 r. a styczniem 2023 oraz nie zgłaszał wcześniej swojej pracy do konkursu – teraz możesz to zrobić.

WEŹ UDZIAŁ W DRUGIEJ EDYCJI I WYŚLIJ SWOJE ZGLOSZENIE!

Zaprezentuj swoją pracę i daj się poznać w branży materiałów budowlanych dzięki wyróżnieniu od CEMEX! 

Środowisko naukowe przyczynia się do realizacji strategii Future in Action CEMEX

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wpisuje się w realizację ambitnej strategii CEMEX „Future in Action”. Jej celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach CEMEX w Europie. Poszukujemy i promujemy innowacyjne rozwiązania oraz koncepcje , które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia naszego dążenia do niskoemisyjnej przyszłości.

Przeczytaj więcej o strategii Future in Action CEMEX i poznaj nasze produkty przyczyniające się do obniżenia emisji CO2 w budownictwie.

Cel drugiej edycji konkursu Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, koncentrujących się na  innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i produktowych w branży budowlanej, które przybliżą nas do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie.

 Poszukujemy prac dyplomowych w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 1. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 2. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 4. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Kogo zapraszamy do udziału w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.


Przebieg konkursu

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach. 

ETAP I 

Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Streszczenia będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu

Do II  etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. 

O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 10 marca 2023 roku poprzez wiadomość przesłaną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

ETAP II 

W drugim etapie uczestnik konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 14 kwietnia 2023 roku

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 3. Prezentacji w Power Point.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursu według 3 kategorii: 

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych,
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Uczestnik zostanie zaproszony do wygłoszenia prezentacji w trakcie spotkania zorgaiozwanego w siedzibie CEMEX w Warszawie (ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa). Każdy uczestnik zaprezentuje swoją prace podczas 15 minutowego wystąpienia przed Jury Konkursowym i Kapitułą Konkursu. 

Termin przesłuchań zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem  Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się  najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo zadania pytań przez członków Jury i/lub Kapituły podczas spotkania on-line z Uczestnikiem.

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska Sp. z o.o. o której Zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszyscy Zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.


 Nagrody w konkursie

Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną przedstawione Kapitule Konkursowej do akceptacji. 

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody: 

 1. Pierwsze miejsce – 7 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 3 tys. zł

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Organizator przewidział również nagrody dla promotorów prac dyplomowych, które otrzymały nagrody główne:

 1. Pierwsze miejsce – 3,5 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 2,5 tys. zł 
 3. Trzecie miejsce – 1,5 tys. zł

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Zgłoszenie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej) odbywa się w I etapie Konkursu poprzez dedykowany formularz. Do formularza należy dołączyć streszczenie pracy dyplomowej zgodnie ze wskazanym formatem ustalonym przez organizatora. Streszczenia prac przesłane w innym formacie nie zostaną zakwalifikowane do oceny. Prace konkursowe za pośrednictwem formularza należy przesłać do dnia 31.01.2023 roku. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2022” organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow”

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu

Jury konkursu 

Kontakt

Pytania dotyczące konkursu należy nadsyłać w trakcie trwania naboru wniosków konkursowych na adres agnieszka.garbacz@cemex.com

Najczęściej zadawane pytania

Czy poprzez formularz należy wgrać oryginalne streszczenie przygotowane do APD (Archiwum Prac Dyplomowych)?

Streszczenie może być zmodyfikowane. Prosimy o przesyłanie streszczeń w języku polskim.

Czy zgłoszenia obejmują tylko prace w j. polskim? Czy należy przetłumaczyć zgłoszenie z języka angielskiego na język polski?

Nie ma konieczności tłumaczenia pracy na język polski. Akceptujemy prace w języku angielskim.

Temat mojej pracy pasuje do kilku kategorii konkursowych. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wybór kategorii wpływa na ocenę pracy?

Prosimy wskazać kategorię, która jest najbliższa tematowi pracy. Wybór kategorii nie wpływa na ocenę pracy.

Jaka jest dopuszczalna maksymalna ilość znaków streszczenia i czy oświadczenie, które należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym, również wlicza się w limit znaków?

Zgodnie z regulaminem prosimy o przesłanie streszczenia do maksymalnie 2000 znaków ze spacjami. Wspomniane oświadczenie nie jest wliczane do limitu (w formularzu jest treść oświadczenia do „odznaczenia”).

Czy doktorant polskiego uniwersytetu, który obronił swoją pracę poza granicami Polski (na zagranicznym uniwersytecie) może wziąć udział w konkursie?

Tak, do konkursu przyjmujemy zgłoszenia prac obronionych także poza Polską.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” – pierwsza edycja

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to inicjatywa firmy CEMEX Polska skierowana do środowiska akademickiego. W pierwszej edycji konkursu o miano najlepszej rywalizowały prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i podyplomowe z zakresu szeroko pojętej ekologii, dotyczące obszarów tj.: zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Do pierwszej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”, zaprosiliśmy 33 Wydziały związane z szeroko rozumianym budownictwem, materiałami budowlanymi, ochroną środowiska z 21 Uczelni Technicznych z całej Polski. Do konkursu zgłoszono 38 prac inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z 14 Uczelni Technicznych.

W pierwszym etapie konkursu, Jury na podstawie przesłanych przez uczestników abstraktów oraz dokumentów formalnych potwierdzających obronę pracy, wyłoniło dziesięciu finalistów, których zakwalifikowano do drugiego etapu.

Finaliści przesłali prace dyplomowe oraz ich streszczenia w formie prezentacji. Podczas dziesięciominutowego wystąpienia przed Jury oraz Kapitułą konkursu mieli możliwość zaprezentowania celu, tematu pracy, zakresu badań i eksperymentów oraz wniosków. Prace oceniane były m.in. pod kątem ich poprawności merytorycznej, oryginalności prezentowanych rozwiązań oraz możliwości zastosowania opisanych rozwiązań w przemyśle.

W skład Jury konkursu wchodzili eksperci – pracownicy CEMEX Polska zajmujący się na co dzień technologią oraz zastosowaniem materiałów budowlanych w budownictwie. Kapitułę konkursu stanowili członkowie Zarządu CEMEX Polska oraz trzech przedstawicieli nauki, środowiska akademickiego.

Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że nasze zaproszenie do Kapituły przyjęły osoby od lat związane z budownictwem, wybitni naukowcy i niewątpliwe autorytety w branży budowlanej i środowisku naukowym:

 • Pan prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku na Politechnice Białostockiej
 • Pan prof. dr hab. inż. Jan Deja,  Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej

Kapituła konkursu, po przesłuchaniu wszystkich finalistów oraz dyskusji wyłoniła czterech laureatów, w tym ex aequo dwa drugie miejsca.

 • I miejsce – Pan Mateusz Jezierski z Politechniki Koszalińskiej, praca pt. „Ocena stanów granicznych wybranych elementów wykonanych na bazie kompozytów cementowych”.

Promotorem pracy był Pan dr hab. inż. Jacek Domski, prof. Politechniki Koszalińskiej;

 • II miejsce – Pani Paulina Dziduch z Politechniki Warszawskiej, praca pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w technologii betonu”.

Promotorem pracy była Pani dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek;                 

 • II miejsce – Pan Krzysztof Duch z Politechniki Białostockiej, praca pt. „Modyfikacja właściwości kompozytów geopolimerowych z kruszywem z recyklingu betonu z przeznaczeniem na ustrój nośny mostu”. 

Promotorem pracy była Pani dr inż.  Edyta Pawluczuk;

 • III miejsce – Pani Magdalena Leończyk z Politechniki Białostockiej, praca pt. „Właściwości zapraw normowych modyfikowanych lekkim szkłem sodowo-borokrzemianowym”.

Promotorem pracy była Pani dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska;

Laureaci miejsc Konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi w wysokości, odpowiednio: 6 000 zł, 4 000 zł i 2 000 zł. Promotorzy wyróżnionych prac również zostali nagrodzeni, połową wysokości nagród przyznanych zwycięzcom.

– Cieszymy się, że konkurs ,,Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” spotkał się z tak dużym zainteresowaniem studentów i ich promotorów. Świadczy to o tym, że tematyka jest aktualna i potrzebna. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku od ponad 30 lat zajmujemy się recyklingiem i wykorzystaniem materiałów odpadowych: budowlanych, przemysłowych, rolno-spożywczych a nawet leśnych. Z sukcesami tworzymy nowe technologie recyklingu, patentujemy i współpracujemy z firmami branżowymi w tym zakresie. – mówi prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Nasze badania i propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i problemom współczesnego przemysłu, co przekłada się na wiele wspólnie zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Bardzo ważne jest, aby biznes i nauka działały w synergii, tworząc innowacje zgodne z poszanowaniem środowiska naturalnego. To właśnie takie działania są przyszłością gospodarki.

Konkurs “Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to doskonała inicjatywa zwracająca uwagę studentów na potrzebę poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań dla materiałów budowlanych, w celu tworzenia zrównoważonego budownictwa. Gratuluję zwycięzcom, w tym dwojgu absolwentom z Politechniki Białostockiej oraz CEMEX za organizację konkursu, który przybliża współpracę nauki i przemysłu – dodaje.

– Pierwsza edycja konkursu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w środowisku akademickim. Doceniono zwłaszcza fakt, że CEMEX jest otwarty na szerokie spektrum pomysłów i koncepcji proekologicznych. Współpraca z uczelniami w tym zakresie to ważny krok w kierunku naszej wspólnej, zielonej przyszłości – współdziałanie świata nauki z przemysłem otwiera bowiem przed nami nowe, nieznane wcześniej możliwości działania w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem – mówi Piotr Górak,  który przewodniczy pracom Jury konkursu.

 

Wypowiedź Mateusza Jezierskiego z Politechniki Koszalińskiej, laureta I miejsca pierwszej edycji konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”: 

O organizowanym przez CEMEX konkursie, dowiedziałem się od swojego promotora, który pokrótce przekazał mi najważniejsze informacje (ze szczegółami  zapoznałem się na stronie internetowej). Do wzięcia udziału w konkursie skłoniło mnie kilka rzeczy. Pomyślałem sobie, że uczestnictwo w konkursie będzie ciekawym doświadczeniem, szansą na poznanie nowych, inteligentnych, ambitnych ludzi, możliwością poznania firmy z branży budowlanej, która jak doczytałem wprowadza innowacyjne rozwiązania. Dodatkowo była to szansa na wypromowanie Politechniki Koszalińskiej, swojej osoby, jak i pracy dyplomowej w którą włożyłem dużo pracy. Dodatkowo nagrody, które zapewnili organizatorzy były na naprawdę wysokim poziomie. To wszystko sprawiło, że konkurs nabrał dla mnie dużego znaczenia i był ważnym wydarzeniem.

Jeśli chodzi o moją pracę badawczą to cała przygoda z tematem badań laboratoryjnych zaczęła się już podczas zajęć praktycznych. Pracownicy laboratorium Politechniki Koszalińskiej wraz z wykładowcami prowadzili zajęcia w taki sposób, że zachęciło mnie do spędzania czasu w laboratorium. Kolejną rzeczą która skłoniła mnie do napisania pracy badawczej była ogromna ilość projektów które robiliśmy podczas studiów. Nie chciałem aby moja praca dyplomowa była kolejnym projektem, który trafi gdzieś na półkę wraz z innymi podobnymi. Postanowiłem więc wybrać pracę badawczą już jako temat pracy inżynierskiej. Starsi koledzy odradzali mi wybór takiej tematyki, ze względu na nakład pracy jaki trzeba w nią włożyć i małą ilość wolnego czasu na przeprowadzenie badań.  Jak się okazało później, mieli rację, pracy było naprawdę sporo a duża liczba zajęć nie ułatwiała przeprowadzenia badań.

Tematyka mojej pracy zakładała wtórne wykorzystanie materiałów odpadowych do wykonania elementów betonowych i fibrobetonowych a następnie zbadanie ich pod kątem stanów granicznych wytrzymałości oraz nośności.

Tak jak wcześniej mówiłem swoją przygodę z pracą badawczą rozpocząłem już na inżynierce, badania które wtedy prowadziłem dotyczyły elementów wykonanych na bazie kruszywa odpadowego otrzymanego z gruzu jakim była ceramika czerwona (gruz ceglany). Natomiast praca magisterska, która została zgłoszona na konkurs była kontynuacją i rozszerzeniem badań opisanych wyżej, gdyż do wykonania elementów betonowych i fibrobetonowych wykorzystałem kruszywo ceramiczne białe, które otrzymałem w procesie kruszenia oraz przesiewu potłuczonej porcelany. Dodatkowo aby ubogacić moje badania wykorzystałem kord stalowy (stalowe włókno) otrzymany z procesu recyklingu opon samochodowych jako zbrojenie rozproszone elementów fibrobetonowych. Początki mojej pracy dyplomowej nie były łatwe, już przygotowanie samego kruszywa okazało się sporym wyzwaniem oraz żmudną i pracochłonną pracą. Kolejnym etapem było dobranie odpowiedniej mieszanki betonowej i wykonanie elementów, które następnie zostały poddane badaniom. Końcowym etapem pracy była analiza otrzymanych danych oraz zestawienie ich z wynikami uzyskanymi z badań przeprowadzonych podczas pisania pracy inżynierskiej.

Głównymi elementami poddanymi badaniom były belki o wymiarach 10x20x300 cm. Pomimo ukończenia moich badań ,które brały pod uwagę obciążenia krótkotrwałe, elementy te nadal są badane przez pracowników laboratorium pod kątem obciążeń długotrwałych.  Świadomość tego, że badania są w dalszym ciągu prowadzone, a wyniki z nich otrzymane mogą przysłużyć się środowisku naukowemu, bądź przyczynić się do rozwoju proekologicznych rozwiązań daje mi wielka satysfakcje oraz nagradza trud włożony w tą pracę dyplomową.

Obejrzyj wypowiedź prof. dr hab. inż. Andrzeja Garbacza/ Politechnika Warszawska

Obejrzyj wypowiedź Mateusza Jezierskiego i jego promotora dr hab. inż. Jacka Domskiego / Politechnika Koszalińska

open