1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. REGULAMIN KONKURSÓW DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW 2021/2022
REGULAMIN KONKURSÓW DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW 2021/2022
0

REGULAMIN KONKURSÓW DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW 2021/2022

0

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dziewiątej edycji Konkursu Dla Młodych Architektów oraz piątej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów 2021/2022, który zamieściliśmy poniżej.

REGULAMIN KONKURSÓW 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskich konkursów:
1.a)  architektonicznego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Architektów” (KDMA),
1.b)  inżynierskiego pod nazwą „Konkurs dla Młodych Inżynierów” (KDMI) zwanych w dalszej części „Konkursami”, oraz zasady wyłaniania Laureatów.

2. Organizatorem Konkursów, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”, jest firma Builder Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, KRS0000661010.

3. Nadzór merytoryczny nad Konkursami sprawuje redakcja miesięcznika „Builder” i Kapituły Konkursów.

4. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursów przeprowadzają Kapituły Konkursów.

5. Konkursy mają charakter otwarty i ogólnopolski.

6. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Uczestnik” dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów biorących udział w Konkursach.

7. W Konkursach udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 5-osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, do 34. roku życia (decyduje rok urodzenia), będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo (wszystkie specjalizacje, m.in.: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne; teoria i komputerowa analiza konstrukcji; inżynieria komunikacyjna; drogi szynowe; inżynieria produkcji budowlanej, organizacja i zarządzanie w budownictwie, inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, geotechnika i drogi, hydrotechnika), architektura oraz architektura wnętrz lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

8. Prace konkursowe mogą przesyłać osoby, o których mowa w pkt 7. pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym terminie. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.builder4future.pl, www.buildercorp.pl od dnia rozpoczęcia rejestracji.

9. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I obejmuje ocenę wszystkich nadesłanych prac, które spełniają warunki formalne określone w niniejszym Regulaminie oraz wyłonienie z nich prac do II etapu. Kapituła ocenia prace bez możliwości identyfikacji autorów. Na II etapie autorzy prezentują swoje prace przed Kapitułą. Prezentacja musi być przygotowana w formie multimedialnej. Fakultatywnie dopuszcza się zaprezentowanie plansz i makiet. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Autorzy muszą stawić się osobiście w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie. W przypadku prac zespołowych pracę prezentuje przynajmniej jeden z członków zespołu autorskiego.

10. Organizator dopuszcza zgłoszenie do Konkursu prac studenckich (np. semestralnych, zaliczeniowych, realizowanych w ramach kół naukowych itp.) wykonywanych pod kierunkiem wykładowcy lub promotora. Prace te muszą być zgodne z zadaniami konkursowymi.

11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

12. Szczegółowe informacje na temat Konkursów oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.builder4future.pl, www.builderpolska.pl i na odpowiednich profilach: facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.

B. CEL KONKURSÓW

Celem Konkursów jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów oraz inżynierów budownictwa, których prace cechują się interesującą koncepcją, a także oryginalnym lub innowacyjnym podejściem do zadania konkursowego.

C. ZADANIA KONKURSOWE

1. Zadanie architektoniczne: „Wyzwanie Młodego Architekta”.
2. Zadanie inżynierskie: „Wyzwanie Młodego Inżyniera

D. PRACE KONKURSOWE

1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Konkurs koncepcje projektowe będące autorską odpowiedzią Uczestników na zadania konkursowe.
2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne
2.a) Wyłącznym autorem pracy jest Uczestnik Konkursu. Praca nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
2.b) Zawiera przynajmniej minimalny zakres opracowania:
w projektach architektonicznych:
– oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie konkursowe;
– przełamywanie schematów;
– jakość projektowanej architektury;
– uwzględnienie zasad projektowania zrównoważonego;
– techniczna poprawność projektu;

w projektach inżynierskich:
– oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na zadanie konkursowe;
– innowacyjność koncepcji projektowej lub zastosowanych rozwiązań;
– umiejętność wymiarowania wybranych elementów konstrukcji (dotyczy projektów konstrukcyjnych);
– wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych i programów obliczeniowych;
– dobór pozostałych niezbędnych materiałów i technologii budowlanych;
– technologiczna poprawność projektu;
– przydatność przedstawionego rozwiązania w budownictwie.
2.c) Praca musi być przesłana za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl.
2.d) Ma nadany przez Uczestnika tytuł własny.
2.e) Nie zawiera żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację autorów, firmy lub uczelni.
2.f) Zawiera m.in.: opis koncepcji, planszę prezentującą pracę konkursową, wizualizacje i inne rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową.

3. Praca powinna być poszerzona o dodatkowy zakres materiałowo-technologiczny. Uczestnik Konkursu samodzielnie podejmuje decyzję, które materiały lub technologie oferowane przez firmy wskazane przez Organizatora mógłby wykorzystać w swojej pracy konkursowej.

4. Uczestnik Konkursu ma pełne i nieograniczone prawo do wykorzystania w pracy konkursowej przygotowanych oraz udostępnionych przez Partnerów Konkursu rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także może kontaktować się z przedstawicielami firm – partnerami programu Builder for the Future – w celu konsultacji.


E. PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRACY

KROK 1.
Zastanów się, czy Twoja praca semestralna, dyplomowa lub projektowa była dla Ciebie wyzwaniem architektonicznym/inżynierskim lub też czy chciałbyś przygotować taką pracę specjalnie na Konkurs.

KROK 2.
Jeżeli zdecydowałeś się wziąć udział w Konkursie, zarejestruj się jak najszybciej na platformie b4f.buildercorp.pl. Dzięki wcześniejszej rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać wszystkie informacje związane z przebiegiem Konkursu oraz materiały edukacyjne.

KROK 3.
Poszerz swoją pracę o dodatkowy zakres materiałowo-technologiczny. Jako Uczestnik Konkursu samodzielnie podejmujesz decyzję, które materiały lub technologie oferowane przez firmy wskazane przez Organizatora mógłbyś wykorzystać w swojej pracy konkursowej.

KROK 4.
Zapoznaj się z produktami i technologiami każdego z Partnerów. Znajdziesz je na firmowych stronach internetowych

WYKAZ FIRM – BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS:

PERI Polska Sp. z o.o. – www.peri.com.pl
Ponzio Polska Sp. z o.o. – www.ponzio.pl
Cemex Polska Sp. z o.o. – www.cemex.pl
H+H Polska Sp. z o.o. – www.hplush.com.pl
King Klinkier Przysucha SA – www.kingklinker.pl
Soudal Sp. z o.o. – www.soudal.pl
Saint-Gobain Glass – pl.saint-gobain-building-glass.com
Velux Sp. z o.o. – www.velux.pl

WYKAZ FIRM – BUILDER FOR THE YOUNG ENGIENEERS:

EJOT Polska Sp. z o.o. Sp.k. – www.ejot.pl
PERI Polska Sp. z o.o. – www.peri.com.pl
Ponzio Polska Sp. z o.o. – www.ponzio.pl
Selena SA – www.selena.pl
Pruszyński Sp. z o.o. – www.pruszynski.com.pl

KROK 5.
Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś wzbogacić swój projekt poprzez zastosowanie produktów i technologii wskazanych firm.

KROK 6.
Przygotuj krótkie uzasadnienie zastosowanych produktów lub technologii. Podczas wgrywania pracy w aplikacji B4F będziesz miał do wypełnienia specjalne pola, w które skopiujesz swoje uzasadnienia. Możesz, ale nie musisz uwzględniać tych rozwiązań w dokumentacji projektowej.

KROK 7.
Pracę konkursową możesz przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl. Tam wgrasz niezbędne elementy pracy. Nie musisz wgrać pracy za jednym razem. Możesz to robić etapowo. Wszystkie wprowadzone dane oraz uzupełnienie i poprawki każdorazowo się zapisują.

KROK 8.
Przed zatwierdzeniem pracy sprawdź, czy uzupełniłeś poprawnie wszystkie pola. Jeśli uznasz, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk: ZATWIERDŹ I PRZEŚLIJ NAM SWOJĄ PRACĘ.

UWAGA: Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania architektonicznego/inżynierskiego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

JEŚLI MASZ PYTANIA, CZEKAMY NA CIEBIE. PISZ NA ADRES E-MAIL: B4F@BUILDERCORP.PL


F. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1.a) Rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Link do formularza jest dostępny na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz www.builderpolska.pl i na odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.
1.b) Przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Link do aplikacji jest dostępny na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz www.builderpolska.pl i odpowiednim profilu facebook.com/4YoungArchitects, facebook.com/4YoungEngineers.
1.c) Prace niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu całości lub części jego pracy konkursowej, wraz z nazwą zespołu, imionami i nazwiskami autorów, nazwą uczelni, pracowni projektowej, inżynierskiej lub innego miejsca zatrudnienia autorów, a także wizerunku autora (autorów).

3. Uczestnik Konkursu, rejestrując się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych Partnerów Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, może żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw lub skargę do organu nadzorczego. Może też w każdym momencie wycofać uprzednio dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając stosowne oświadczenie mailowo na adres: b4f@buildercorp.pl. Wycofanie zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.

5. Organizator pokrywa koszty przyjazdu uczestników zaproszonych do II etapu prezentacji prac przed Kapitułą Konkursu.

6. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

7. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

G. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Kapituły Konkursu kierują się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia.

H. KAPITUŁY KONKURSÓW

1. Każdy Konkurs ma niezależną Kapitułę Konkursu.

2. Skład poszczególnych Kapituł stanowią przedstawiciele redakcji „Buildera” (Przewodniczący Rady Naukowej oraz Redaktor Naczelna), wybitni polscy architekci, inżynierowie budownictwa, przedstawiciele firm – Partnerów Strategicznych odpowiednich Programów Builder For The Young Architects i Builder For The Young Engineers oraz inne zaproszone osoby.

3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Kapituły.

4. Skład poszczególnych Kapituł jest dostępny na stronie internetowej www.builder4future.pl oraz www.buildepolska.pl.

5. Kapituła ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród w poszczególnych zadaniach konkursowych lub do innego ich podziału. Może też przyznać wyróżnienia specjalne lub dodatkowe.

6. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

I. HARMONOGRAM

1. Rejestracja i składanie prac od 1 października 2021 roku do 14 lutego 2022 roku.

2. Złożenie prac i koniec rejestracji do 14 lutego 2022 roku.

3. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 31 marca 2022 roku.

4. Prezentacja prac przed Kapitułą do końca kwietnia 2022 roku. O dokładnym terminie prezentacji Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.

5. Finał Konkursu oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w Warszawie podczas Gali Builder for the Future w maju 2022 roku. O dokładnym terminie Gali Laureaci zostaną powiadomieni w indywidualnej korespondencji mailowej.

6. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi na stronie internetowej www.builder4future.pl, www.builderpolska.pl oraz na profilu facebook.com/4YoungEngineers i 4YoungArchitects.

J. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają przy ich autorach.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu, który zgłosił zaskarżoną pracę

K. NAGRODY

1. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy oraz rzeczowy.

3. Organizator dopuszcza przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień, ufundowanych przez Organizatora, Partnerów Konkursu lub inne podmioty.

4. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznania przez Kapitułę nagród głównych lub innego podziału nagród głównych, np. poprzez przyznanie nagród ex aequo.

5. Organizator obejmuje Laureatów Konkursu indywidualnym programem promocyjnym zawierającym m.in.: prezentację prac i ich autorów w miesięczniku „Builder”, specjalnej publikacji konkursowej, online.

6. Organizator od przyznanych nagród i wyróżnień pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT).

7. Szczegółowy wykaz nagród stanowi załącznik nr 1 – WYKAZ NAGRÓD KDMA oraz załącznik nr 2 – WYKAZ NAGRÓD KDMI do niniejszego Regulaminu.

WARSZAWA, 13 WRZEŚNIA 2021 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKAZ NAGRÓD KDMA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ NAGRÓD KDMI