1. Home
 2. WSPÓLNE
 3. BIM
 4. PO CO PRODUCENTOWI BIM?
PO CO PRODUCENTOWI BIM?
0

PO CO PRODUCENTOWI BIM?

0

Każdego roku architekci, inżynierowie oraz projektanci korzystają z materiałów budowlanych, a także elementów wyposażenia wnętrz o wartości miliardów euro. W jaki sposób producent może zwrócić na siebie uwagę i stać się częścią międzynarodowych projektów? Odpowiedź tkwi w metodyce BIM.

Wdrażanie BIM nabiera tempa. Coraz większa liczba architektów, inżynierów i wykonaw­ców uświadamia sobie, jakie zalety niesie pra­ca w tej metodyce: przyspiesza proces projek­towania, umożliwia płynniejszą koordynację, pozwala oszczędzić pieniądze, a także ratuje naszą planetę.
Jednak co powyższe aspekty mają wspólnego z produ­centem? Wszystko sprowadza się do jednej podstawowej kwestii: zapewnienia odbiorcom tego, czego potrzebu­ją, czyli obiektów BIM, których będą mogli użyć w swo­ich projektach.

Czym właściwie są obiekty BIM?

W przeciwieństwie do CAD obiekty BIM wykraczają daleko poza wygląd fizyczny. Plik BIM to cyfrowa repre­zentacja rzeczywistego produktu producenta. Jest to dy­namiczny i inteligentny model 3D, który zawiera dane oraz parametry produktu.

Obiekty BIM można udostępniać w różnych forma­tach plików, jednak najpopularniejsze z nich to Revit i ArchiCAD. Są one wykorzystywane przez architektów, inżynierów oraz projektantów bezpośrednio w oprogra­mowaniach, w których pracują. Pozwalają na szybsze wykonywanie zaawansowanych obliczeń w projektach, a także usprawniają pracę branży AEC.

Cyfryzacja wpisała się w budownictwo

Nie jest tajemnicą, że sektor budowlany jest jedną z najmniej zdigitalizowanych branż na świecie. Niespo­dziewana pandemia przyczyniła się jednak do znaczne­go przyspieszenia cyfryzacji również na tym polu. Od-wołano targi branżowe, rozpoczęliśmy pracę online, a także zostaliśmy zmuszeni do poszukiwania nowych rozwiązań, aby zwiększać widoczność swojej firmy.

W niedawnym raporcie na temat rzeczywistości bran­ży budowlanej w czasach COVID-19, w którym ankie­towano 2568 architektów, inżynierów i wykonawców (AEC), okazało się, że:

 • 52% uważa, że ich praca stała się „bardziej zdigitalizo­wana”;
 • 61% spodziewa się, że pojawi się jeszcze więcej cyfro­wych rozwiązań w branży;
 • 46% korzysta z internetu celem poszukiwania nowych produktów, a tylko 9% z nich wykorzystuje do tego targi branżowe;
 • architekci i projektanci pracują w późniejszych godzi­nach, a także częściej w weekendy – zanotowano 33% wzrost ruchu na BIMobject.com w soboty oraz nie­dziele.

Trwający proces cyfryzacji zmusi producentów materia­łów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz do zastanowienia się nad nowymi sposobami wprowadza­nia na rynek oraz sprzedaży ich produktów.

BIM ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju

Branża budowlana jest odpowiedzialna za niewyobra­żalne ilości emisji gazów cieplarnianych oraz generowa­nia odpadów. Emisje CO2 z sektora budowlanego są na rekordowo wysokim poziomie i stanowią 38% całkowitej emisji na świecie.

W jaki sposób BIM może wprowadzić nas na drogę zrównoważonego rozwoju? Każdy obiekt BIM zawie­ra informacje zebrane w jednym miejscu. Dzięki te­mu wszyscy zaangażowani mają możliwość zbada­nia i złagodzenia wpływu projektu na naszą planetę poprzez:

 • symulacje zużycia energii w cyklu życia budynku;
 • ocenę cyklu życia produktów i materiałów;
 • prognozowanie ilości zamawianego materiału w celu zminimalizowania strat;
 • unikanie błędów konstrukcyjnych, zanim jeszcze łopata zostanie wbita w ziemię. Jeśli jako producent jesteś marką, która wykorzystu­je surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony lub po prostu dba o środowisko – dostarczanie obiektów BIM powinno stać się priorytetem.

BIM z perspektywy rządu

Urbanizacja oraz światowa populacja rosną w tak szybkim tempie, że szacuje się, iż wykonawcy będą musieli stawiać po 13 tys. budynków każdego dnia do 2050 roku. Tak gwałtowny wzrost liczby ludno­ści miejskiej wywiera ogromną presję na rządy po­szczególnych państw, których misją staje się rozbudo­wa, a także ulepszenie dotychczasowych budynków i infrastruktury.

Właśnie dlatego rządy coraz częściej zwracają się w stronę BIM-u. Metoda ta nie tylko zapewnia sposób na inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekolo­giczne budowanie, ale także jest sposobem na maksy­malne wykorzystanie ograniczonych funduszy.

Zgodnie z raportem ECSO dotyczącym Building Information Modelling w UE pełna cyfryzacja w bu­downictwie niemieszkaniowym doprowadziłaby do rocznych oszczędności na poziomie:

 • od 0,6 bln EUR do 1,0 bln EUR (od 13% do 21%) na etapie projektowania i budowy;
 • od 0,3 bln EUR do 0,4 bln EUR (od 10% do 17%) w fazie operacyjnej.

Rządy na całym świecie sukcesywnie wprowadzają obligatoryjność BIM-u względem zamówień publicz­nych, a także wpływają na jego adaptację w sektorze prywatnym. Jeśli wykonawcy chcą wygrywać przetar­gi publiczne, muszą współpracować z zespołem in­żynierów i architektów pracujących w BIM. A czego potrzebują, aby pracować szybciej oraz efektywniej? Obiektów BIM od producentów.

Od czego zacząć?

Rozpoczęcie pracy z użyciem nowych metod nigdy nie jest łatwe. BIM wymaga zainwestowania czasu i pieniędzy. W BIMobject producent, chcąc rozpocząć swoją przygodę z BIM, jest przede wszystkim eduko­wany oraz wyposażany we wszystkie niezbędne in­formacje, które pomogą mu w stworzeniu i maksymal­nym wykorzystaniu potencjału jego obiektów BIM.

Proces nie jest prosty. Dlaczego więc warto? Posia­danie obiektów BIM zapewnia konkurencyjną prze­wagę, a przede wszystkim daje rzeczywisty zwrot z inwestycji w postaci nowych możliwości bizneso­wych i dotarcia bezpośrednio do rąk swojej grupy docelowej.

Więcej na stronie business.bimobject.com/pl/.

Zdjęcia arch. BIMobject Poland