1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. O PROGRAMIE
  4. BUILDER FOR THE FUTURE
BUILDER FOR THE FUTURE
0

BUILDER FOR THE FUTURE

0

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej
materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Swoim zasięgiem program obejmuje blisko 15 000 młodych architektów i inżynierów budownictwa, pozwalając im na doskonały start w przyszłość. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami są wiodące na rynku firmy wspierające program organizacyjnie i merytorycznie.

Przedsięwzięcie wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menadżerowie i doradcy techniczni z firm. To ponad 150 osób, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu i moderowaniu programu. Ważnym elementem wydarzenia są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową oraz wymianę doświadczeń. Stwarza uczestnikom wyjątkową okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.

MAREK ZDZIEBŁOWSKI
WYDAWCA MIESIĘCZNIKA „BUILDER”

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU

Wiedza, edukacja, informacja
■ Dzień Młodego Architekta i Inżyniera
Budownictwa
■ Dni Młodego Architekta na uczelniach
■ Dni Młodego Inżyniera na uczelniach
■ Konkurs dla Młodych Architektów
■ Konkurs dla Młodych Inżynierów
■ case study na budowach w całej Polsce
■ Gala Builder for the Future
■ warsztaty branżowe w firmach
■ książki i publikacje specjalistyczne
■ spotkania z mistrzami architektury
■ spotkania z wybitnymi inżynierami
■ konsultacje bezpośrednie z ekspertami
największych firm z branży budowlanej
■ promocja i integracja
■ praktyki i staże dla aktywnych
■ strefa kariery
■ certyfikaty uczestnictwa w programie
■ materiały informacyjne i edukacyjne

 

4 FUTURE DAY

Do tradycji programu Builder for the Future należą bezpłatne, całodniowe warsztaty przeznaczone dla studentów oraz absolwentów uczelni technicznych wiążących swoją przyszłość z budownictwem oraz architekturą. W Warszawie co roku zostaje wypełnione po brzegi pasjonatami inżynierii i architektury. Wszystko za sprawą Dnia Młodego Architekta i Inżyniera, którego kolejne edycje odbywają się pod hasłem #4FutureDay.

Studenci z całej Polski uczestniczą w warsztatach i wykładach, których tematyka koncentruje się m.in. na zagadnieniach dotyczących innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych i projektowych oraz z zakresu BIM, a także na wybraniu odpowiedniej ścieżki kariery przez przyszłych architektów i inżynierów.

Młodzi ludzie poszerzają wiedzę i kompetencje, które w przyszłości mogą zwiększyć ich szansę na zdobycie upragnionego stanowiska w najlepszych firmach budowlanych i biurach projektowych. Wydarzeniu przyświeca idea integracji młodych architektów i inżynierów, którzy po rozpoczęciu kariery zawodowej będą ze sobą współpracować w procesie inwestycyjnym.

Podczas 4 Future Day odbywają się konsultacje w zakresie projektowania oraz zastosowania materiałów i technologii dla budownictwa oraz architektury z doradcami technicznymi z firm będących Partnerami programów Builder for the Young Architects oraz Builder for the Young Engineers.

 

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

Dzień Młodego Architekta to działanie edukacyjne podejmowane w ramach programu Builder for the Young Architects pozwalające na uzupełnianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia przez studentów architektury. Przedsięwzięcie odbywa się na uczelniach w całej Polsce i ma charakter tematycznych warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych dla studentów z danej uczelni i młodych architektów z regionu.

Dzień Młodego Architekta daje sposobność do wymiany kontaktów z wybitnymi architektami oraz przedstawicielami firm budowlanych. Wykłady i warsztaty prowadzą znani architekci mający na swoim koncie wiele wartościowych projektów. W organizację wydarzenia angażują się władze najlepszych w Polsce wydziałów architektury oraz koła naukowe i samorządy studenckie. Dzień Młodego Architekta ma na celu budowanie dobrych praktyk w relacjach edukacja–nauka–biznes.

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA

Dzień Młodego Inżyniera to działanie edukacyjne podejmowane w ramach programu Builder for the Young Engineers pozwalające na uzupełnianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia przez studentów budownictwa. Przedsięwzięcie odbywa się na uczelniach w całej Polsce i ma charakter tematycznych warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych dla studentów z danej uczelni i młodych inżynierów z regionu.

Dzień Młodego Inżyniera daje sposobność do wymiany kontaktów z wybitnymi inżynierami i przedstawicielami firm budowlanych. Wyklady i warsztaty prowadzą znani inżynierowie mający na swoim koncie wiele wartościowych projektów. W organizację wydarzenia angażują się władze najlepszych w Polsce wydziałów budownictwa oraz koła naukowe i samorządy studenckie. Dzień Młodego Inżyniera, podobnie jak Dzień Młodego Architekta, ma na celu budowanie dobrych praktyk w relacjach edukacja–nauka–biznes.

SPOTKANIA Z MISTRZAMI I EKSPERTAMI

Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi oraz wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Builder for the Future umożliwia studentom spotkania z wybitnymi osobowościami architektury i budownictwa oraz konsultacje z ekspertami z firm będących Partnerami strategicznymi. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie oraz architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych oraz prywatnych.

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI Z FIRM

Konsultacje z ekspertami z firm to dobra okazja do poznania rynku budowlanego. W trakcie konsultacji branżowych trwają rozmowy z architektami oraz inżynierami z wiodących firm wykonawczych i doradcami technicznymi, z producentami materiałów oraz technologii budowlanych. Uczestnicy Dni Młodego Architekta i Inżyniera poszerzają swoją wiedzę na temat materiałów i technologii, które są przydatne przy projektowaniu, zbierają specjalnie przygotowane materiały informacyjne i fachową literaturę, rozmawiają o projektach, nad którymi obecnie pracują.

WARSZTATY BIM

BIM to technologia coraz częściej wykorzystywana w branży budowlanej, projektowej i wykonawczej, będąca już na porządku dziennym w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Jest ona pomocna w realizacji całego procesu inwestycyjnego, zarówno w projektowaniu inwestycji, jak i w późniejszej realizacji.

Warsztaty BIM są nieodłączną częścią programu Builder for the Future i powstały w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tą technologią wśród studentów. Warsztaty BIM to odzwierciedlenie zapotrzebowania rynku budowanego na młodych architektów oraz inżynierów pracujących w tej technologii.

Uczestnicy warsztatów uczą się między innymi modelowania konstrukcji w programie Revit i Archicad oraz koordynacji międzybranżowej w technologii BIM. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat.

WARSZTATY EDUKACYJNE W FIRMACH

Warsztaty z zakresu technologii budowlanych i procesów projektowych prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego to integralna część programu Builder for the Future. Warsztaty edukacyjne w firmach są odpowiedzią na potrzebę nieustannego poszerzania praktycznej wiedzy wśród studentów architektury i budownictwa. Odbywają się one w siedzibach partnerów strategicznych programu i są połączone ze zwiedzaniem zakładów produkcyjnych oraz hal wystawowych. Pozwala to studentom na lepsze zrozumienie działania poszczególnych systemów oraz daje im wyobrażanie, w jaki sposób zastosować wybrany system na budowie.

CASE STUDY NA BUDOWACH

Programowi towarzyszą takie wydarzenia, jak wizyty studialne na wybranych placach budowy w całej Polsce. Dzięki case studies organizowanych na budowach można skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z praktycznym wymiarem pracy architekta i inżyniera. Case study to świetna o kazja do zdobycia doświadczenia o raz do rozmowy z ludźmi, którzy mogą się podzielić swoją wiedzą. Szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych są prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego, wykonawczymi oraz okołobudowlanymi.

STREFA KARIERY

Strefa kariery jest częścią każdego Dnia Młodego Architekta i Inżyniera. Dzięki tej inicjatywie studenci oraz młodzi adepci architektury i budownictwa mają okazję poznać ofertę pracy, praktyk oraz staży partnerów strategicznych programu Builder for the Young Architects i Builder for the Young Engineers. Rozmowy kwalifikacyjne są prowadzone przy stoiskach firmowych przez specjalistów z działów HR. Studenci mogą dowiedzieć się z najlepszego źródła, jakich kompetencji brakuje na rynku, w jaki sposób się wyróżnić w oczach potencjalnego pracodawcy, które specjalizacje mają najpewniejszą przyszłość w sektorze budownictwa, a także jak pomyślnie rozpocząć swoją karierę.

KONKURSY

Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów to jeden z najważniejszych konkursów dedykowanych studentom oraz młodym absolwentom architektury oraz budownictwa. Konkurs wspiera studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz młodych architektów i inżynierów w ich twórczym zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie uczestnicy wgrywają swoje prace konkursowe na specjalnie przygotowaną platformę. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu osobiście prezentują swoje projekty. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I oraz II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz budownictwo uczelni państwowych i prywatnych, a także absolwenci tych kierunków niezależnie od miejsca zatrudnienia, pod warunkiem, że nie ukończyli 35. roku życia. Kapitułę konkursu tworzą wybitni polscy architekci i inżynierowie o uznanym dorobku twórczym. Dodatkowo wspierają ją przedstawiciele wiodących marek budowlanych – firm będących Partnerami programu Builder for the Future, a także przedstawiciele redakcji i Rady Programowej miesięcznika „Builder”.

GALA BUILDER FOR THE FUTURE

Gala Builder for the Future to finałowe wydarzenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego przez miesięcznik „Builder” oraz partnerów strategicznych, które co roku odbywa się w Warszawie. Podczas uroczystości prezentowani są laureaci Konkursu dla Młodych Architektów oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Ogłaszany jest także subiektywny ranking wydziałów architektury i budownictwa tworzony na podstawie aktywności studentów i zaangażowania władz uczelni w program Builder for the Future.

Gala Builder for the Future stanowi zwieńczenie całorocznych działań mających na celu ułatwienie młodym zawodowego startu. W wydarzeniu uczestniczą dziekani i prodziekani wydziałów architektury oraz budownictwa z całej Polski, prezesi i dyrektorzy największych na rynku firm z branży budowlanej i architektonicznej, znani architekci i inżynierowie, studenci identyfikujący się z programem, najbardziej utalentowani uczestnicy Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów, których projekty zachwyciły Kapitułę Konkursową.